หน้าที่ของการสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นอีสานของหนูหิ่น ในการ์ตูนเรื่อง หนูหิ่น อินเดอะซิตี้; The Function Semantics of Code-switching between Central Thai and Northeastern Thai in Nu-Hin in the City Cartoon

Authors

  • พิมพ์โพยม พิทักษ์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • บัญญัติ สาลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Keywords:

หน้าที่ของการสลับภาษา, ภาษาไทยกลาง, ภาษาไทยถิ่นอีสาน, หนูหิ่น อินเดอะซิตี้, Function Semantics of Code–switching, Central Thai, Northeastern Thai, Nu–Hin in the City

Abstract

บทคัดย่อ

 

          บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหน้าที่ของการสลับภาษาของหนูหิ่น ในการ์ตูนเรื่องหนูหิ่น อินเดอะซิตี้  โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือการ์ตูนพ็อกเก็ตบุ๊ค 4 สี เรื่องหนูหิ่น อินเดอะซิตี้ ของสำนักพิมพ์บันลือสาสน์ แต่งโดย  ผดุง ไกรศรี (เอ๊าะ) จำนวน  88  เล่ม

          ผลการวิจัยพบว่า  ในหนังสือการ์ตูนเรื่องหนูหิ่น  อินเดอะซิตี้  มีหน้าที่ของการสลับภาษาของหนูหิ่น  จำนวน   5  หน้าที่  คือ  หน้าที่การยกถ้อยคำ  หน้าที่การเจาะจงผู้รับสาร  หน้าที่การอุทาน  หน้าที่การซ้ำถ้อยคำเพื่อเน้นย้ำ  และหน้าที่การขยายความ  โดยพบว่า  หน้าที่เพื่อการยกถ้อยคำมีจำนวนมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  62.91  รองลงมา คือ  หน้าที่การขยายความ  คิดเป็นร้อยละ 21.19  หน้าที่การซ้ำถ้อยคำ  คิดเป็นร้อยละ  ร้อยละ  8.61  หน้าที่การอุทาน คิดเป็นร้อยละ  4.64 และหน้าที่ที่พบน้อยที่สุดคือ  หน้าที่การเจาะจงผู้รับสาร  คิดเป็นร้อยละ  2.65

 

Abstract

 

          This paper aims to study the Function Semantics of Code-switching between Central Thai and Northeatern Thai in Nu-Hin in the City cartoon. The data were collected from the four colour pocket cartoon books. The name was Nu-Hin in the city of Bunluasarn Publisher written by Phadung Kraisri (Aoe). There were 88 books.

          The result of the Nu-Hin in the city cartoon books had 5 the functions of language code-switching. These were the Quotation, the message qualification, the reiteration, the interjection, and the addressee specification.  The result suggests that the function for quotation was 62.91%; the message qualification was 21.19%; the reiteration was 8.61%; the interjection was 4.64%, and the addressee specification was 2.65%. The percentage showed how much each function was used in the code-switching between Central Thai and Northeastern Thai.

Downloads

Published

2016-12-29

How to Cite

พิทักษ์ พ., & สาลี บ. (2016). หน้าที่ของการสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นอีสานของหนูหิ่น ในการ์ตูนเรื่อง หนูหิ่น อินเดอะซิตี้; The Function Semantics of Code-switching between Central Thai and Northeastern Thai in Nu-Hin in the City Cartoon. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 5(2), 89–109. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/73660

Issue

Section

บทความวิจัย