ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริการชาวต่างชาติของโรงพยาบาลเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย

Authors

  • อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • กฤตติกา แสนโภชน์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • นครชัย ชาญอุไร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • สุภาณี จิวาศักดิ์อภิมาศ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริการชาวต่างชาติ, โรงพยาบาลเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศไทย, Strategic Development, Foreigner Service Management, Private Hospitals in the Upper Part of the Northeast of Thailand

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาการบริหารบริการชาวต่างชาติของโรงพยาบาลเอกชน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง รวม 383 คน  2) สร้างยุทธศาสตร์โดยใช้สารสนเทศจากขั้นที่ 1  ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 20 คน  3) การทดลองใช้ยุทธศาสตร์ที่โรงพยาบาลเอกชน และ 4) ประเมินผลยุทธศาสตร์จากเกณฑ์คุณภาพการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้  ความเหมาะสม และความถูกต้อง  โดยผู้ทดลองใช้และผู้ประเมิน จำนวน 50 คนโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ มัธยฐาน พิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานThe  Kruskal – Wallis  One – way Analysis of Variance by Ranks  ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยการบริหารบริการชาวต่างชาติของโรงพยาบาลเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วยด้านความรู้ความสามารถตามวิชาชีพด้านคุณภาพของงานบริการด้านการบริการที่เป็นเลิศด้านภาวะผู้นำใฝ่บริการด้านเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1)สร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรวิชาชีพสู่ระดับสากล 2) สร้างความเป็นโรงพยาบาลที่มีการบริการที่เป็นเลิศ 3) สร้างความเป็นผู้นำด้านเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4) การบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ5)การกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 6) สร้างภาวะผู้นำใฝ่บริการ (3) ผลการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริการชาวต่างชาติของโรงพยาบาลเอกชนผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินJCIและผู้รับบริการชาวต่างชาติ(4)ผลการประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริการชาวต่างชาติของโรงพยาบาลเอกชนจากเกณฑ์คุณภาพการประเมิน 4 ด้านโดยผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และมากที่สุดเมื่อประเมินโดยผู้รับบริการชาวต่างชาติ


Strategic Development for Foreigner Service Management of Private Hospitals in the Upper Part of the Northeast of Thailand

This research aimed at developing foreigner service management strategies for private hospitals in the upper part of the northeast of Thailand, including 1) analyzing and synthesizing current ideas and critical factors affecting the strategic development for foreigner service management of private hospitals in the upper part of the northeast of Thailand using opinion survey among 383 participants, 2) developing the strategies; information  obtained from the first phase was used for developing the strategies which were then assessed for the appropriateness and possibility through Multi-Attribute Consensus Reaching (MACR) by 20 experts, 3) trying out the strategies at 1 private hospital, and 4) evaluating the strategies based on 4 evaluation standard performance set up by Utility Standard, Feasibility Standard, Propriety Standard, and Accuracy Standard, the participants were 30 administrative personnel and 20 foreigners using questionnaires. The design of this research was Research & Development (R&D). The statistics used for data analyses were median, interquartile range, means, standard deviation, and the Kruskal – Wallis  One – way Analysis of Variance by Ranks.The research results were as follows: (1) Administrative factors for foreigner service management of private hospitals in the upper part of the northeast of Thailand consisted of: Professional standard field, Quality service field, Excellence service field, Servant leadership field, Advantage medical equipments and Technology & safety environmental field and Good governance for customers and stakeholders field. (2) The strategic development for foreigner service management of private hospitals in the upper part of  the northeast of Thailand consisted of 6 Strategies as follows: Strategy I :Create quality standard of hospital services in accordance with international standard, Strategy II: Create the hospital to provide excellence services, Strategy III: Create to be the leader of advanced medical equipment and technology with safety environment, Strategy IV: Human resource management and development for professional competency, Strategy V: Good Governance for customers and stakeholders, and Strategy VI: Create servant leadership.(3) The results of implementation of the strategies by JCI standard were very good and  at the high level and all the foreigners  agree at the high level. (4) The results of the strategies evaluated based on the 4 evaluation standard performance by administrative sectors were at the high level and the highest level in the group of foreigners who received hospital service.

Downloads

How to Cite

ฉัตรไพฑูรย์ อ., แสนโภชน์ ก., ชาญอุไร น., & จิวาศักดิ์อภิมาศ ส. (2016). ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริการชาวต่างชาติของโรงพยาบาลเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 3(2), 195–220. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62588

Issue

Section

บทความวิจัย