เพศวิถีและสังคมไทยในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง

Authors

  • อรวรรณ ชมดง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อรทัย เพียยุระ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

เพศวิถี, สังคมไทย, เพลงลูกทุ่ง, Sexuality, Thai Society, Thai Folk Songs

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมด้านเพศวิถีในด้านรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายกับหญิงโดยศึกษาจากวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่ประพันธ์เนื้อร้องโดยนักประพันธ์ชาย ขับร้องโดยนักร้องหญิงที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - ปี พ.ศ. 2554 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศวิถีรวมทั้งหมด 9 เพลงซึ่งใช้ทฤษฎีเพศวิถี (Sexuality) เป็นกรอบในการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่าเพลงที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในด้านเพศวิถีที่เกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศว่า สังคมไทยยังเห็นคุณค่าในค่านิยมด้านเพศวิถีในด้านรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” ซึ่งถือว่าเป็นปทัสถานทางสังคมที่เป็นที่ยอมรับ ถึงแม้นว่าบุคคล ที่กล่าวถึงในบทเพลงในขณะนั้น อาจจะเป็นบุคคลที่กำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเพศวิถีไปสู่รูปแบบความสัมพันธ์อื่นอยู่ก็ตาม แต่ก็ยังดิ้นรนหาวิธีที่จะเข้าสู่รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบ “ผัวเดียวเมียเดียว”

 

Sexuality, Thai Society and Thai Folk Songs

This qualitative research aimed to study the sexual value and male and female relationship in contemporary Thai society. Data were collected from the songs composed during 2002-2012 and sung by female singers. Nine songs about sexuality were selected and analyzed by the sexuality theoretical framework. The study found that all of the selected songs reflected the sexual value of men and women in contemporary Thai society. The analysis revealed that Thai society still value monogamy. Although many people were in the forms of multiple sexual relationship, the society still value monogamy.

Downloads

How to Cite

ชมดง อ., & เพียยุระ อ. (2016). เพศวิถีและสังคมไทยในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 3(2), 77–98. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62573

Issue

Section

บทความวิจัย