นามสกุลของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในจังหวัดสุรินทร์

Authors

  • นารี กรุมรัมย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รัตนา จันทร์เทาว์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

นามสกุล, ชาติพันธุ์กูย, กลุ่มความหมาย, Kui, Surname, Surname meaning

Abstract

บทความวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายนามสกุลของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในจังหวัดสุรินทร์  โดยวิเคราะห์ลักษณะภาษาและความหมายที่สัมพันธ์กับภาพสะท้อนทางสังคม  วัฒนธรรม  ความเชื่อและค่านิยมของชาติพันธุ์กูย  ข้อมูลในงานวิจัยนี้ คือ รายชื่อนามสกุลจากเอกสารทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทยและจากการสัมภาษณ์ผู้บอกข้อมูลหลักชาวกูย  จำนวนทั้งหมด  435  นามสกุลและนำมาตรวจสอบความหมายกับพจนานุกรมภาษาเขมร  ภาษากูย  และภาษาไทย

ภาษาที่ปรากฏในชื่อนามสกุลของชาวกูย  พบว่า  เป็นคำที่มาจากภาษาเขมรมากที่สุด  รองลงมา คือ  ภาษาไทย  ภาษาบาลี-สันสกฤต  และภาษากูย  ตามลำดับ  ส่วนความหมายของนามสกุล  แบ่งได้  13  กลุ่มความหมาย  โดยเรียงตามความถี่จากมากไปหาน้อย  ได้แก่ 1)  ธรรมชาติ  2) ความร่ำรวย 3) ความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง  4) มนุษย์  5) ความเชื่อ  6) กิริยาอาการ  7) ความสุขและความรัก 8) อำนาจและเกียรติยศ  9) เชื้อสาย  10) รูปร่าง 11) จำนวน  12) สิ่งของ  และ 13)  สี  ตามลำดับ 

 

The Surnames of Kui in Surin Province

This paper aims to describe the surname of Kui ethnic groups in Surin province. The Kui’s surnames will be analyzed related to social context, culture, believe and value of Kui. There are 435 Kui’s surnames collect from the registers of birth etc. of Surin province and from key informant’s interview as the data of this research. All surname will be proofed the meaning from dictionaries; Khmer, Kui, and Thai languages.

The research finding was found that the most of surname is Khmer language and then Thai language, Bali-Sanskrit language, and Kui language, respectively. A part of surname’s meaning was divided into 13 categories; 1) nature 2) wealth 3) goodness and prosperity 4) human 5) believe 6) verb  7) happiness and love  8) power and honor  9)  lineage 10) shape  11) number  12) object, and 13) color respectively.  


Downloads

How to Cite

กรุมรัมย์ น., & จันทร์เทาว์ ร. (2016). นามสกุลของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในจังหวัดสุรินทร์. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 3(2), 61–76. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62567

Issue

Section

บทความวิจัย