กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีรับบัวของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Authors

  • ณัฐนันท์ วงษ์ประเสริฐ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

กลยุทธ์การสื่อสาร, ปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์การสื่อสาร, กระบวนการสื่อสาร, Communications strategy, Factors affecting communication strategy, Communication process

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีรับบัวของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ว่ามีวิธีการและรูปแบบอย่างไร 2. ปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์การสื่อสารว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีรับบัว ที่ส่งผลให้การจัดงานประสบความสำเร็จ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำในการจัดงาน หน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณีรับบัว และสมาชิกในชุมชนของอำเภอบางพลี และบุคคลนอกพื้นที่ที่เคยมาเที่ยวงาน รวมทั้งสิ้น 11 คน จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีรับบัวของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการให้ประสบความสำเร็จ คือ 1.1 การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดงานที่ชัดเจน ในด้านการวางแผนงาน การดำเนินการ และรูปแบบวิธีการ ส่วนปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การจัดงานประเพณีรับบัวประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น คือ 2.1 ปัจจัยภายนอก 2.1.1 จากนโยบายและงบประมาณของจังหวัดสมุทรปราการ 2.1.2 ความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการสนับสนุนจากสื่อมวลชน 2.2 ปัจจัยภายใน คือ 2.2.1 บทบาทของผู้นำ 2.2.2 การร่วมมือกันของสมาชิกในอำเภอบางพลี 


Communications strategy to promote tourism of Rub Bua Festival at Bang Phli, Samutpakan province

This research objective is to study the communication strategy to promote tourist Rub Bua Festival in Bang phli sub-district, Samutprakarn province. This study will source out the essential factors that influence of strategic plan of tourist informative communication channel especially the Rub Bua Festival. That caused the event to be successful. This research is qualitative research. Data collection with in-depth interviews with group leaders in the event. External agencies are involved in organizing of Rub Bua Festival. And community members of the District. And individuals outside the area had come to a total of 11 people. The study found that communication strategies that help promote tourism of Rub Bua Festival in Bang Phli, Samutpakan to be successful is to set policy and strategy in the event clearly. In the planning, operation and model methods. The factors that help promote the event even more successful of Rub Bua Festival is external policies and budgets of Samutpakan Province. The cooperation of the Tourism Authority of Thailand. And support from the media factor is the role of leadership. Cooperation of members of the District. 

Downloads

How to Cite

วงษ์ประเสริฐ ณ. (2016). กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีรับบัวของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 3(2), 1–18. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62563

Issue

Section

บทความวิจัย