“บุญรอด”อิตถีพลังแนวสู้ชีวิต

Authors

  • พรโชค พิชญ อู๋สมบูรณ์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  • พรสวรรค์ สุวรรณธาดา

Keywords:

เหตุการณ์, อิตถีพลัง, ผู้หญิงสู้ชีวิต, Event Functions, Women’s Power, Women Fighters

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิตถีพลังในนวนิยายเรื่อง ผู้หญิงคนนั้นชื่อ บุญรอด ของ โบตั๋น แนวคิดหลักของเรื่องคือการสู้ชีวิตของตัวละครเอกผู้หญิง “บุญรอด”ที่มีลักษณะเป็นผู้ที่พึ่งตนเองและความเพียรชอบในการประกอบอาชีพนำพาตัวเองและครอบครัวให้มีสถานภาพทางสังคมที่ดีขึ้นโดยวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างในแง่หน้าที่ของเหตุการณ์ของ  วลาดิมีร์พร็อปป์ และนพพร ประชากุล จำแนกเหตุการณ์ในเรื่องเพื่อแสดงอิตถีพลังของการต่อสู้กับอำนาจ และความเป็นตัวตนของตนเอง พบเหตุการณ์สำคัญทั้งหมด 67 เหตุการณ์ ซึ่งการสู้ชีวิต เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำกันมากที่สุด บทบาทของตัวละครเอกผู้หญิงแบ่งตามเหตุการณ์ในแต่ละช่วงชีวิตแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ อิตถีพลังของหญิงสาวและอิตถีพลังของความเป็นเมีย


“Bunrood” Woman’s Power Line to Fighters

This article aims to study the Women’s Power in the Novel. The woman namedBunrood of peony main idea of the story is the life of the protagonist, a "Bunrood" that resembles a self-reliant and perseverance in charge of occupational lead yourself and your family with social status as well. up By the way, in terms of structural analysis of the events of May VladinmirProppand NoppornPrachakul in to post a women by the power of a battle for power. And the identity of its own. Find all main event 67 event, which "Fight Life" as the incident is the most unique. The role of the protagonist, a woman by the events in the life divided into 2 periods: the power of women. The power of wife

Downloads

How to Cite

อู๋สมบูรณ์ พ. พ., & สุวรรณธาดา พ. (2016). “บุญรอด”อิตถีพลังแนวสู้ชีวิต. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 4(1), 53–66. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62540

Issue

Section

บทความวิจัย