การผลิตและรับรู้เสียงสระหลังภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

Authors

  • อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อังคณา ทองพูน พัฒนศร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

ภาษาและเพศ, สระหลัง, ค่าความถี่ฟอร์เมินต์, Language and Gender, back vowels, Formant Frequency

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบการผลิตเสียงสระหลังด้านค่าความถี่ฟอร์เมินต์ (Formant Frequency) และการรับรู้เสียงสระหลังในภาษาอังกฤษ ของผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองชาวไทยเพศหญิงและเพศชาย ข้อมูลจากงานวิจัยนี้รวบรวมจากผู้บอกภาษาเพศชายและเพศหญิงกลุ่มละ 10 คน โดยเก็บข้อมูลจากแบบรายการคำทดสอบการผลิตหน่วยเสียง /ʊ/ และ /u/ และแบบรายการคำทดสอบการรับรู้เสียงดังกล่าว ด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์โดยใช้โปรแกรมพราต (Praat) ผลการทดสอบสรุปได้ว่า ทั้งผู้บอกภาษาเพศชายและเพศหญิงไม่แสดงความแตกต่างในการผลิตเสียงสระ  /ʊ/ และ /u/  อย่างไรก็ตาม ในการทดสอบการรับรู้เสียง พบว่า ผู้บอกภาษาเพศหญิงมีการรับรู้ทางเสียงที่สูงกว่าเพศชายเพียงเล็กน้อย


Vowel Production and Perception of English Back Vowels In Thai Adult EFL Learners

This research is aimed to analyze and compare vowel production for formant frequency and vowel perception of English back vowels in Thai adult male and female EFL learners. The data were collected from 10 male informants and 10 female informants. The informants were asked to produce and differentiate between  /ʊ/ and  /u/. the data analyze using the Praat program. The research can be concluded that male and female informants showed no distinctive perceptions of sound /ʊ/ and /u/. Moreover, in regards to a gender factor, It was found that there was no discrepancy between male and female. However, the female informants showed higher perception of the back vowels than that in the male informants.

Downloads

How to Cite

นุศาสตร์เลิศ อ., & พัฒนศร อ. ท. (2016). การผลิตและรับรู้เสียงสระหลังภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 4(1), 31–52. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62539

Issue

Section

บทความวิจัย