วัดและศาสนสถานในมิติของการท่องเที่ยว

Authors

  • กรรณิกา คำดี สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

วัดและศาสนสถาน, การท่องเที่ยว, ความคาดหวัง, Temples and Religious Places, Tourism, Expectations

Abstract

บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคาดหวังที่มีต่อการท่องเที่ยวแนวทางศาสนาของ นักท่องเที่ยว ชาวบ้านในชุมชน และพระภิกษุ ในวัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักท่องเที่ยว จำนวน 16 คน  พระ 3 รูป คนในชุมชน 6 คน รวม 25 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา ตามหลักอุปนัยวิธี ผลการวิจัย พบว่า 1. มุมมองของพระภิกษุที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในวัด คือ พระภิกษุต้องการให้เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นหลัก และ พักผ่อนหย่อนใจเป็นเรื่องรอง 2. ความคาดหวังของพระภิกษุที่มีต่อนักท่องเที่ยวอยากให้นักท่องเที่ยวมาปฏิบัติธรรม  โดยให้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ 3. ความคาดหวังของพระภิกษุที่มีต่อชุมชนและชาวบ้านอยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือวัด อยากให้ปฏิบัติตามข้อวัตร  อยากให้มาทำบุญตามประเพณี อยากให้สนับสนุนกิจกรรมของวัด มุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในวัด มี 2 แนวคิด แนวคิดที่ 1 เห็นด้วย แนวคิดที่ 2 ไม่เห็นด้วยเพราะวัดควรเป็นที่ประกอบศาสนกิจและศาสนพิธี ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัด วัดควรเป็นแหล่งเรียนรู้ หลักธรรมคำสอนของศาสนา อยากสนทนาธรรม โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติ การทำสมาธิ การภาวนา ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนและชาวบ้าน ชุมชนควรให้ความร่วมมือเมื่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวมุมมองของชุมชนและชาวบ้านเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในวัด ชุมชนเห็นด้วยกับการท่องเที่ยวแนวพุทธและท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ ความคาดหวังของชุมชนและชาวบ้านที่มีต่อวัด วัดควรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ของทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน  ความคาดหวังของชุมชนและชาวบ้านที่มีต่อนักท่องเที่ยว อยากให้นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎของวัดและช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ข้อเสนอแนะในการวิจัย ควรเปิดโอกาสให้ผู้นำและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ ควรจัดหาสิ่งของพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศาสนา ควรจัดแบ่งเขตบริเวณท่องเที่ยวและร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ควรมีการสร้างสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยการ จัดทำวีดีโอข้อมูลประวัติสถานที่ท่องเที่ยว คู่มือการเกี่ยวกับท่องเที่ยว ควรมีมัคคุเทศก์พาชมสถานที่ และอธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน์ ความสำคัญของสถานที่ ควรมีห้องสนทนาธรรม ให้พระสนทนาธรรมะด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจได้ไม่ยาก


Temples and Religious Places in Dimension of Tourism

This research aims to analyze the expectations of religious tourism. traveler Villagers and monks at Wat Pa Salawan. Nakhon Ratchasimaprovince. A study conducted by documentary research  and in-depth interviews. By issuing an interview Visitors of the 16 people interviewed three monks in the temple and  six people in a community . And The  Ethnographic research  The findings showed that 1. View of the monks on a tour inside the temple monks want to enter mainstream practice and recreation is secondary. 2. Expectations of the monks on tourists eager tourists to practice Dharma. To comply with the Philistines. 3. The expectation of the  monks  want the community to contribute measure. Follow the observances Want to traditional philanthropy Support the measure. View of tourists on a tour inside the temple are two concepts is agree and disagree because Measurements should be of worship, and ordinances. The expectations of visitors to the temple. Measurements should be learning the teachings of the religion. Announcements Particularly the practice of meditation and prayer. The expectations of visitors to the community . The community should cooperate on tourist information and views of community residents to tour the temple. Buddhist communities with tourism and recreational tourism. The expectation of the community  on the measure. Measurements should be a center of religious learning. history And local culture Of both adults and youth. The expectation of the community  to the area. Visitors wishing to cooperate in complying with the rules of the temple and help preserve the environment. Suggestions for research is should provide the leadership and people of the community have been involved in the deal. Should any provision contained in the local community to exhibit museum culture and religion. Should the zoning area and shop tidy. Media should be in the range of public relations. Example The preparation of video data history, attractions. About Travel Guide Should a guided tour place. And explain the history of the importance of place. The monks should be a discussion To the Dharma talk in simple language. It is not hard to understand.

Downloads

How to Cite

คำดี ก. (2016). วัดและศาสนสถานในมิติของการท่องเที่ยว. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 4(2), 175–191. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62535

Issue

Section

บทความวิจัย