อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองและการควบคุมตนเองที่มีต่อความหยุ่นตัวของนิสิตรอพินิจ

Authors

  • ฤติมา รักษารักษ์ สาขาวิชา จิตวิทยาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • งามลมัย ผิวเหลือง สาขาวิชา จิตวิทยาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

การสนับสนุนทางสังคม, การควบคุมตนเอง, ความหยุ่นตัว, Social Support, Self-control, Resilience

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมตนเอง และความหยุ่นตัวของนิสิตรอพินิจ และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความหยุ่นตัวของนิสิตรอพินิจ จากปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และการควบคุมตนเอง จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนิสิตรอพินิจ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จำนวน 554 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการศึกษาพบว่า 1) นิสิตรอพินิจมีระดับการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมตนเอง และความหยุ่นตัวอยู่ในระดับสูง 2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านอารมณ์ การควบคุมตนเองด้านอารมณ์ การเห็นคุณค่าในตนเองด้านการมีอำนาจในตน ด้านการมีความสำคัญ ด้านการมีคุณความดี และด้านการมีความสามารถ ร่วมกันมีอิทธิพลทางบวกต่อความหยุ่นตัวของนิสิตรอพินิจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสามารถอธิบายได้ร้อยละ 58.2 (R2 =.582)

 

Influence of Social Support, Self-Esteem, and Self-Control on Resilience of Probation Students

The objectives of this study were as the following: 1) to study personal factors, social support, self-esteem, self-control, and resilience of probation students, and 2) to predict resilience of probation students from independent variables, including personal factors, social support, self-esteem, and self-control. The data were collected from 554 probation students in a college by using questionnaires. The data were analyzed by using statistical methods; percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis with stepwise method.

The results were as following: firstly, the level of social support, self-esteem, self-control, and resilience were at the high level. Secondly, results from multiple regression analysis with stepwise method indicated that; independent variables including social support in information dimension and emotional dimension, self-control in emotional dimension, and self-esteem in power dimension, significance dimension, virtue dimension, and competence dimension, had positively influenced on resilience with the statistical significance at the level of .001, and could predict it at 58.2 percents (R2= .582).


Downloads

How to Cite

รักษารักษ์ ฤ., & ผิวเหลือง ง. (2016). อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองและการควบคุมตนเองที่มีต่อความหยุ่นตัวของนิสิตรอพินิจ. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 4(2), 146–174. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62534

Issue

Section

บทความวิจัย