เนื้อหาและกลวิธีทางภาษาในงานเขียนของพระไพศาล วิสาโล

Authors

  • ปียกนิษฐ์ สาธารณ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • มารศรี สอทิพย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

พุทธสันติวิธี, กลวิธีทางภาษา, การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์, peaceful Buddha, figure of speech, rhetorical question

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาและกลวิธีทางภาษาในงานเขียนของพระไพศาล วิสาโล ที่มีแก่นเรื่องหลักแนวสันติวิธีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518-2555 รวมทั้งสิ้น 14 เล่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเนื้อหาในงานเขียนแนวสันติวิธีของพระไพศาล วิสาโล 2) วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในงานเขียนแนวสันติวิธีของพระไพศาล วิสาโล ผลการวิจัยพบว่า

1. ด้านเนื้อหาในงานเขียนของพระไพศาลแบ่งได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านศาสนาซึ่งเนื้อหาแต่ละด้านจะกล่าวถึงสาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีตามหลักการทางสังคมศาสตร์ เช่นหลักการเจรจา หลักการยอมรับความหลากหลายของหลักความพอดีฯลฯ การแก้ไขปัญหาตามหลักพุทธสันติวิธีซึ่งใช้ควบคู่กับหลักสันติวิธีทางสังคมศาสตร์ อันมีลักษณะสอดแทรกด้วยหลักธรรมะ เช่น การละอัตตา ขันติและเมตตา ศีล สมาธิ ปัญญา การใช้สติ ฯลฯ

2. ด้านกลวิธีทางภาษาในงานเขียนของพระไพศาล พบว่าผู้เขียนใช้กลวิธีทางภาษาที่หลากหลาย เช่น การซ้ำคำการใช้คำซ้อนเพื่อเน้นย้ำประเด็นการใช้คำที่มีความหมายแฝงการใช้คำถามเชิงวาทศิลป์การใช้บุคลาธิษฐาน การใช้อุปมา การใช้สำนวนภาษิตการอ้างอิง การยกบทสนทนามาเล่าเรื่อง ฯลฯ กลวิธีเหล่านี้เป็นกลวิธีเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก่อให้เกิดความสงบสันติแก่มนุษย์ทั้งทางกายและทางจิตใจ

 

Contents and Language techniques in PhraPaisalVisalo’s

The study was conducted to investigate contents and writing techniques in PhraPaisalVisalo’s literary works included 14 books on the principle of peaceful means during 1975-2012. This study aimed to investigate 1) the contents of the author’s writing works on peaceful means; 2) Analyze the stylistics of the author’s writing works on peaceful means. The research found that;

1. The contents of PhraPaisalVisalo’s works can be analyzed into 3 aspects; politics, economics and technology, and religion, each aspects presented causes, effects, and solution by the principles of peaceful means in social sciences, for example, negation, respect for diversity, moderation, and so on. The solution under Buddhist’ peaceful means together with Social sciences’ one and complete with Dharma such as de-ego, tolerance, merciful, Sila, concentration, intellectual, conscience and so on.

2. Language techniques used in PhraPaisalVisalo’s were varieties of techniques, such as repetition to repeat the point, connotation, question and answer, personifications, metaphors, comparisons, proverbs, dialogues, references and so on. These techniques were keys to success the goals to make both physical and mental peaceful for people.

Downloads

How to Cite

สาธารณ์ ป., & สอทิพย์ ม. (2016). เนื้อหาและกลวิธีทางภาษาในงานเขียนของพระไพศาล วิสาโล. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 4(2), 1–32. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62527

Issue

Section

บทความวิจัย