การจัดกลุ่มความหมายของคำศัพท์ในพาดหัวข่าว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

Authors

  • นันทิญา พันธ์โชติ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รัตนา จันทร์เทาว์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

การจัดกลุ่มความหมาย, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, จังหวัดขอนแก่น, Semantics Field, Local Newspaper, Headline

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาคำศัพท์ในพาดหัวข่าวที่พบในหนังสือพิมพ์ ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ คือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เผยแพร่ในจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด 5 ฉบับ ได้แก่ ไทอีสานนิวส์ ข่าวอีสาน เสียงอีสาน ขอนแก่นอีสานไทยแลนด์ และไทยเสรี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2556 จำนวน 30 ฉบับ 

ผลการศึกษาพบว่า คำศัพท์ที่พบมากที่สุดในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นคำศัพท์ที่มีกลุ่มความหมายเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ อาชญากรรม การเมือง ตามลำดับ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าข่าวที่ถูกนำมาอยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์โดยมากเป็นข่าวที่สังคมให้ความสำคัญ ประชาชนให้ความสนใจ ดังนั้น ข่าวที่ปรากฏบนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจึงเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ อาชญากรรม การเมือง ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งแต่ละข่าวนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับนักการเมืองท้องถิ่นและนักธุรกิจเป็นหลัก  ดังนั้น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจึงเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูล ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ การเมืองท้องถิ่น และประเพณีวัฒนธรรมในสังคมท้องถิ่น ตลอดจนทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้อ่าน

 

The Semantics Field Analysis of Vacabularies in Khon Kaen Newspaper’s Headline

This research aims to study the semantics field of the vocabularies appeared in headline. There are 5 titles of 30 newspapers of 30 local newspapers published at Khon Kaen province; Thai-Isan Newa, Isan News, Siang Isan, Khon Kaen Isan Thailand, and Thai Seree, were the data of this research. They are published from January – June 2013.

The research finding was found that the most of semantics field is in economic, crime, politic, respectively. The news in headlines were been interested by the local people both in Khon Kaen province and Neighboring provinces.  The news has the relationship between the local politicians and local business. The local activities such as economics, politic and traditional culture, therefore; were presented by local newspaper. In addition, the newspapers play an important role to promote the public policies.


Downloads

Published

2015-06-01

How to Cite

พันธ์โชติ น., & จันทร์เทาว์ ร. (2015). การจัดกลุ่มความหมายของคำศัพท์ในพาดหัวข่าว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 4(1), 1–14. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62515

Issue

Section

บทความวิจัย