การศึกษาเปรียบเทียบภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม ผ่านสำนวนไทย จีน และอังกฤษ

Authors

  • สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Keywords:

สำนวน, สำนวนไทย, สำนวนจีน, สำนวนอังกฤษ, การเปรียบเทียบสำนวน, ภาพพจน์, ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม, Proverb, Thai Proverb, Chinese Proverb, English Proverb, Comparative Proverb, Figurative, Cultural Reflection

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของภาษาภาพพจน์ที่สะท้อนความนึกคิดวัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิตระหว่างคนไทย คนจีนและคนอังกฤษ เนื่องด้วยในปัจจุบันทั้งในวัฒนธรรมไทย จีน และอังกฤษนั้น มีการใช้สำนวนโวหารอยู่มาก สำนวนเหล่านั้นถูกนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยต้องมีการตีความ สำนวนยังแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานความเป็นจริงทางประสบการณ์ของมนุษย์ด้วย งานวิจัยนี้จึงวิเคราะห์ภาพพจน์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเชื่อ ความนึกคิด สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนไทย จีน และอังกฤษว่ามี ความเหมือนและ/หรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อทราบถึงสิ่งที่สะท้อนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในสำนวนเหล่านั้น

 

The Comparative Study of Cultural Reflection from Thai, Chinese and English Proverbs

This research aims to study the comparison of similarity and difference of figurative language that reflects the thoughts, cultures, beliefs, and ways of life among Thai, Chinese, and English people who use proverbs to communicate with each other. As in Thai, Chinese, and English cultures, there are many proverbs that still being said at the present. Those proverbs used through interpretation. Further, the proverbs still express the truth based on the practical experience of humanity or common sense. The data of this research were analysed by using the figurative which shows the reflection on cultures, beliefs, thoughts, background, and ways of life of Thai, Chinese, and English people in order to understand the similarlity and / or difference which show the cultural reflections of their proverbs.

Downloads

How to Cite

ธนจิราวัฒน์ ส. (2016). การศึกษาเปรียบเทียบภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม ผ่านสำนวนไทย จีน และอังกฤษ. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 5(1), 59–82. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62414

Issue

Section

บทความวิจัย