ลักษณะร่วมและความงดงามของความเป็นหญิง ในพระราชนิพนธ์แปล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Authors

  • ศิริลักษณ์ บัตรประโคน ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

ลักษณะร่วม, ความงดงามของความเป็นหญิง, พระราชนิพนธ์แปล, วรรณกรรมแปล, The Common Characteristics, Femininity Aesthetic, Translated Royal, Translated Literature

Abstract

พระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ นารีนครา และตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน ได้แสดงให้เห็นพระวิริยภาพในการศึกษา ภาษาจีนและจีนวิทยา พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์และการแปลเพื่อเผยแพร่ เรื่องราวและวรรณกรรมจีนที่ทรงคุณค่าให้นักอ่านชาวไทยได้รับอรรถรสและความ จรรโลงปัญญา พระราชนิพนธ์แปลทั้ง 4 เล่ม (รวม 7 เรื่อง) ได้แสดงให้เห็นลักษณะร่วม ของวรรณกรรมทั้งในด้านผู้ประพันธ์ ซึ่งล้วนเป็นนักประพันธ์หญิงที่มีชื่อเสียงของจีน ด้านเนื้อหาและองค์ประกอบ ในส่วนแก่นเรื่อง ตัวละคร ฉากและบรรยากาศ ภาพประกอบเรื่อง มีส่วนช่วยทำให้ผู้อ่านเข้าใจชีวิต บริบททางสังคมและวัฒนธรรมจีนทั้งช่วงก่อนและหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม แสดงให้เห็นเรื่องราวของผู้หญิง แต่ละวัยที่มีภูมิหลัง ความเป็นไปในชีวิตที่หลากหลาย ด้านคุณค่าและความดีงาม ของเรื่อง นอกจากเป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิง ยังได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับจีน ธรรมชาติของมนุษย์ คุณธรรมและความดี บทบาทและอำนาจระหว่างชายหญิง นอกจากนี้ในพระราชนิพนธ์แปลยังได้สะท้อนให้เห็นความงดงามของความเป็น หญิงในแต่ละช่วงวัย แต่ละสถานภาพ บทบาท และสถานการณ์ ผ่านความคิด คำพูด การกระทำของตัวละครฝ่ายหญิง อันแสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยน ความกตัญญู กตเวที ความเมตตากรุณา ความมีน้ำใจ ความรักความซื่อสัตย์ ความขยันความมุ่งมั่นความอดทน ความเข้มแข็ง ฯลฯ ของผู้เป็นหญิงไว้อย่างงดงาม น่าประทับใจ อนึ่งลักษณะร่วมและความงดงามของความเป็นหญิงที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์แปลนี้ ทำให้ได้ตระหนักในคุณค่าของวรรณกรรมแต่ละเชื้อชาติว่ามิได้เป็นเพียงเครื่องมือ สร้างความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจมิตร ประเทศโดยไม่จำกัดพรมแดนได้เป็นอย่างดี

 

The Common Characteristics and Femininity Aesthetic in Translated Royal by Princess Sirindhorn

Chinese’s Literature Translated royal in Princess Sirindhorn supplement with a Moobannlektrakulpao, Royyimlaenumtakhonghuajai, Nareenakara and Talordkalnanankaenhai are perform an assiduity to learn Chinese language and Chinese Studies, Genius in Author Royal and Translated Royal in case to propagated worth Chinese literal to Thai’s Reader with flavor and knowledge. The four books (seven stories) of Translated Royal shown a literally The Common Characteristics of literature in several field, In the author field is all of them are most famous author women in China. In content and component field, theme, character, Setting and Atmosphere, and illustration participate to make the reader to understand life, China’s social and culture context both before and after the culture revolution of China. Perform each woman’s life that has background and a various way of life. In worth and merit field unless a delight instrument, also pass on knowledge of China, human nature, virtue and goodness, role and power between man and woman, furthermore in royal work also reflect a beautiful of woman in each ages, status, role and situation through a thought, speech, and execution of woman character that shown mildness, gratefulness, mercy, generous, love and honest, hardworking, engross, endure and vigorous, etc., of woman with a beautiful and impress. In addition to correlates and beautiful of femininity that appear in royal work cause to realize in value of literature in each nation that it not be merely an entertainment but also a good instrument to learning and understand with companion friend due to no frontier.

Downloads

How to Cite

บัตรประโคน ศ. (2016). ลักษณะร่วมและความงดงามของความเป็นหญิง ในพระราชนิพนธ์แปล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 5(1), 1–36. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62412

Issue

Section

บทความวิจัย