The Creation of Electronic Knowledge Book on the Royal Barge Song in Thai Literature for Foreigners

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมความรู้วรรณคดีไทยเรื่องกาพย์เห่เรือ สำหรับชาวต่างชาติ

Authors

  • ชลวัสส์ เสริมศิลป์ -
  • สุภัค มหาวรากร สาขาภาษาไทย คณะมนุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Electronic book, The Royal barge song in Thai literature, foreigners

Abstract

This article is intended to create an electronic book about Royal Barge Song in Thai Literature for Foreigners. The target group of this research is 5 Foreigner Master’s degree student, who studies Major Thai, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University. The design of experiments is one shot experimental case study. The researchers conducted this study by creating 8 chapters of electronic book: Chapter One: Introduction to Royal Barge Song; Chapter Two: Style of poetry; Chapter Three: “word selection” to create literary art; Chapter Four: “Figure of speech” in literature; Chapter Five: The Royal Barge Procession; Chapter Six: The beauty of royal girl in Royal barge song; Chapter Seven: King and Faith about Royal barge song; Chapter eight: National Museum of Royal Barge Songs. Each chapter contains Reading, Vocabulary, supplementary Reading and Post-tests. After an electronic book approved by specialists and advisors, the researcher brought to test the targeted group. The data were analyzed from the post-tests of all 8 lessons to determine the efficiency of E1 and analyzing the data from the scores of the achievement test after learning to determine the efficiency of E2. The criteria of E1/E2 is 75/75. The findings found that the electronic Knowledge Book on the Royal Barge Song in Thai Literature for Foreigners has a performance value of 87.75/79.6. This value has passed the criteria. This shows that the usage of this electronic book can increase knowledge in Thai literature in order to improve their reading skills to foreigners, who study Thai as a foreign language. Therefore, this electronic book can be used as a learning material of Thai literature for foreigner.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรม และกรมศิลปากร. (2558). เรือพระราชพิธี. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์.

กระทรวงวัฒนธรรม. (2562). ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์.

กระแสร์ มาลยาภรณ์ (2516). การสอนกวีนิพนธ์อังกฤษแก่นิสิตนักศึกษา ผู้เริ่มเรียนวรรณคดี

อังกฤษ. ชลบุรี : วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน.

กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์. (2534). การศึกษาเรื่องหงส์จากศิลปกรรมประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

กาญจนา พฤกษ์พงศ์รัตน์. (2516). ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ทางวรรณคดีไทยและความเข้าใจ

ในวัฒนธรมตะวันตกกับความสามารถในการเรียนวรรณคดีอังกฤษ. (ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)),

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร, กรุงเทพฯ.

จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2555). Desktop publishing สู่ e-book เพื่อส่งเสริมการใฝ่รู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล.

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556, มกราคม-มิถุนายน). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสาร

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 7-20. สืบค้นจาก http://www4.educ.su.ac.th/2013/

images/stories/081957-02.pdf

ชิ ไล. (2559). หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่อง "สังข์ทอง" สำหรับนักศึกษาชาวจีน. ปริญญานิพนธ์

(ศศ.ม. (ภาษาไทย)). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

ชีวเชฏฐ์ สุวรรณรัตน์. (2548). กรณีศึกษาเรือพระที่นั่งลายทองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. (ปริญญาการศึกษา

มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

นิตยา ตันทโอภาส. (2520). ลักษณะเด่นของกาพย์ห่อโคลงและกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรม

ธิเบศร. (อักษรศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

เปี่ยมสุข ตันวิบูลย์. (2543). การศึกษาชื่อเรือพระราชพิธี. (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต).

มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

มาลี อุ่นอก. (2520, น.6). ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปี พ.ศ. 2516 ถึง 2518. (ปริญญามหาบัณฑิตแผนก

มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. (2556). กาพย์เห่เรือ จากสมัยอยุธยาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช. กรุงเทพฯ: แสงดาว.

อัจฉริยา วสุนันต์. (2560). หนังสืออ่านเพิ่มเติมวรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยวเรื่องรามเกียรติ์ สำหรับชาว

ต่างประเทศ. ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาไทย)). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

เสริมศิลป์ ช., & มหาวรากร ส. (2023). The Creation of Electronic Knowledge Book on the Royal Barge Song in Thai Literature for Foreigners: การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมความรู้วรรณคดีไทยเรื่องกาพย์เห่เรือ สำหรับชาวต่างชาติ. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 12(1), 24–48. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/265274

Issue

Section

บทความวิจัย