The Relationship between Social Factors and Decision-Making to Watch Chinese Drama of Gen Z in Bangkok

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • Kittiyaporn Tosompap Master of Communication Art Program in Strategic Communications, Bangkok University, Thailand
  • Pornprom Chomngam Public Relations Department, School of Communications Arts, Bangkok University, Thailand

Keywords:

social factors, decision-making to watch Chinese drama

Abstract

A study of the relationship between social factors and decision-making to watch Chinese drama of Gen Z in Bangkok.  The purpose of this study are 1) To study the social factors of Gen Z viewers in Bangkok 2) To study the decision-making to watch Chinese drama of Gen Z viewer in Bangkok 3) To study the relationship between social factors and decision-making to watch Chinese Drama of Gen Z in Bangkok. Samples were 129 aged between 12-24 years in Bangkok, who were viewers of Chinese drama. The study used questionnaires as a tool for data collection. The data were analyzed by multiple regression analysis. The results revealed that 1) Most of the samples emphasized the reference group of social factors due to they are invited by social media such as Twitter and Facebook to watch Chinese drama. 2) Viewers’ post-watching behavior decision to continue watching that Chinese drama until the end is the most significant factor in their decision to watch Chinese drama because Chinese drama is very fun, and the viewers are relaxed. 3) There is a significant relationship between social factors and the decision-making to watch Chinese drama of Gen Z viewers in Bangkok at 0.01 level.

Author Biography

Pornprom Chomngam, Public Relations Department, School of Communications Arts, Bangkok University, Thailand

อาจารย์ประจำภาควิชาการประขาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

References

กมลรัตน์ กิจรุ่งไพศาล และพนม คลี่ฉายา. (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม). การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการชม และความต้องการชมละครโทรทัศน์ไทยของผู้ชมชาวเมียนมาในนครย่างกุ้ง. วารสารนิเทศศาสตร์, 36(2). สืบค้นจาก https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcomm/article/view/151689.

กมัยพร ริ้วพันกุล. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. (2563). รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงในประเทศจีน. สืบค้นจาก https://www.ditp.go.th.

กิตติศักดิ์ อินทรสาร. (2557). ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความคาดหวังในการบริการของธุรกิจจัดหาคู่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

จำนง รังสิกุล. (2533) การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ฉกาชาต สุขโพธิ์เพ็ชร์. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ออล สตาร์ กอล์ฟ คอมเพล็กซ์. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชูเกียรติ ดีบุรี. (2552). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการชมละครไทยและละครเกาหลีของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ชูชัย สมิทธิไกร. (2562). พฤติกรรมผู้บริโภค (2562). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

แซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ตลาดสตรีมมิ่งเดือด เมื่อ “เทนเซ็นต์” ส่ง “WeTV” ชิงอีโคซิสเต็ม ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ไทย. (2562). สืบค้นจาก https://marketeeronline.co/archives/110019.

ธนรรษภรณ์ อัทศาสตร์ศรี. (2561). ปัจจัยในการเลือกชมละครย้อนหลังของ GEN Y ผ่านเว็บไซต์ของ Mellow.me. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ปรมาจารย์ลัทธิมาร กับกระแสครั้งยิ่งใหญ่ของซีรี่ส์จีน. (2562). สืบค้นจากhttps://workpointtoday.com/the-untamed/.

ปรารถนา พานนาค และณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. (2562 พฤษภาคม-สิงหาคม). แรงจูงใจ พฤติกรรมการชม และความพึงพอใจต่อรายการของเกาหลีทางวีดิทัศน์ออนไลน์ Viu (Thailand). วารสารวิชาการ, 23(2). สืบค้นจาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jca/article/view/246043.

ปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์ และวิกานดา พรสกุลวานิช. (2564). อิทธิพลของปฏิสัมพันธ์กึ่งการมีส่วนร่วมทางสังคมต่อความผูกพันในชุมชนเสมือนของกลุ่มแฟนซีรีส์จีน. วารสารวิชาการ, 41(2). สืบค้นจาก ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

ไปรยา อรรคนิตย์. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งต่อ (Share) วีดีโอคอนเทนต์ออนไลน์ผ่านทางสื่อ Social Media (โซเชียลมีเดีย) ของวัยรุ่น Gen Z. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

วิทยา ชีวโณทัย. (2555). รักและผูกพัน เจเนอเรชั่น แซด. กรุงเทพ: ฐานการพิมพ์.

ศิรัส ปั้นเก่า. (2559). การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สมิทธิ์ บุญชุติมา. (2561). การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระจายภาพและเสียง สื่อเว็บไซต์ และสื่อกิจกรรมพิเศษ). นนทบุรี: 21 เซ็นจูรี่.

สหภาพ พ่อค้าทอง. (2556). SOCIAL MEDIA: การสื่อสารทุกที่ ทุกเวลาในสังคมข้อมูลข่าวสารและพื้นที่

ส่วนตัว. วารสารวิชาการ, 10(2). สืบค้นจาก ฐานข้อมูลวารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี.

อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อัญมณี ภักดีมวลชน และคมสัน รัตนะสิมากูล. (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม). การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องภาพความรักของวัยรุ่นที่ปรากฎในละครโทรทัศน์ เรื่อง I Hate You, I Love You. วารสารการสื่อสาร, 1(2). สืบค้นจาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/article/view/176982.

อัมพร จิรัฐติกร. (2563). รสนิยม และแฟนคลับละครไทยในอาเซียนและจีน: การตลาดและการเมืองเรื่องอารมณ์ในโลกออนไลน์. เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Tosompap, K., & Chomngam, P. (2022). The Relationship between Social Factors and Decision-Making to Watch Chinese Drama of Gen Z in Bangkok: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจชมละครจีนของ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 11(2), 102–141. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/262931

Issue

Section

บทความวิจัย