A Study of Japanese Collocation by Japanese Major Students in Southern Thailand

การศึกษาการใช้คำปรากฏร่วมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในภาคใต้

Authors

  • นิเย๊าะ จาหลง สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Keywords:

collocation, corpus, Japanese Major students, verbs with multiple meanings

Abstract

     This study aims to investigate the use of Japanese collocations by Japanese major students in Southern Thailand to address problems during the application.  Purposive sampling was used to select a total of 108 3rd - 5th years Japanese Major students from two universities in Southern Thailand including Prince of Songkla University, Pattani Campus and Thaksin University in Songkhla Province. To collect data, I devised a test of basic collocation uses in the forms of noun and verb (N+を+V) chosen from two textbooks – Minna no Nihongo and Genki.

     The following are the study’s conclusions. First, over 80 percent of the participants correctly wrote the following verb-noun combinations:「薬を飲む」 (to take medicine),「シャワーを浴びる」 (to take a bath),「歌を歌う」(to sing a song) , and「写真を撮る」(to take a photo).  Second, to answer questions regarding verbs, more than 80 percent of the participants chose the correct words including「 着物を着る」(to wear a Kimono),「夢を見る」(to dream)「絵を描く」(to draw)「帽子をかぶる」and (to wear a hat). Third, to complete verb-noun combinations with multiple meanings, over 80 percent of the participants chose the correct answers including「スポーツをする 」(to do sports),「デートをする」(to go on a date),「買い物をする」 (to buy something),「ギターをひく」(to play the guitar), and「エアコンをつける 」(to turn on an air conditioner).

     While using listed collocations, participants were faced with the following challenges.  First of all, they were hesitant to pick a verb with multiple meanings such as「ひく」「する」「つく」. Second, some collocations have similar meanings to Thai words such as「ごみを出す」/「ごみを捨てる」(to take out the trash), and「熱を出す」/「熱がある」(to have a fever).  Third, participants were not confident in using verb collocations such as「パーマをかける 」/「パーマをする 」(to perm one’s hair), and「コピーをとる」/「コピーをする 」(to make a photocopy). 

     Correspondingly, I have made some recommendations on the Japanese collocation teaching approach that would be applicable to Thai learners.

References

ณัฏฐิรา ทับทิม. (2562). การปรากฏร่วมกันของคำในภาษาญี่ปุ่น: กรณีศึกษาคำนามจากคลังข้อมูลภาษา.วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, 9(1), 49-68.

เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์. (2556). การศึกษาการปรากฏของคำปรากฏร่วมในหนังสือนวนิยายภาษาอังกฤษ, บทความวิจัยรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลตะวันออกครั้งที่ 6, 1110-1116.

บุศรินทร์ เดชดำรงปรีชา. (2555). การรับรู้การใช้คำปรากฏในภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทย. วารสารวิจัย มสด (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต), 37-53.

ปรีมา มัลลิกะมาส,สมจิต จิระนันทิพร,และรักสงบ วิจิตรโสภณ. (2557). การศึกษาเปรียบต่างการใช้คำปรากฏร่วมภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยและเจ้าของภาษาโดยใช้คลังข้อมูล.วารสารอักษรศาสตร์,43(1), 95-157.

ปรีมา มัลลิกะมาส. (2546). บทบาทของคำปรากฏร่วมในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ. วารสารภาษาปริทัศน์, 20, 62-76.

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1-4 [2nd Edition] (2549). แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น (ฉบับปรับปรุง)กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม.

วิษณุ หาญศึก.(2563). ลักษณะและโครงสร้างของคำปรากฏร่วมภาษาญี่ปุ่น วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 11(2), 366-380.

Akimoto Miharu.(1993). On the Significance of Collocations in Vocabulary and Language Teaching.Proceedings of the 4th conference on second language research in

Japan, 28-51. (in Japanese)

Backhouse, A.E. (2006). Collocations as units for vocabulary acquisition. Journal of the International Student Center, Hokkaido University, 10, 125-134. (in Japanese)

Banno Eri. (2011). Genki 1-2 [2nd Edition]. The Japan Time.

Fang Xiao-yun.(2016). Dai ni gengo to shite no nihongo rengo shūtoku ni tsuite. Center for

Multicultural Public Sphere (CMPS),Departmental Bulletin Paper,Faculty of International Studies Utsunomiya University, 8, 112-119. (in Japanese)

Ishikawa Yasuko.(2013). Gaikokujin nihongo gakushū no Bunpō teki yosoku ryoku o dō sodateru

Ka-shokyū dankai no gakushūsha ni mukete-The Japan Foundation,Bangkok Japanese Language Education Bulletin ,10 ,1-14. (in Japanese)

Konta Kenzo.(2013). The List of Collocations Effective for Communication : To Improve the Way of Teaching Collocations by Using the Learner's Corpus.Language and culture,

bulletin of the Graduate Course, Kanagawa University, 9, 157- 196. (in Japanese)

Lee Wenping. (2014). Collocation Research Based on Corpora Collected from Japanese Textbooks in China and Japanese Native Speakers. Journal of Japanese – Language Education, 157, 63-77. (in Japanese)

Miyoshi Yūko.(2007). An experimental study of the effects of teaching words in Collocations.

Journal of Japanese Language Teaching, 134, 80-89. (in Japanese)

Nakamata Naoki.(2014 ). Grammatical Collocation Handbook for Japanese education. Tokyo:

Kurosio Publishers. (in Japanese)

Nakamizo Tomoko,Sakai Mieko,Kanamori Yumi & ōiwa Koutarou. (2011). Similarities and

differences between collocations using the Kango Nouns "Shinpo" and "Kōjō". Journal of Higher Education Yamaguchi University, 8, 88-95. (in Japanese)

Noda Hisashi.(2007).Bunpō teki na korokēshon to imi teki na korokēshon.Nihongogaku, 26,18-27.

Qu Xiaoyan.(2010). Tango no imi suisoku to rengo shidō no kōka -chūgoku daigaku nihongo senkō katei no sōgō nihongo jugyō ni okeru jissen-Nihongengo bunka kenkyū Kai ronshū, 6, 265-292. (in Japanese)

Strafella, E.L. & Kikuo Maekawa.(2015). Japanese-language Education and Collocations: The

Importance of Learning Word Co-occurrences.JCL Workshop papers, National Institute for Japanese Language and Linguistics, 7, 73-78. (in Japanese)

Suzuki Ayano.(2014). A study of collocation acquisition in learners of Japanese,with a focus on the verb “suru” (Doctoral Dissertation).Tokyo University of Foreign Studies. (in Japanese)

Tanomura Tadaharu.(2009). Retrieving collocational information from Japanese corpora: an

attempt towards the creation of a dictionary of collocations. Osaka University Knowledge Archive, 21, 21-41. (in Japanese)

Tanomura Tadaharu.(2010). Japanese corpora and their lexicographic applications with, special emphasis on collocation. Journal of the Linguistic Society of Japan,1-23. (in Japanese)

Downloads

Published

2021-12-02

How to Cite

จาหลง . น. (2021). A Study of Japanese Collocation by Japanese Major Students in Southern Thailand: การศึกษาการใช้คำปรากฏร่วมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในภาคใต้. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 10(2), 139–173. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/252509

Issue

Section

บทความวิจัย