Thaen: Historical Theology Study

แถน: การศึกษาเทววิทยาเชิงประวัติศาสตร์

Authors

  • วุฒิชัย สว่างแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พุทธรักษ์ ปราบนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

Thaen, God, Theology

Abstract

This article aims to study the historical theology of Thaen by the documentary research method. It is applied theology to study the relationship between God and history by studying the Thaen as the supreme god. Thaen has great importance and influence in Isan history in 2 aspects: (1) the ideal history which is the key ideal for describing culture and behavior of people in society and (2) the real history which is a role of Thaen that acts in society. There are 4 benefits of studying the historical theology of Thaen: (1) comprehensive study, (2) applied theology, (3) appropriate study, and (4) new knowledge.

References

จารุวรรณ ธรรมวัตร. (ม.ป.ป.). พงศาวดารแห่งประเทศลาว. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาสารคาม.

ชลธิรา สัตยาวัฒนา.( 2561). ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาว และความเป็นไท/ไต/ไทย/สยาม. กรุงเทพฯ : ชนนิยม.

พนมเทียน บุญส่งเสริมสุข. (2530). ความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าในพรหมสูตร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

พระยาบำเรอบริรักษ์ (สาย ณ มหาไชย). (2461). พงศาวดารเมืองแถง [ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 9]. พิมพ์แจกในงานปลงศพ พระยานรนารถภักดีศรีรัษฎากร ( เอม ณมหาไชย ). โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร.

วรยุทธ ศรีกุล. (2539). ทรรศนะของฮาร์ตชาร์นเกี่ยวกับพระเจ้า : การอ้างเหตุผลสนับสนุน. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

ศิราพร ณ ถลาง. (2539). การวิเคราะห์ตำนานการสร้างโลกของคนไท. สถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย. ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เล่มที่ 15.

สุมิตร ปิติพัฒน์. (2545). ศาสนาและความเชื่อไทดำในสิบสองจุไทสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์.

สิวลี ศิริไล. (2517). ปัญหาเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้า. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

สืบแสง พรหมบุญ. (2527). ปรัชญาประวัติศาสตร์ [ปรัชญาประวัติศาสตร์]. (พิมพ์ครั้งที่ 3). (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิ์ศรี, บรรณาธิการ). มูลนิธิโครงการตำรา สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.

แสวง แสนบุตร. (2546). เอกสารประกอบการสอนปรัชญาศาสนา. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

โสภี อุ่นทะยา. (2554). ภาษากฎหมายโบราณลาว. เอกสารประกอบงามสัมมนาโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 27-29 สิงหาคม 2554, โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 1-11.

องค์การค้าของคุรุสภา. (2506). พงศาวดารเมืองล้านช้าง [ประชุมพงศาวดาร เล่ม 2]. กรุงเทพฯ: ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์.

Chander, R. (1999). Wegener and his theory of Continental drift. Resonance, 4(7), 24-41.

Ryden, B. (2006). Introduction to Cosmology. Department of Astronomy. The Ohio State University.

Downloads

Published

2021-06-03

How to Cite

สว่างแสง ว., & ปราบนอก พ. (2021). Thaen: Historical Theology Study: แถน: การศึกษาเทววิทยาเชิงประวัติศาสตร์. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 10(1), 157–177. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/250913

Issue

Section

บทความวิชาการ