ลีลาภาษาของเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (น้าเน็ก) ในรายการอย่าหาว่าน้าสอน

Language Style of Ket-Saepsawad Palakawong Na Ayutthaya (Na-Nek) On the “Ya Ha Wa Na Son” Channel

Authors

  • อานนท์ ลีสีคำ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รัตนา จันทร์เทาว์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

Language style, Verbal language, Non-verbal language, Ideoloect, Youtuber

Abstract

This research is in the Thai language subject, and it is qualitative research. The aim is to analyze the language style of Kathsepsawad Palakawong na Ayuthaya (Na Nek). The data was collected in the Ya-Ha Wa Na Son programme published on Youtube Channel in 2020. There are 50 VDO clips. The conceptual framework of language style is a research framework. The research finding was shown that the prominent language style has 4 characteristics that are: 1) word and using; pronoun, slang, colloquial word, dignity word, new word construction, English using, and reduplication. 2) Using the sentence, the finding showed that he often uses for reminding explanatory, commenting, commanding or request, and contradiction. 3) Using figurative, there are frequently 5 types used: metaphor, simile, declaration, hyperbole, and personification. 4) The non-verbal language, in addition, is Na-Nek style such as dressing style, scene, vocalic, and movement. This finding shows that the verbal and non-verbal style of Na-Nek is an informal style to make intimacy with his listeners on the program, which is to affect the popularity of his viewers.

References

กันยารัตน์ พรหมวิเศษ (2554). วัจนลีลาในสารคดีโทรทัศน์โลกสลับสี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.

กาญจนา ปราบปัญจะ. (2553). การศึกษาลีลาการใช้ภาษาและกลวิธีการเขียนของ ว.วชิรเมธี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

จงจิตร สุขสวัสดิ์. (2545). วัจนลีลาของข่าวเจาะพิเศษประเภทข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.

ญาดา ชาญบัญชี. (2551). กลวิธีการใช้ภาษาในงานเขียนอารมณ์ขันของเกตุเสพยสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์-

ณ อยุธยา(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

ณัฏฐ์ชดา วัฒนาชัยผล. (2560). สื่อใหม่กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนสื่อข่าว. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. 7(1), 63-71.

ธัญธัช นันท์ชนก. (2558). ทำเงินกับ YouTube ผมทำได้ คุณก็ทำได้. กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป.

พัชรีย์ จำปา. (2539). วัจนลีลาในวรรณกรรมสำหรับเด็ก (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

พรพรรณ กลั่นแก้ว. (2548). วัจนลีลาในงานเขียนของ ปราบดา หยุ่น (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ปราณี กุลละวิณิชย์ และ คนอื่น ๆ. (2537). ภาษาทัศนา (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปียกนิษฐ์ สาธารณ์ และ มารศรี สอทิพย์. (2558). เนื้อหาและกลวิธีทางภาษาในงานเขียนของพระไพศาล

วิสาโล. วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 4(2), 1-32.

มณฑาทิพย์ เรืองแก้ว. (2551). การศึกษาภาษาในบทสนทนาของตัวละครเอกในนวนิยายของ กนกวลี พจนปกรณ์. ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย, 1(2), 164-167.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2553). พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1997).

รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร. (2552). วัจนลีลาศาสตร์. เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

แวอาซีซะห์ ดาหะยี. (2545). วัจนลีลาของมังกร ห้าเล็บในคอมลัมน์ “ลั่นกลองรบ” ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สุมาลี พลขุนทรัพย์ (2555). วัจนลีลาของ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ในรายการคนค้นฅน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2561). การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4). กรุงเทพฯ: กองสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

อุทัย วรเมธีสกุล และ โสวิทย์ บำรุงภักดิ์. (2559). วิเคราะห์การใช้สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์กของคนไทยปัจจุบันเชิงพุทธบูรณาการ. วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 5(1), 103-121.

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2541). ภาษาศาสตร์สังคม (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Afriza, I. Z. R. (2017). Language style in exclusive interview of JESSIE J

and SARAH SECHAN on NET TV. Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Arini, O. (2016). Language style in the JAKATA POST advertisements. State Islamic

University Of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Burnett, R. & David P. M. (2003). Web Theory. London: Routlege.

Joos, M. (1961). The Five clocks, A Linguistic Exeursion into the Five Styies of

English Usage. New York: Harcourt, Brace and World.

Navarro J. (2008). What Every Body Is Saying: An Ex-FBI Agent’s Guide to Speed -Reading People. New York: William Morrow.

Rahmawati, N. (2019). Analysis of Language style in the NEW YORK TIMES

advertisements. UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

Ranasuriya, D. (2015). Effects of Radio and Television Media on Language. J Mass

Communicat Journalism 5: 265.

Sipahutar, I. Y. (2018). Language style in “Love Rosie” Movie:

a Sociolinguistic Analysis. University Of Sumatera Utara.

Wales, K. (1989). A dictionary of Stylistics. New York: Longman Group.

Downloads

Published

2020-12-04

How to Cite

ลีสีคำ อ., & จันทร์เทาว์ ร. (2020). ลีลาภาษาของเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (น้าเน็ก) ในรายการอย่าหาว่าน้าสอน : Language Style of Ket-Saepsawad Palakawong Na Ayutthaya (Na-Nek) On the “Ya Ha Wa Na Son” Channel. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 9(2), 77–111. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/247715

Issue

Section

บทความวิจัย