พัฒนาการทางสังคมของชุมชนชาวคริสต์ในหมู่บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

Social Development of the Christian Community in Khok Wat Village Khok Pip District, Amphoe Si Mahosot, Prachinburi Province

Authors

  • กันตพัฒน์ ชนะบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

Keywords:

Social development, Christian community, Culture and traditions

Abstract

This research has the objective to study social development of the Christian Community in Khok Wat Village, Khok Pip District, Amphoe Si Mahosot, Prachinburi Province. The samples of this study were 9 people, using a specific selection method from the position of function. The tools used for studying and collecting data were interviews and in-depth interviews along with using the historical concept, folklore and anthropology analyzed the information in this work. The research findings were as follows.

  1. The social development of Christians was initiated by Pastor Chalantin, who came to spread Christianity and jointly develop the forest area as a community. About a hundred people living in the area are Lao Phuan and Chinese Christians. Factors to the settlement are physical, cultural, and government factors.
  2. Ways of life of Christians in the economy society and government were found that there is a career in farming. Most of the pomelo plantations were made, and a few were sold. The land was organized for Christians by renting and paying rent to the temple. There are conditions that cannot be sold but can be inherited in society and important ceremonies.

3. Christian cultural influence with other local cultures in and outside the village of Khok Wat, it is found that Christians have contact with Buddhists by having a kinship relationship, neighborliness, and trade relations. Information technology is used to connect between the old generation and the new generation, too.

Author Biography

กันตพัฒน์ ชนะบุญ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

 Political Science Program at  Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao,

References

กมลพร กีรติยะอังกูร. (2555). การศึกษาปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณดงแม่นาง เมืองอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัpศิลปากร, กรุงเทพมหานคร.

ขจร สุขพานิช. (2525). ปัญหาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : สมาคม

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2524). เรื่องของสองนคร (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์.

ฉัตรชัย พงศ์ประยูร. (2533). วิธีการศึกษาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์เชิงระบบนิเวศน์. เอกสารการ

ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 Symposium สาขา ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม : การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต. 31 มกราคม 2533 อาคารศูนย์

เรียนรวมห้อง ศร.332 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี. (2558). ดงศรีมหาโพธิในอดีต : ปราจีนบุรีในปัจจุบัน (พิมพ์ครั้งแรก). สำนักศิลปากรที่ 5 กรมศิลปากร,. กรุงเทพฯ : พระรามครีเอชั่น.

ฟรังซัวส์ อังรี ตุรแปง. (2522). ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ฉบับตุแปง [History of the Kingdom

of Siam and of the Revolutions that have cause the Overthrow of the Empire up to A.D.

(พิมพ์ครั้งแรก) (สมศรี เอี่ยมธรรม, แปล). กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.

ศุภรัตน์ ตี่คะกุล. (2547). การศึกษาปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณซับจำปา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2550). เมืองศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ :

เรือนแก้วการพิมพ์.

ผู้ให้สัมภาษณ์

ลือชัย จันทร์โป๊. (2561, 10 ตุลาคม). บาทหลวงวัดอารักขเทวดา [บทสัมภาษณ์].

ชโยดม โยธารักษ์. (2561, 26 กรกฏาคม). ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกวัด [บทสัมภาษณ์].

ขวัญภนา โยธารักษ์. (2561, 10 ตุลาคม). ชาวบ้านบ้านโคกวัด [บทสัมภาษณ์].

สุชิลา เชาว์วงษ์ดี. (2561, 10 ตุลาคม). ชาวบ้านบ้านโคกวัด [บทสัมภาษณ์].

บุญสม โยธารักษ์. (2562, 29 ตุลาคม). ชาวบ้านบ้านโคกวัด [บทสัมภาษณ์].

สำราญ พินิจพรประภา. (2562, 29 ตุลาคม). ชาวบ้านบ้านโคกวัด [บทสัมภาษณ์].

พาณุ โยธารักษ์. (2562, 12 ตุลาคม). ชาวบ้านบ้านโกวัด กรรมการดูแลสุสาน [บทสัมภาษณ์].

หอมฟุ้ง บุญมี. (2562, 12 ตุลาคม). ชาวบ้านบ้านโคกวัด [บทสัมภาษณ์].

ปรีดา เวียงชัย. (2562, 29 ตุลาคม). บาทหลวง [บทสัมภาษณ์].

Downloads

Published

2020-12-01

How to Cite

ชนะบุญ ก. (2020). พัฒนาการทางสังคมของชุมชนชาวคริสต์ในหมู่บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี: Social Development of the Christian Community in Khok Wat Village Khok Pip District, Amphoe Si Mahosot, Prachinburi Province. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 9(2), 183–210. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/247277

Issue

Section

บทความวิจัย