การวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของคำกริยาที่ใช้มือกระทำในภาษาจีน

A Componential Analysis of Hand-Related Verbs in Chinese

Authors

  • เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน Faculty of Humanities and Social Sciences

Keywords:

Hand-related verbs, Chinese, Componential analysis, Semantic field

Abstract

The main purpose of this study is twofold: to examine the dimension of the contrast of hand-related verbs in Chinese and to define the semantic features of hand-related verbs in Chinese. The selected verbs are selected from the New Chinese Proficiency Test Word (2012 revision) and the Dictionary of Chinese Verbs Usage. Then use componential analysis to find similarities and differences of 1) verbs of movement of objects by hand 2) verbs showing the change of the object by hand. Results reveal that the dimension of contrast can be used to determine the differences in every semantic field as follows. First, verbs that cause movement by hand include 1) direction, 2) tools, 3) force, 4) object destination, and 5) number of hands, and objects affected by verbs include 1) size, 2) weight, and 3) life. Second, verbs showing the change of the object by hand include 1) direction, 2) tools, 3) force, and 4) number of hands; and objects affected by verbs include 1) the nature of the object and 2) result of action. Furthermore, there are more dimensions of contrast in some semantic fields that can determine the differences of verbs more clearly.

References

กิตติศักดิ์ ใจอารี. (2543). การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของคำกริยาบอกอาการเคลื่อนที่ของวัตถุในภาษาไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหิดลม, กรุงเทพฯ.

ชลธิชา สุดมุข. (2537). การศึกษาคำกริยาแสดงอาการโดยไม่กระทบกระเทือนผู้อื่นหรือสิ่งอื่นในภาษาไทยโดยการจัดกลุ่มทางความหมาย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กร

ชัชวดี ศรลัมพ์. (2559). ระบบความหมาย. ใน ดียู ศรีนราวัฒน์ (บรรณาธิการ). ภาษาและภาษาศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พรรณวดี รัตนศักดิ์, & สุทธา รัตนศักดิ์. (2559). คำกริยาที่แสดงการใช้มือกระทำในภาษาถิ่นเชียงราย. วารสารไทยศึกษา. 12 (2), 65-94.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

สุวิไล เปรมศรีรัตน์. (2526). เรื่องคำ “ตัด” ในภาษาไทย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม. 3 (1), 17-29.

เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์. (2525). เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 3 หน่วยที่ 13. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Chinese Testing International汉语考试服务网. (2020, August 28). Xin hanyu shuiping kaoshi (HSK) cihui (2012 nian xiudingban) [The New Chinese Proficiency Test Word (2012 revision)]. Retrieved from http://www.chinesetest.cn/godownload.do.

Li, Y. (2017). Xiandai hanyu danyinjie zhifanglei shoubu dongci yanjiu [The Study of Monosyllabic zhifang (置放) Verbs in Modern Chinese] (master’s thesis). Nanjing Normal University, Jiangsu China.

Meng C, Zheng H.D, Meng Q.H, Cai W.L. (1999). Hanyu dongci yongfa cidian [Dictionary of Chinese verbs usage]. Beijing: Shangwu yinshuguan.

Wang, T. (2011). Xiandai hanyu chijulei shoubu dongci de jufa yuyi yanjiu [The Study of the Holding-tool hand Monosyllabic Verbs in Modern Chinese] (master’s thesis). Nanjing Normal University, Jiangsu China.

Zeng, X.B. (2013). Xiandai hanyu danyinjie huoqulei shoubu dongci yanjiu [The Study of the Hand-getting Monosyllabic Verbs in Modern Chinese] (master’s thesis). Nanjing Forestry University, Jiangsu China.

Zhongguo shehui kexue yuyan yanjiusuo cidian bianjishe. (2016). Xiandai hanyu cidian (di 7 ban) [Modern Chinese Dictionary (7th Edition)]. Beijing: Shangwu yinshuguan.

Downloads

Published

2020-11-23

How to Cite

ศุภะกะลิน เ. (2020). การวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของคำกริยาที่ใช้มือกระทำในภาษาจีน: A Componential Analysis of Hand-Related Verbs in Chinese. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 9(2), 26–52. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/246357

Issue

Section

บทความวิจัย