สถานีรถไฟใต้ดินในปารีส : ชื่อและภาพสะท้อนความเป็นชาตินิยมของฝรั่งเศส ; Metro Stations in Paris: The Names and the Reflections of French Patriotism

Authors

  • กันตพงศ์ จิตต์กล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

สถานีรถไฟใต้ดิน, ชื่อสถานที่, ภาษาฝรั่งเศส, ชาตินิยมฝรั่งเศส, ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส, Metro Station, Place Name, French Language, French Patriotism, French History

Abstract

บทคัดย่อ

                ประเทศฝรั่งเศสมีความเป็นชาตินิยมสูงเนื่องจากมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปีและเคยเป็นเจ้าอาณานิคมนับแต่สมัยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมรุ่งเรือง กรุงปารีสเป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นศูนย์รวมความเจริญทางสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี การให้บริการรถไฟใต้ดินครั้งแรกในปี ค.ศ.1900 เป็นการแสดงความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม บทความนี้เป็นบทความวิชาการที่จะอธิบายถึงชื่อสถานีรถไฟใต้ดินในปารีสด้วยแนวคิดเกี่ยวกับชื่อและภูมิหลังทางประวัติและวัฒนธรรมกับแนวคิดว่าด้วยชาตินิยม โดยเก็บรวบรวมชื่อสถานีรถไฟใต้ดินจำนวน 300 สถานีในแผนที่ขององค์การขนส่งมวลชนปารีสและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อสถานีจากพจนานุกรมชื่อเฉพาะ Le Petit Larousse  การศึกษานี้พบว่า “ชื่อสถานี” เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นชาตินิยมประการหนึ่ง โดยสะท้อนให้เห็นลักษณะสำคัญคือ 1) สะท้อนหน้าประวัติศาสตร์สำคัญเกี่ยวกับระบอบการปกครอง 2) อดีตดินแดนโรมันคาทอลิกอันรุ่งเรือง 3) ชัยชนะของชาติฝรั่งเศสในสมรภูมิต่างๆ 4) ความเสียหายของประเทศในสงคราม 5) วีรบุรุษในช่วงสงคราม

 

Abstract

               France is the country being proud of patriotism due to its long history of over a thousand years. The country also used to be the colonial power in the prosperous time of the Industrial Revolution. Paris, a famous capital of France, is considered as the centre of social, cultural prosperities, and advanced technologies. The Paris metro service was first launched in 1900. It was the symbol of French leadership in technology and engineering. This article aims to give an explanation of the names of the metro stations derived from French history and culture as well as the concept of French patriotism. 300 names of the subway stations shown in Paris public transport maps were collected and “Le Petit Larousse”, the French dictionary of Proper Nouns, was used to find the origins of these names. It was found from the study that the names of the subway stations were used as a tool of French patriotism in 5 ways: 1) the reflections of the history of French regimes, 2) the prosperity of the Roman Catholic Territories, 3) the victories of French armies in many battlefields, 4) the damages of the country due to the wars, and 5) the heroes of the wars.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-10

How to Cite

จิตต์กล้า ก. (2020). สถานีรถไฟใต้ดินในปารีส : ชื่อและภาพสะท้อนความเป็นชาตินิยมของฝรั่งเศส ; Metro Stations in Paris: The Names and the Reflections of French Patriotism. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 9(1), 212–238. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/243422

Issue

Section

บทความวิชาการ