การแปรของการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง [n] ในภาษาไทยถิ่นเหนือตามปัจจัยทางสังคม ; Variation of Pronunciation of the Initial Consonant [n] in Northern Thai Dialect by Social Factors

Authors

  • กรชนก นันทกนก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Keywords:

ภาษาศาสตร์สังคม, การออกเสียง, การแปร, ภาษาไทยถิ่นเหนือ, sociolinguistics, pronunciation, variation, Northern Thai Dialect

Abstract

This paper aims to study variation in the pronunciation of initial consonant /J/ in the Northern Thai dialect based on two styles of language: interview which represent the informal style and minimal pair reading which represent the formal style. The data were collected from 20 informants who use the northern Thai dialect as a native language. The informants, both male and female, divided in to age group of 15–20 and 40-55. Those groups of age are the representative of new generation and rather old generation. The results show that there are 2 variants the initial consonant /J/ in the Northern Thai dialect: [J] and [j]. The style, age and gender have an effect on pronunciation of informant.

References

กรรณิการ์ วิมลเกษม. (2555). ภาษาไทยถิ่นเหนือ. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: หจก.เชนปริ้นติ้ง.
ปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง. (2536). การแปรของเสียง (h) ในภาษาถิ่นสงขลาเขตชุมชนเมืองตามปัจจัยทางสังคม.
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี เสนีย์ศรีสันต์. (2526). การศึกษาเปรียบเทียบเสียงและระบบเสียงในภาษาลาวพวนมาปลาเค้าของ
ผู้พูดภาษาที่มีอายุต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริรัตน์ มูลตุ้ย. (2553). การวิเคราะห์การแปรของภาษายองด้านคำศัพท์และการใช้คำศัพท์ของคนสาม
ระดับอายุในตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์และสมทรง บุรุษพัฒน์. (2560). ระบบเสียงภาษาไทยยวนในประเทศไทย.
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์. 34(1), 90-117.
สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ. (2551). การศึกษาภาษาถิ่น: ภาษาตระกูลไทย. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.

อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ. (2556). การออกเสียงพยัญชนะท้าย (l) และ(s) ในคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย
มาตรฐานของชุมชนหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามวัจนลีลาและอายุของผู้พูด. วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 2(1), 15-32.
อภิชญา แก้วอุทัย. (2553) การศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลา ตามปัจจัยทาง
สังคมด้านอายุและถิ่นที่อยู่อาศัย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย. 30(2), 27-40.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2550). ภาษาศาสตร์สังคม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
อุดม รุ่งเรืองศรี. (2546). วรรณกรรมล้านนา. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เอกพล กันทอง. (2550). การแปรของวรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่นเชียงใหม่ตามกลุ่มอายุ. วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

Published

2019-11-24

How to Cite

นันทกนก ก. (2019). การแปรของการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง [n] ในภาษาไทยถิ่นเหนือตามปัจจัยทางสังคม ; Variation of Pronunciation of the Initial Consonant [n] in Northern Thai Dialect by Social Factors. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 8(2), 16–32. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/197011

Issue

Section

บทความวิจัย