พิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดและการตายของชาวบ้านไทยพุทธ ในอำเภอสายบุรีและอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี; Ritual of Birth and Death of Thai Buddhists in Sai buri and Panara District, Pattani

Authors

  • อารีย์ ธรรมโคร่ง ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • อ้อมใจ วงษ์มณฑา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Keywords:

พิธีกรรมความเชื่อ, การเกิด, การตาย, Ritual, Birth, Death

Abstract

 

        

References

กิ่งแก้ว อัตถากร. และ ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์. (2528). “ลักษณะพิธีกรรมในสังคมไทย”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ไทยศึกษา :
อารยธรรม เล่ม 2. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

จินดา มาไข่. (2539). วัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกิดและการบริบาลทารกโดยหมอตำแยของชาวตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง. ปริญญานิพนธ์ ศศม. สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชัยชนะ จิตบุญ. (2536). การศึกษาประเพณีงานศพของชาวไทยท้องถิ่น จังหวัดตรัง. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. สงขลา :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชะลอ บุญช่วย. (2539). ความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา.
ดนัย ไชยโยธา. (2538). ลัทธิ ศาสนา และระบบความเชื่อกับประเพณีนิยมในท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โอ.เอส. พริ้นติ้ง
เฮ้าส์.
ดนัย ไชยโยธา. (2546). สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
ธวัช ปุณโณทก. (2533). “ความเชื่อพื้นบ้านอันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคมอีสาน”, ใน วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ”,
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธีรพล สยามพันธุ์. (2538). พิธีกรรมความเชื่อในการทำนาของชาวบ้านตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง.
ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา.
ธีรานันโท (บรรณาธิการ). (ม.ป.ป.) การตายและพิธีการทำบุญศพ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดวงแก้ว.
บันเทิง พาพิจิตร. (2549). ประเพณี วัฒนธรรมไทย และคติความเชื่อ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
ประชิด สกุณะพัฒน์. (2546). วัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณีไทย. กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา.
ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์. (2544). วิถีชีวิตชาวใต้ ประเพณีและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก.
ประมวญ ดิคคินสัน. (2521). คติชาวบ้าน : การศึกษาด้านมานุษยวิทยา. แพร่วิทยา.
ประสาท อิศรปรีดา. (2518). ความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวอีสาน. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
ประเทือง คล้ายสุบรรณ์. (2531). วัฒนธรรมพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ : สุทธิสารการพิมพ์.
ปรานี วงษ์เทศ. (2528). “การละเล่นและพิธีกรรมในสังคมไทย”, ใน วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
. (2532). “ความเชื่อและระบบความเชื่อในสังคมไทย”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะ การละเล่นและการแสดง
พื้นบ้านของไทย หน่วย 1-8. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
. (ม.ป.ป.) พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์.
ปรีชา นุ่นสุข. (2523). “ประเพณีเกี่ยวกับการเกิดของชาวปักษ์ใต้”, ใน ชีวิตไทยปักษ์ใต้ ชุดที่ 4. หน้า 51-74.
นครศรีธรรมราช : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช.
ผาสุก มุทธเมธา. (2535). คติชาวบ้านกับการพิจารณาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
. 2540. คติชาวบ้านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คอมแพคท็พริ้นท์.
พรหมศักดิ์ เจิมสวัสดิ์ และปรีชา นุ่นสุข. (2525). “ศาสนาและความเชื่อต่างๆ ของชุมชนโบราณในภาคใต้”, ใน รายงาน
การสัมมนาประวัติศาสตร์โบราณคดีศรีวิชัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ.
พวงผกา คุโรวาท. (2549). ศิลปะและวัฒนธรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรการพิมพ์.
พระมหาบุญมี มาลาวชิโร. (2547). พระพุทธศาสนากับความตาย. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการจำกัด.
ภัทรพร สิริกาญจน. (2533). “เกิดกับตาย” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา แนวคิดไทย หน่วยที่ 1-6. นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ภิญโญ จิตต์ธรรม. 2522. ความเชื่อ. สงขลา : โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์.
มณฑิรา เขียวยิ่ง และคณะ. (2535). พิธีกรรมอยู่ไฟในชนบทอีสาน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
มณี พยอมยงค์. (2528). ความเชื่อของคนไทยในวัฒนธรรม : คติความเชื่อ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มารยาท กิจสุวรรณ. (2535). ความเชื่อดั้งเดิมของไทย. ในเอกสารประกอบการให้ความรู้ทางวัฒนธรรมไทยแก่ผู้เดินทางไป
ต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์.
ยศ สันตสมบัติ. (2544). มนุษย์กับวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รัชนีกร เศรษโฐ. (2536). โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

ไลลา บิลหมัน. (2548). ศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการบริบาลทารกของชาวไทยมุสลิม ตำบลเปียน อำเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
วิมล วิโรจพันธุ์ และคณะ. (2548). ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทอัลฟ่ามิเล็นเนียม จำกัด.
ส. พลายน้อย (นามแฝง). “ธรรมเนียมฝังรก”. วารสารวัฒนธรรมไทย. 5(1) : 62-66 : มีนาคม 2508.
สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์. (2548). ประเพณีท้องถิ่นภาคใต้. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์.
. (2536). ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียน สโตร์.
สืบพงศ์ ธรรมชาติ. (2538). “ประเพณีการเกิด”, ในชีวิตไทย ชุดสมบัติตายาย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ.
สามารถ จันทร์สูรย์. (2543). ประเพณีไทยในปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : อักษรไทย.
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. (2542). “คติความเชื่ออันเนื่องมาจากลัทธิศาสนา”, ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่ม 2. หน้า
986-988. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมไทย ธนาคารไทยพานิชย์.
. (2542). “ความเชื่อของชาวใต้”, ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่ม 2. หน้า 983. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
สารานุกรมไทย ธนาคารไทยพานิชย์.
สุพัตรา สุภาพ. (2535). สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
สุภาพรรณ ณ บางช้าง. (2535). ขนบธรรมเนียม ประเพณี : ความเชื่อและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุเมธ เมธาวิทยกุล. (2532). สังกัปพิธีกรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
สุรชัย ฉายศิริพันธ์. (2539). ความเชื่อ พิธีกรรม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับแม่ย่านางของชาวประมงในอำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2543). ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
เสฐียร โกเศศ. (2508). ประเพณีเบ็ดเตล็ด. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.
. (2553). ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต งานนิพนธ์ชุดประเพณีไทย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศยาม.
แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. (2548). วัฒนธรรมในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โหรเมืองใต้. (2545). ประเพณี มงคลไทย รู้จัก รักษา สืบทอด เพื่อสิริมงคล. ตรัง : คนทำหนังสือ.
อคิน รพีพัฒน์. (2551). วัฒนธรรมคือความหมาย. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
อมรา พงศาพิชญ์. (2542). วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ : โอเดียน
สโตร์.
อวยชัย ตั้งเตรียมใจ. (2546). พิธีกรรมประเพณีงานศพของชาวไทเขิน ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สาขาไทยศึกษา) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎธนบุรี.
อภิศักดิ์ โสมอินทร์. (2548). ภูมิศาสตร์อีสาน. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
อภิธาน สมใจ และศรีเลา เกษพรหม. (2541). งานศพล้านนา ปราสาทกหัสดิลิงค์สู่ไม้ศพ. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อริยานุวัตร เขมจารีเถระ, พระ. (2530). “ความเชื่อของชาวอีสาน”, ใน วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

Published

2019-05-24

How to Cite

ธรรมโคร่ง อ., & วงษ์มณฑา อ. (2019). พิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดและการตายของชาวบ้านไทยพุทธ ในอำเภอสายบุรีและอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี; Ritual of Birth and Death of Thai Buddhists in Sai buri and Panara District, Pattani. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 8(1), 110–135. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/176214

Issue

Section

บทความวิจัย