แรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรียนภาษาเยอรมัน; Learning Motivation of Students in German Program of Khon Kaen University

Authors

  • สุกัลยา แฉล้ม มหาวิทยลัยรามคำแหง
  • อัญชลี โตพึ่งพงศ์ สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Keywords:

แรงจูงใจในการเรียนภาษาเยอรมัน, นักศึกษาสาขาภาษาเยอรมัน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Motivation in Learning, Students in German Program, Khon Kaen University, Lernmotivation zum Deutschlernen, Deutschstudierende, Universität Khon Kaen

Abstract

          งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาเยอรมัน ของนักศึกษาสาขาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศึกษาลักษณะแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาสาขาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาเยอรมัน ทั้งที่ไม่มีพื้นความรู้ทางภาษาเยอรมันมาก่อน วิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณได้จากการทำแบบสอบถามของนักศึกษาสาขาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 100 คน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิงสถิติ ผลวิจัยจากข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า นักศึกษาสาขาภาษาเยอรมันส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการเรียนและเชื่อว่า ภาษาเยอรมันมีประโยชน์อย่างมากต่องานในอนาคตนอกจากนี้ นักศึกษายังมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพ มีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อสัมภาษณ์ส่วนบุคคลจำนวน 5 คน ผลการวิจัยจากข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่านักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และต้องการใช้ภาษาเยอรมันสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

 

                                                                                         Abstract

          The objectives of this research were to study the motivation in learning German language among students in German Program in Khon Kaen University, to study other factors affecting the motivation of learning German language, and to study achievement motivation of the successful students in German Program without prior knowledge. In this research, both quantitative and qualitative research methods were used. The sample of this study was 100 students in German Program in Khon Kaen University. Quantitative data were collected through the questionnaire and were analyzed using statistics. The results indicated that most of students are motivated. They believe that German is very useful for future work. In addition, they are interested in the German language and culture of German-speaking countries. For collecting qualitative data, purposive sampling was used to select the sample of 5 individuals for personal interview. Most students had achievement motivation. Besides, they needed for applying German for future occupation.

 

                    Lernmotivation der Deutschstudierenden an der Universität Khon Kaen

                                                                                   Abstract

          In dieser Arbeit wird die Lernmotivation der Deutschstudierenden an der Universität Khon Kaen untersucht. Drei wichtigen Fragen wird hierbei nachgegangen: Welche Motivationsprofile weisen Deutschstudierende an der Universität Khon Kaen auf? Welche Faktoren haben Einfluss auf ihre Lernmotivation? Und wie ist die Leistungsmotivation der erfolgreichen Deutschstudierenden ohne Vorkenntnisse? Um diese Fragen beantworten zu können, werden sowohl quantitative als auch qualitative Untersuchungsmethoden eingesetzt. Durch die Befragung von 100 Deutschstudierenden an der Universität Khon Kaen werden zunächst die quantitativen Daten statistisch ausgewertet und analysiert. Die quantitativen Ergebnisse zeigen, dass die meisten Deutschstudierenden motiviert sind.

Sie sind der Ansicht, dass Deutsch sehr nützlich für die zukünftige Arbeit ist. Außerdem interessieren sich die Studierenden für die deutsche Sprache und Kultur der deutschsprachigen Länder. Für die qualitativen Daten wurden fünf ausgewählte Befragte interviewt. Die Ergebnisse zeigen, dass die meisten Studierenden lernleistungsmotiviert sind. Darüber hinaus zielen sie auf den Gebrauch der deutschen Sprache für den zukünftigen Beruf ab.

References

Apelt, Walter. (1981). Motivation und Fremdsprachenunterricht. Leipzig: Verlag Enzyklopädie.
Attaviriyanupap, Korakoch. (2015). „Deutschsprachige Lukthung-Lieder als Lerngegenstand und Motivationsstimulans für thailändische DaF-Lernende“. In: Götze, Lutz/ Akkramas Pakini/ Pommerin-Götze Gabriele/ Traoré (Hrsg.), Motivieren und Motivation im Deutschen als Fremdsprache. Frankfurt a.M.: Peter Lang GmbH, 309-320.
Becker, Florian. (2018). Empirische Inhaltstheorien der Motivation: McClellands Theorie. https://wpgs.de/fachtexte/motivation/empirische-inhaltstheorien-der-motivation-mcclellands-theorie/ (zuletzt gesehen am 26.01.2019).
Dörnyei, Zoltan. (1994). Motivation and Motivating in the Foreign Language Classroom. The Modern Language Journal. 78 (3), 273-284.
Gardner, Robert C. (1985). Social psychology and second language learning. The role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.
Heckhausen, H. (1965). Leistungsmotivation. In K. Gottschaldt, Ph. Lersch, F. Sander, & H. Thomae, Handbuch der Psychologie in 12 Bänden. Band 2: Allgemeine Psychologie, II Motivation (hrsg. von H. Thomae). Gottingen: Hogrefe, 602-702.
Khon Kaen University. (2018). Guidebook for students of Khon Kaen University. Retrieved December 15, 2018, from https://registrar.kku.ac.th/download/manual/2560/ undergraduate 2560.pdf
Klinchang, Parilak, Suwanopas Supaporn. (2015). „Motivation von Deutschlernenden an den Schulen im Süden Thailands und mit den Strategien zur für den Deutschunterricht an der Universität“. In: Götze, Lutz/ Akkramas Motivationssteigerung Pakini/ Pommerin-Götze Gabriele/ Traoré (Hrsg.). Motivieren und Motivation im Deutschen als Fremdsprache. Frankfurt a.M.: Peter Lang GmbH, 79-92.
Krapp, Andreas. (1999). Intrinsische Lernmotivation und Interesse. Forschungsansätz und konzeptuelle Überlegungen. Erhältlich Online:https://www.pedocs.de/volltexte/
2012/5958/pdf/ZfPaed_1999_3_Krapp_Intrinsische_Lernmotivation.pdf (zuletzt gesehen am 12.12.2018).
Landes, Miriam, Steiner, Eberhard. (2013). Phychologie der Wirtschaft. Wiesbaden: Springer VS.
Nirattisai, Supika. (2018). Attitudes, Motivation, and English Learning Behavior of Phuket Rajabhat University Students. Humanities and Social Sciences Phuket Rajabhat University. 9(2), 138-170.
Oggungwan, Wuttinun. (2018). Motivation in Learning Korean Language: The Case Study of Korean Language Minor Students at University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand. Journal of Korean Education Center in Thailand. 1(1), 365-384.
Pommerin-Götze, Gabriele. (2015). „Motivation als hochschuldidaktisches Problem im fremdsprachlichen Germannistik-Studium thailänder Studierender“. In: Götze, Lutz/ Akkramas Pakini/ Pommerin-Götze Gabriele/ Traoré (Hrsg.). Motivieren und Motivation im Deutschen als Fremdsprache. Frankfurt a.M.: Peter Lang GmbH, 29-60.
Schlag, Bernhard. (2013). Lern- und Leistungsmotivation. Wiesbaden: Springer VS.
Traoré, Salifou. (2015). „Kognition, Emotion und Motivation im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht“. In: Götze, Lutz/ Akkramas Pakini/ Pommerin-Götze Gabriele/ Traoré (Hrsg.), Motivieren und Motivation im Deutschen als Fremdsprache. Frankfurt a.M.: Peter Lang GmbH, 127.
Watcharakaweesilp, Wassamill. (2015). „Didaktisierung des berufsbezogenen Deutschen mittels des Englischen als Lehrsprache: Lernmotivation beim Deutschlernen im Thai-Kontext“. In: Götze, Lutz/ Akkramas Pakini/ Pommerin-Götze Gabriele/ Traoré (Hrsg.), Motivieren und Motivation im Deutschen als Fremdsprache. Frankfurt a.M.: Peter Lang GmbH, 279-295.

Downloads

Published

2019-05-24

How to Cite

แฉล้ม ส., & โตพึ่งพงศ์ อ. (2019). แรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรียนภาษาเยอรมัน; Learning Motivation of Students in German Program of Khon Kaen University. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 8(1), 71–94. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/170760

Issue

Section

บทความวิจัย