ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยในหนังสือพิมพ์เวียดนาม ; News about Thailand in Vietnamese newspapers

Authors

  • รัตนา จันทร์เทาว์ Thai department, faculty of humanities and social sciences, khon kaen university, Thailand

Keywords:

ประเทศไทย, เวียดนาม, หนังสือพิมพ์, ข่าว, อาเซียน, Thailand, Vietnam, Newspaper, News, AEC

Abstract

         ประเทศไทยและเวียดนามตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศเหล่านี้แตกต่างจากกลุ่มประเทศต่างชาติอื่น ๆ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2015ส่งผลให้แต่ละประเทศต้องการเข้าถึงข้อมูลของประเทศเพื่อนบ้าน หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ในแต่ละประเทศสามารถแสดงถึงมุมมองของประเทศอื่นต่อประเทศไทยได้โดยการรายงานประเด็นข่วเกี่ยวกับประเทศไทย บทความนี้จะแสดงให้เห็นประเด็นข่าวของประเทศไทยที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่มีผู้อ่านผ่านระบบออนไลน์มากที่สุดในบรรดาหนังสือพิมภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ในเวียดนามในปี ค.ศ. 2016 การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์เชิงพรรณาจะใช้เพื่ออธิบายผลการวิจัย

         ผลการวิจัย พบว่ามีข่าวจำนวน 142 ข่าว เกี่ยวกับประเทศไทยที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษของเวียดนาม แบ่งออกเป็น 5 เนื้อหา ตามลำดับมากไปหาน้อย ได้แก่ กีฬา เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม และข่าวบันเทิง ตามลำดับ ผลการวิจัยนี้ พบว่า ข่าวกีฬามีจำนวนร้อยละ 42 ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของข่าวทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศเวียดนามสนใจการกีฬารวมถึงการแข่งขันกีฬาระหว่างไทยกับเวียดนาม ข่าวเศรษฐกิจมีปริมาณในลำดับรองลงมา โดยข่าวเศรษฐกิจส่วนใหญ่รายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเวียดนามด้วย ส่วนข่าวเนื้อหาอื่นนั้นมีในปริมาณที่ใกล้เคียงกันในขณะที่ข่าววัฒนธรรมมีจำนวนน้อยที่สุด ข่าวความสัมพันธ์ไทยและเวียดนามส่วนใหญ่รายงานความร่วมมือระดับรัฐบาล ข่าวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยมีการรายงานในลักษณะความร่วมมือด้านศิลปะและเทศกาลงานประเพณีของไทยในเวียดนามอย่างไรก็ตาม ประเด็นข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยที่ได้รับการรายงานในหนังสือพิมพ์ระหว่างประเทศนี้ไม่เพียงนำเสนอข่าวให้แก่ผู้อ่านชาวเวียดนามเท่านั้น แต่ยังทำให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนามได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยด้วย

        

                                                                                        Abstract

            Thailand and Vietnam are located in Mekong region. Thai government prioritizes these countries differently from the other foreign countries. Opening the ASEAN Economic Community (AEC) in late 2015 highly initiated information of neighbor countries needed. English newspapers each country published revealed what they are interested in Thailand by reporting the topics about Thailand. This article presented the Thailand’s news reported Vietnam news in newspaper of which has the most online readers in 2016. The content analysis and the descriptive analysis were used to explain the research findings.

          There were 142 news about Thailand published, and they are divided into 5 contents respectively: sports, economy, society, Vietnam-Thailand relation, and cultures. The sport news is 42 percent that has more than the other news. This presented Vietnam is interested in sports and its competition between Thailand and Vietnam teams. The second highlight news is economic topics affecting to Vietnam. The other news is in similar amount while the culture news is the least. The relationship between Thailand and Vietnam in news mostly were reported the cooperation among both governments. The news concerning Thai cultures was reported in terms of cooperation in arts and traditional festival of Thailand arranged in Vietnam. However, all topics which were reported in this international newspaper is not only known by Vietnam readers, but it is also informed to foreigners living in Vietnam.

 

 

Author Biography

รัตนา จันทร์เทาว์, Thai department, faculty of humanities and social sciences, khon kaen university, Thailand

ภาษาไทย,ภาษาลาว,วัฒนธรรมอีสาน,ประเพณีอีสาน,ภาษาถิ่น,ภาษาศาสตร์

References

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย. (2559). ข่าวกิจกรรมสมาคม. ข่าวสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย. 6(6), 1-3.
Eilders, C. (1997). The Impact of Editorial Content on the Political Agenda in Germany:
Theoretical Assumptions and Open Questions Regarding a Neglected Subject in Mass
Communication Research. Belin: Wissenschaftszentrum Report.
Chanthao, R. (2015). The Connection between Laos and other Countries in Newspaper.
Interdisciplinary Behavior and Social Sciences: London: Taylor & Francis Group:
183-186.
--------------------------. (2018). Thailand in Laos’ newspapers. International Journal of Education
and Social Science. 1(5): 82-89.
-------------------------. (2018). Thailand in the Mekong Region Countries’ Newspaper. Proceedings
on 8th International Conference on Humanities, Psychology and Social Science. October 19 – 21, 2018 at Munich, Germany.
Murthy, et.al. (2010.) Trends in first page priorities of Indian print media reporting-A content
analysis of four English Language newspapers. Journal Media and Communication
Studies. 2(2), 039-053.
Wolswinkel, H. (2008). New Paper Reading: The Explaining Factors of Newspaper
Reading Behavior of Young Adults. Thesis in Psychology. University of Twente.

Downloads

Published

2019-05-24

How to Cite

จันทร์เทาว์ ร. (2019). ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยในหนังสือพิมพ์เวียดนาม ; News about Thailand in Vietnamese newspapers. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 8(1), 52–70. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/165799

Issue

Section

บทความวิจัย