“โลก-ธรรม” - “ทุกข์-สุข” และภูมิปัญญาด้านภาษาในกาพย์เซิ้งบั้งไฟผาแดงนางไอ่; “Loka-Dharma” - “Suffering-Happiness” and the Wisdom of Language in Phadaeng Nang Ai

Authors

  • อิศเรศ ดลเพ็ญ

Keywords:

โลก-ธรรม, กาพย์เซิ้งบั้งไฟ, ผาแดงนางไอ่, การอนุรักษ์และสืบสาน, ภูมิปัญญา, Loka-dharma, Seing Bung Fai, Phadaeng Nang Ai, Inheritance, Knowledge

Abstract

 

References

ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์. (๒๕๔๕). การศึกษาวิถีชีวิตชาวอีสานจากวรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่องผาแดงนางไอ่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
เตชวโรภิกขุ (อินตา กวีวงศ์). (๒๕๔๔). รวมนิทานพื้นบ้านอีสาน ชุดที่ ๕. ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
ทองพูล พรสวัสดิ์ และพงษ์ไทย เพชรดี. (๒๕๔๕). ชุมนุมกาพย์เซิ้งบั้งไฟ. ขอนแก่น: หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
บัญชา ศิริไกร, แปลเรียบเรียง. (๒๕๕๐). พุทธธรรมคือโลกธรรม. กรุงเทพมหานคร.
ปรีชา พิณทอง. (๒๕๒๔). ผาแดง-นางไอ่. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ต.
ปรีชา พิณทอง. (๒๕๒๗). กาพ์ปู่สอนหลาน หลานสอนปู่. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรม.
ปรีชา อุยตระกูล. (๒๕๓๘). จริยธรรมในวรรณคดีอีสาน. วรรณคดีท้องถิ่นพินิจ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะพร กัญชนะ. (๒๕๓๗). จากตำนานนาคถึงผาแดงนางไอ่. กรุงเทพมหานคร : ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์.
พระครูวิจิตรนวสาร(บุญสวย สุจิตฺโต). (๒๕๕๖). การศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมการทำบุญบั้งไฟของชาวบ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระบุญยืน งามเปรี่ยม. (๒๕๕๓). การตีความพุทธจริยธรรมในวรรณกรรมเรื่องผาแดงนางไอ่. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทนาลัยขอนแก่น.
พิทูร มลิวัลย์. (๒๕๓๘). สรุปคำบรรยาย “อิทธิพลวรรณคดีพุทธศาสนาต่อวรรณคดีท้องถิ่นอีสาน”. วรรณคดีท้องถิ่นพินิจ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิพัฒน์ ประเสริฐสังข์. (๒๕๕๕). ผาแดงนางไอ่. มหาสารคาม : หจก. อภิชาติการพิมพ์.
พุทธทาสภิกขุ. (๒๕๓๔). คำบรรยายหลักพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: รุ่งแสงการพิมพ์.
สุภณ สมจิตศรีปัญญา. (๒๕๒๒). ผาแดงนางไอ่. มหาสารคาม : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยครูมหาสารคาม.
หลวงปู่พระครูวิเวกวัฒนาทร (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก). (๒๕๔๙). ท่ามกลางโลกธรรม. ขอนแก่น: โรงพิมพ์แอนนา ออฟเซต.
อิศเรศ ดลเพ็ญ. (๒๕๖๐). กาพย์ผาแดงนางไอ่. ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Downloads

Published

2019-05-24

How to Cite

ดลเพ็ญ อ. (2019). “โลก-ธรรม” - “ทุกข์-สุข” และภูมิปัญญาด้านภาษาในกาพย์เซิ้งบั้งไฟผาแดงนางไอ่; “Loka-Dharma” - “Suffering-Happiness” and the Wisdom of Language in Phadaeng Nang Ai. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 8(1), 176–211. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/143235

Issue

Section

บทความวิจัย