บทบาทและปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการทำงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ภายใต้บริบท “ความเป็นญี่ปุ่น” :กรณีศึกษาบริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมของไทย ; Thai Interpreters’ Roles and Problems in Cultural Differences in the Context of Japanization : A Case Study of Japanese Enterprises in the Industrial Estate of Thailand

Authors

  • รัชนี ปิยะธำรงชัย Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen Province

Keywords:

Keywords; Japanization, Japanese Organizational Culture, Roles of Japanese Interpreters,                 Cultural Differences

Abstract

     

 

References

เอกสารอ้างอิง
[หนังสือ]
งามพิศ สัตย์สงวน. (2537). สังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิต โรจน์อารยานนท์. (2547). รู้จักไทย เข้าใจญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
อิชิอิ โยเนะโอะ & โยชิกาวะ โทชิฮารุ. (2542). ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ๖๐๐ ปี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Iwabushi Koichi. (2008).トランスナショナル・ジャパン. 日本:理想社。[In Japanese]
Jun Onishi. (2006). Working Japanese: Conflict, Culture Difference, and the Japanese
Multinational in Southeast Asia. Philippines: Inkwell Publishing Co., Inc. [In English]
Nishida Hikoro. (2008). グロ-バル社会における異文化間コミュニケーション. Tokyo: 太
平印刷社. [In Japanese]
Robin Cohen & Paul Kennedy. (2003). Global Sociology (グローバル・ソシオロジー I: 格差
と亀裂). 東京:平凡社 [In Japanese]
Torikai Kumiko. (2007). よくわかる翻訳通訳学. Tokyo: ミネルヴァ書房. [In Japanese]

[งานวิจัย]
นนทณี ศรีนนท์ประเสริฐ. (2559). งานวิจัยเรื่องคุณลักษณะของล่ามภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่หัวหน้าชาวญี่ปุ่น
ของธรุกิจการผลิตที่อยู่ในอีสเทิร์นซีบอร์ดประสงค์ให้มี. มหาวิทยาลัยบรูพา.

[บทความ]
นันท์ชญา มหาขันธ์. (2556). การทำงานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง: ปัญหาและความคาดหวังของบริษัท
ญี่ปุ่น. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย. 6, 1-6.
พัชยา โสภณสิทธิพงศ์. (2560). การเปลี่ยนปลงของสภาวะการทำงานกับการลาออกจากงานของล่าม
ภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน. วารสารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ฉบับพิเศษ 2017., 172-185.
สุนันทา เสียงไทย. (2558). การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่นในเมืองไทย. วารสารญี่ปุ่นศึกษา . 32(2), 1-
17.
สุพิชฌาย์ แสงทอง, จีระศักดิ์ รัตนวงษ์, กฏษณา โพธิสารัตนะ และ ธีรัตม์ พิริยะพลิน. (2556). การ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและอเมริกันที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธผลการทำงาน
ของพนักงานในนิคมอุตสหากรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์.
8(2), 67-85.
John F. Embree. (1950). Thailand – A Loosely Structured Social System. American
Anthropologist, New Series. 32(2), 181-193.
Ho chi ming. (2012). 香港の日系企業における異文化コミュニケーションの問題―香港
人社員に対する調査からー Intercultural Communication Problems in Hong Kong
Japanese Companies: An Analysis of Survey of Hong Kong Employees. Society of Japanese
Language Education Hong Kong. 15, 66-79. [In Japanese]
Noriyuki Suzuki & Peeriya Wangpokakul. (2008). タイにおけるジャパナイゼーションのプロセ
ス―タイ人の日本商品の消費と生活世界に対する影響(1) ―. 琉球大学法文学部人文科学科
紀要人間科学. 21, 59-78.

[เว็บไซค์]
เจแปนฟาวน์เดชั่น (JF). (2560). การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561, จาก https://www.jfbkk.or.th/three-fields/japanese-language-education/jpl_proficiency-test/?lang=th

สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประจำประเทศไทย (BOI). (2560). สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รายเดือนสะสมปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม). สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561, จาก https://www.boi.go.th/upload/FDI2017edited_51756.pdf

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO). (2558). ผลการสำรวจแนวโน้มการลงทุนของบริษัท
ร่วมทุนในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561, จากhttps://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/thai/t_survey/pdf/sme_survey_2014_tha.pd

Downloads

Published

2018-12-26

How to Cite

ปิยะธำรงชัย ร. (2018). บทบาทและปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการทำงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ภายใต้บริบท “ความเป็นญี่ปุ่น” :กรณีศึกษาบริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมของไทย ; Thai Interpreters’ Roles and Problems in Cultural Differences in the Context of Japanization : A Case Study of Japanese Enterprises in the Industrial Estate of Thailand. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 7(2), 51–90. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/137056

Issue

Section

บทความวิจัย