การประยุกต์ใช้ Transitivity Analysis ในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ของผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ; Transitivity Analysis: Pedagogical Implication for Enhancing EFL Learner’s Critical Reading Skills

Authors

  • ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล Khon Kaen University

Keywords:

critical reading skills, transitivity analysis, ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

Abstract

ทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตและในการทำงานในยุคปัจจุบันที่สังคมทั่วโลกเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งคือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 อันประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ในการใช้ชีวิตในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารเช่นทุกวันนี้ ผู้เรียนจำเป็นต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการอ่านหรือรับสารจากสื่อต่าง ๆ อีกด้วย กล่าวคือ ผู้เรียนจำเป็นต้องมีทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ในการวิเคราะห์สิ่งที่อ่าน อย่างไรก็ตามในตำราเรียนที่สอนการอ่านภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ได้เสนอเพียงแนวทางกว้างๆในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอแนะแนวทางหนึ่งที่ให้รายละเอียดในการวิเคราะห์ประโยคภาษาอังกฤษ นั่นคือการนำ transitivity analysis มาประยุกต์ใช้ในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อวิเคราะห์ความหมายแฝงในตัวบท ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

 

Abstract
To be successful in the current global society, learners need to possess critical thinking skills which are one of the most important skills in the 21st Century or the 4Cs: communication, collaboration, creativity, and critical thinking. Critical thinking revolves around logical thinking, reasoning, making judgments and problem solving. Living in the current Information Age, learners need to use critical thinking skills when they read texts as well. They need to have critical reading skills in making judgments about the texts they read. Most reading textbooks for EFL learners, however, provide only broad and general guidelines in developing critical reading skills for learners. The objective of this paper is, thus, to suggest way of incorporating transitivity analysis in an EFL reading class as another practical means in analyzing English clauses to identify hidden meanings in the text which can strengthen learner’s critical reading skills.

Downloads

Published

2018-07-11

How to Cite

ปุณณกะศิริกุล ป. (2018). การประยุกต์ใช้ Transitivity Analysis ในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ของผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ; Transitivity Analysis: Pedagogical Implication for Enhancing EFL Learner’s Critical Reading Skills. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 7(1), 54–85. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/110671

Issue

Section

บทความวิจัย