ความเข้าใจภาษาข่าว การจำเนื้อหาในข่าวอาชญากรรมและข่าวการศึกษาของผู้รับสาร; Readers’ Comprehension of News Language and Content Recognition of Crime and Education News

Authors

  • ภาคภูมิ หรรนภา Mahasarakham University

Keywords:

ความเข้าใจภาษาข่าว, การจำเนื้อหาข่าว, ภาษาข่าว, News Language Comprehension, Recognition of News Contents, News Language

Abstract

                  งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะศึกษาความเข้าใจ และความจำเนื้อหาข่าวของผู้อ่าน ระหว่างการใช้ภาษาข่าวกับภาษาไทยมาตรฐาน ในข่าวการศึกษาและข่าวอาชญากรรม
                  การวิจัยพบว่า ประเภทข่าวการศึกษา จากการทดลองใช้ภาษาข่าวในข่าวการศึกษา พบว่า นิสิตที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนมึความเข้าใจภาษาข่าวได้มากกว่านิสิตที่ไม่ได้เรียนด้านสื่อสารมวลชน ด้านความจำ พบว่า นิสิตที่เรียนทางด้านสื่อสารมวลชนสามารถจำเนื้อข่าวได้มากกว่านิสิตที่ไม่ได้เรียนทางด้านสื่อสารมวลชน และจากการทดลอง
ใช้ภาษาไทยมาตรฐานในข่าวการศึกษา พบว่า นิสิตที่ไม่ได้เรียนทางด้านสื่อสารมวลชนสามารถเข้าใจภาษาไทยมาตรฐานได้มากกว่านิสิตที่เรียนทางด้านสื่อสารมวลชน ด้านความจำ พบว่า นิสิตที่เรียนทางด้านสื่อสารมวลชน สามารถจำเนื้อหาข่าวได้มากกว่านิสิตที่ไม่ได้เรียนทางด้านสื่อสารมวลชน

                  ประเภทข่าวอาชญากรรม จากการทดลองใช้ภาษาข่าวในข่าวอาชญากรรม พบว่า นิสิตที่เรียนทางด้านสื่อสารมวลชนสามารถเข้าใจภาษาข่าวได้มากกว่านิสิตที่ไม่ได้เรียนทางด้านสื่อสารมวลชน ด้านความจำเนื้อหาข่าว นิสิตที่ไม่ได้เรียนทางด้านสื่อสารมวลชนสามารถจำเนื้อหาข่าวได้มากกว่านิสิตที่เรียนทางด้านสื่อสารมวลชน และจากการทดลองใช้ภาษาไทยมาตรฐานในข่าวอาชญากรรม พบว่า นิสิตที่เรียนทางด้านสื่อสารมวลชนสามารถเข้าใจภาษาข่าวได้มากกว่านิสิตที่ไม่ได้เรียนทางด้านสื่อสารมวลชน ด้านความจำเนื้อข่าวนิสิตที่ไม่ได้เรียนทางด้านสื่อสารมวลชน สามารถในการจำเนื้อข่าวได้มากกว่านิสิตที่เรียนทางด้านสื่อสารมวลชน

Abstract
                 This study aims to examine readers’ comprehension and recognition of news contents, a comparative study between news language in Thai and standard Thai language in crime and education news.
For education news written in news language, it was found that, in terms of comprehension, mass media students could understand the news more than those non-mass media major students. For recognition, the first group recognized the news contents more than non-major students.
                 For education news written in standard Thai language, non-major students could understand the news more than mass media students. In terms of recognition, mass media students could recognize the news more than those non-mass media major students.
                 For crime news written in news language, mass media students could understand the news language more than non-major students. In terms of recognition, non-major students could recognize the news more than mass media students.
                 For crime news written in standard Thai language, mass media students could understand the news language more than non-major students. For recognition, non-major students could recognize the news contents more than mass media students.

 

Downloads

Published

2018-07-13

How to Cite

หรรนภา ภ. (2018). ความเข้าใจภาษาข่าว การจำเนื้อหาในข่าวอาชญากรรมและข่าวการศึกษาของผู้รับสาร; Readers’ Comprehension of News Language and Content Recognition of Crime and Education News. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 7(1), 86–102. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/109221

Issue

Section

บทความวิจัย