คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาลาว: หมวดหมู่ความหมายและผลกระทบต่อภาษาลาว ; English Loanwords in Lao Language: Semantic Fields and an Impact to Lao Language

Authors

  • กันยรัตน์ อุ่นทานนท์ Faculty of Humanities and Social SciencesKhon Kaen University, Khon KaenThailand 40002
  • รัตนา จันทร์เทาว์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

คำยืม, คำยืมภาษาอังกฤษ, การยืมภาษา, ภาษาลาว, Loanword, Borrowing, English loanword, Laotian language

Abstract

          การยืมภาษาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับภาษาต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะการยืมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เป็นภาษาสากล  ภาษาลาวก็เช่นเดียวกันมีการยืมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของลาวใน ค.ศ. 1975 โดยเฉพาะภายหลังนโยบายการเปิดประตูบ้าน (Open door policy) ของรัฐบาลลาว 

          บทความนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดกลุ่มความหมาย อธิบายประเภทของการยืม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเสนอวิธีการเขียนคำยืมภาษาอังกฤษสำหรับภาษาลาว  ข้อมูลคัดเลือกจากคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาเขียนและภาษาพูดจากสื่อสารมวลชนลาว ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ ที่เผยแพร่ในปี ค.ศ. 2010  พบคำยืมจำนวน 438 คำ จัดอยู่ใน 12 ประเภทตามกลุ่มความหมาย คำยืมภาษาอังกฤษส่วนมากอยู่ในกลุ่มความหมายเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นประเภทคำนามมากที่สุด ส่วนคำกริยามีการยืมเข้ามาใช้แต่จำนวนน้อยมาก  ด้านการเขียนนั้น พบว่า คำยืมเขียนแบบทับศัพท์ภาษาอังกฤษและเขียนด้วยภาษาลาว  ซึ่งการเขียนคำยืมด้วยอักษรลาวนี้ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการเขียนในภาษาลาว โดยเฉพาะพยัญชนะสะกด  พยัญชนะควบกล้ำ และการใช้เครื่องหมายการันต์

 

Abstract

          Borrowing language is a phenomenon that occurs around the world with languages, especially with words borrowed from English as an international language. Similarly, in the Laotian language, English loanwords have been used more and more since Lao society has been changed in 1975, particularly by the ‘Open door policy’ of the Lao government.

          This article aims to collect and categorize the English loanwords into the semantic fields, types of borrowing, and offer ways to write those loanwords. The data were collected of the English loanwords as they appear in the written and spoken language of several Lao media sources; magazines, newspapers and TV programs published in 2010. The study found that there are 438 English loanwords being in 12 categories, particularly in business categories and being more noun words than verbs. In terms of spelling, it was found that there are both English and Laotian languages. Lastly, it results in Lao’s writing system change especially final consonants, cluster consonant, and using Karan marker.

References

กันยารัตน์ อุ่นทานนท์ และ รัตนา จันทร์เทาว์. (2560). คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาลาว.
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์. ปีที่ 34(3): 82-99.
Anttila, R. (1989). Historical and Comparative Linguistics. 2nd, rev.ed, Amsterdam:
John Benjamin.
Arlotto, Anthony. (1972). Historical Linguistics. Houghton : Houghton Mifflin
Company.
Bloomfield, Leonard. (1935). Language. United States of America: Holt, Rinehart and
Winston.
Bynon, Theodora. (1977). Historical Linguistics. Cambridge: Cambridge University
Press.
Evan, Grant. (2002). A Short History of Laos : the Land in between. Chiang Mai : Silk worm book.
Haugen, E. (1953). The Norwegian Language in America: A Study
in Bilingual Behavior. Bloomington: Indiana University Press.
Khonphudprao, Sarisa. (2002). English Loanwords in Laos. M.A. Thesis in
Linguistics, Mahidol University.
Nacaskul, Karnchana. (1979). A Note on English loanwords in Thai. Studies in Tai and Mon-khmer Phonetics and Phonology : In Honour of Eugenie J.A.Handerson. Chulalongkorn University Press.
Nirasrop, Nittaya. (1956). Kham Yuam Pasa Angkrit Nai Pasa Thai lawang
2417 – 2453. (English Loanword in Thai between 1874-1910). M.A. (Linguistics), Thammasat University.
Xayavong, Somseang. (2005). Study on Word Borrowing in Lao Language.
Vientiane, Lao PDR.: Toyota Foundation.
Weinreich, Uriel. (1953). Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Linguistic Circle of New York.

Downloads

Published

2018-12-27

How to Cite

อุ่นทานนท์ ก., & จันทร์เทาว์ ร. (2018). คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาลาว: หมวดหมู่ความหมายและผลกระทบต่อภาษาลาว ; English Loanwords in Lao Language: Semantic Fields and an Impact to Lao Language. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 7(2), 190–201. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/105191

Issue

Section

บทความวิจัย