รับสมัครบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร “วารสารภาษา ศาสนา และ วัฒนธรรม”

2017-01-11

 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มข. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม-ธันวาคม 2550) จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2 แล้วนั้น ซึ่งวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ซึ่งกองบรรณาธิการได้พยายามพัฒนาคุณภาพของการเผยแพร่วารสารมาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อให้วารสารมีมาตรฐานสูงขึ้นตามคำแนะนำจากคณะกรรมการประเมินวารสารของประเทศ กองบรรณาธิการจึงเห็นควร   มีการปรับเปลี่ยนชื่อเพื่อแสดงประเด็นของการเผยแพร่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2560 ทางคณะจึงได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (Journal of Graduate Study in Humanities and Social Science) เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น  ชื่อวารสาร (ใหม่) : วารสารภาษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  (Journal of Language, Religion, and Culture (LRC)) ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

          ดังนั้นจึงเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “วารสารภาษา ศาสนา และ วัฒนธรรม” โดยมีขอบเขตด้าน ภาษา วรรณกรรม ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/gshskku หรือ ฝ่ายจัดการวารสาร นางสาวอัมพร รักหนองแซง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น e-mail: amporu@kku.ac.th