ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2565) เรื่อง อัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ วารสารสารสนเทศศาสตร์ และวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2022-03-09

megaphone-icon.pngประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2565)
เรื่อง อัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ วารสารสารสนเทศศาสตร์
และวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โดยกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์ บทความละ 3,000 บาท

                  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป                                                                        

ประกาศ ณ วันที่  7  มีนาคม พ.ศ. 2565                         

 

หมายเหตุ    ท่านสามารถโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ 

                    ผ่านบัญชี   ธนาคารไทยพาณิชย์       สาขา           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                    ชื่อบัญชี   ค่าสมัครกลุ่มวิชาการ         เลขที่บัญชี       551-3-02535-3      ประเภทบัญชี      กระแสรายวัน

                    เมื่อท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินใบนำฝาก (Pay-in-Slip) พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความหรือหน่วยงาน (กรณี สมัครสมาชิก) และที่อยู่ รหัสไปรษณีย์  ส่งมาที่ E-mail: amporu@kku.ac.th เพื่อดำเนินการให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้เขียนบทความหรือหน่วยงานต่อไป

*** ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ว่า การโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความมาแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

 ดาวน์โหลดประกาศ