รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนรากฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทดำบ้านดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

อุทุมพร เรืองฤทธิ์
ผกามาศ ชัยรัตน์

บทคัดย่อ

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 2) ศึกษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทดำบ้านดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี และ 3) เพื่อออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชาติพันธุ์ไทดำบ้านดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี วิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สำหรับวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 15 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และนำเสนอในรูปแบบพรรณนา


ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความสนใจต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยให้ความสนใจในเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นมาของชาติพันธุ์ รองลงมา ได้แก่ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ 2) ภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนไทดำบ้านดอนมะนาว ได้แก่ การทอผ้าลายแตงโมและการทอผ้าซิ่น การปักหน้าหมอน การทำกระดุมเงิน การปักดอกเปียว อาหารพื้นถิ่น หัตถกรรมจักสาน 3) เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนรากฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทดำ สามารถออกแบบได้ 2 ลักษณะ คือ แบบวันเดียว และแบบ 2 วัน 1 คืน โปรแกรม เยือนถิ่นแห่งศรัทธา วัฒนธรรมแห่งความเชื่อ และจิตวิญญาณไทดำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2562). สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2561 (จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด). สืบค้น 25 มีนาคม 2562. จาก https://www.mots.go.th/ more_news.php?cid=438&filename=index.

กรมการท่องเที่ยว. (2560). คู่มือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

นฤมล มูลกาศ. (2557). การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้าแฟชั่นทางอินเตอร์เน็ตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 9(1), 80-101.

มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด. (2564). อนาคตฐาน การท่องเที่ยวไทย หลังโควิด. สืบค้น 12 กันยายน 2564. จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926948.

วิลาสินี เหมหงส์, คนึงนิตย์ ไสยโสภณ และ บุญยัง หมั่นดี. (2561). การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 19(1), 59-68.

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี. แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 2561-2564. สืบค้น 12 กันยายน 2564. จาก https://ww1.suphanburi.go.th/strategic//?page=1.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 2561-2564. สืบค้น 12 กันยายน 2564. จาก http:// www.suphanburi. go.th/suphan/ DocOrderDesc.php?id=238.

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, พิเชฐ สายพันธ์, อรอุมา เตพละกุล และ ธีระ สินเดชารักษ์. (2556). การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism). กรุงเทพมหานคร: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน).

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์. (2558). องค์ความรู้ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : คู่มือและแนวทางปฏิบัติ. สืบค้น 25 มีนาคม 2562 จากhttps://socanth.tu.ac.th/wpcontent/uploads/2017/08/ suddan-2558.pdf.

อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์. (2560). หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อิสรีย์ ติยะพิพัฒน์. (2559). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติริมสองฝั่งแม่น้ำปิง. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.

อัศวิน แสงพิกุล. (2556). ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

เอื้อมพร หลินเจริญ. (2554). เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Richards, G. and Raymond, C. (2000). Creative tourism. ATLAS News. 23, 16-20.

Duygu, S., & Duygu, U. (2010). Creative Tourism and Emotional labor: an investigatory model of possible interactions. International Journal of Culture Tourism and Hospitality Research 4(3), 186-197.

Yamane, T. (1973). Statistics : An Introductory Analysis. New York: Harper and Row Publication.