ความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิง: จากวรรณกรรมสอนสตรี สู่ละครเรื่องเมียอาชีพ (PERFECT WIFE)

Main Article Content

ชญานนท์ ชมดี
วิเชษฐชาย กมลสัจจะ

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังต่อผู้หญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมสอนสตรี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ ในสมัยกรุงธนบุรี 2) สุภาษิตสอนหญิง ของนายภู่ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น3) สุภาษิตสอนหญิง ในสมัยรัชกาลที่ 6 และละครโทรทัศน์ เรื่องเมียอาชีพ (พ.ศ. 2563) ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้หญิงที่ดีและสมบูรณ์แบบ ยังคงมีสิ่งที่เหมือนกัน ซึ่งได้สืบทอดตามขนบของผู้หญิงในแบบอุดมคติ มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในเรื่องของรูปลักษณ์ กิริยามารยาท ความรู้ความสามารถในด้านกิจการงานเรือน ในขณะเดียวกันก็ปรากฎสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม กล่าวคือ ผู้หญิงที่ดีและสมบูรณ์แบบจะต้องได้รับการศึกษาที่ดี สามารถประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันความงามทางกาย หรือความงามด้านกิริยามารยาท ต้องประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถ การศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สังคมคาดหวังต่อผู้หญิง โดยเฉพาะในละครเรื่องเมียอาชีพ คำว่า“อาชีพ” ซึ่งมาจากความเป็น “มืออาชีพ” ที่หมายถึง การมีความรอบรู้ ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ ดังตัวละคร “ดาว” นางเอกของเรื่อง ที่เพียบพร้อมไปด้วยความงาม ความรู้ ความสามารถในเรื่องกิจการงานเรือน รวมถึงการศึกษาและหน้าที่การงานที่ช่วยประกอบสร้างให้ตัวละคร “ดาว” เป็นผู้หญิงที่มีความสมบูรณ์แบบในอุดมคติของสังคม สมกับเป็นเมียอาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมวิชาการ. (2545). ภาษิตและคำสอนภาคใต้เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

ขุนบวรรัตนารักษ์. (2489). กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ ฉะบับกรุงธนบุรี. พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ นางอิ่ม ตัญญพงศ์ มารดา. ม.ป.ท.

เทพ สุนทรศารทูล. (2536). สุภาษิตสอนหญิงของนายภู่ จุลละภมร. กรุงเทพมหานคร: พระนารายณ์.

นิยะดา เหล่าสุนทร. (2542). ไตรภูมิพระร่วงการศึกษาที่มา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.

สุกัญญา สุจฉายา. (2525). เพลงปฏิพากย์: บทเพลงแห่งปฏิภาณของชาวบ้านไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์. (2555). ประชุมสุภาษิตสอนหญิง. กรุงเทพมหานคร: บางกอกพิมพ์.

อวิรุทธ์ ศิริโสภณา และประภัสสร จันทร์สถิตย์พร. (2561). การประกอบสร้างความหมายของผู้หญิงที่ถ่ายทอดผ่านตัวละครหญิงในละครโทรทัศน์ไทยยอดนิยมที่ถูกผลิตซ้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2530–2560. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า, 5(1), 23–40.

อาจารียา. (2532). สุภาษิตสอนหญิง. กรุงเทพมหานคร: อำนวยสาส์น.

ch3plus. (2563). ละครเมียอาชีพ. สืบค้น 21 กรกฎาคม 2564. จาก https://www.ch3plus.com/drama/953/.