การเสริมสร้างสมรรถนะครูไทย กับการศึกษาไทย 4.0

Main Article Content

ณัฐกานต์ เรือนคำ
กิตติชัย สุธาสิโนบล

บทคัดย่อ

การเสริมสร้างสมรรถนะครูไทยกับการศึกษาไทย 4.0 เป็นประเด็นสำคัญยิ่งของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องมีการเสริมสร้างสรรถนะครูทางด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้สอดรับการศึกษาไทย 4.0 ตาม กรอบแนวคิดที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กรอบแนวคิดดังกล่าวเป็นเป้าหมายของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ต้อง นำระบบการศึกษาไทย 4.0 มาเป็นกลไกที่สำคัญ เพื่อสร้างบุคลากร และทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ                                เพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ คิดเป็น                 ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถผลิตและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างชำนาญ ดังนั้นการพัฒนาครูจึงเป็น               สิ่งสำคัญ ซึ่งเปรียบเสมือนอิฐก้อนแรกที่จะต้องถูกวางให้มีความรู้ คุณลักษณะ ความสามารถที่จะเป็นผู้สร้างรากฐานในการเปลี่ยนแปลงลำดับต่อไป จากการพิจารณาสมรรถนะของครูซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน รวมทั้งการสร้างทักษะครูตามแนวคิด C-Teacher และบทบาทครู E-Teacher ซึ่งเป็นภาพรวมของแนวทางในการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพให้สอดคล้องกับกรอบการศึกษาไทย 4.0 พบว่า ครูควรมีการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อให้มีความสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีความรู้คู่คุณธรรม ครูต้องปรับการเรียนการสอนให้สอดรับกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรมมากขึ้น การศึกษาไทย 4.0 จึงจะสำเร็จได้ตามกรอบแนวคิด และเป้าหมายที่ต้องการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ดิเรก พรสีมา. (2559). ครูไทย 4.0. สืบค้น 4 พฤศจิกายน 2559. จาก https://www.matichon .co.th/news/345042.

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2560). ทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้น 2 สิงหาคม 2560. จาก http://www.pharmacy.cmu.ac.th /unit/unit_files/files_download/2014 - 04-10.pdf.

ศิริพร ปัญญาจันทร์. (2560). บทบาทครูในยุค ปัจจุบัน E-teacher. สืบค้น 14 ตุลาคม 2561. จาก http://www.inf-education.com/Quality%20 assurance/Academic/file/e-tea cher.pdf.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2560). เส้นทางสู่อุดมศึกษา 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการอุดมศึกษาไทย. อนุสารอุมศึกษา, 43(465), 16–19.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). คู่มือประเมินสมรรถนะ (ฉบับปรับปรุง).กรุงเทพมหานคร: สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์. (2560). ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0. สืบค้น 18 มีนาคม 2563. จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/33499%-ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่%ไทยแลนด์ %204.0.html.

อภิภา ปรัชญพฤทธิ์. (2561). การพัฒนารูปแบบการผลิตครูเพื่อรองรับการศึกษายุค 4.0. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Anderson, J. R. (1995). Cognitive psychology and its implications. (4th ed.). New York: W.H.Freeman and Company.

Harkins, A. M. (2008). Leapfrog Principles and Practices: Core Components of ducation3.0 and 4.0. ʻēkkasān kān prachum rư̄ang kānčhatkān rīanrū Education 4.0 walai ʻAlongkō̜n mōdēn [Meeting Documents on Learning Management Education 4.0 the Model of Valaya Alongkorn]. 1st July 2016 at Valaya Alongkorn Rajapat University under the Royal Patronage.