การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงาน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

Main Article Content

ดนิตา วิภาวิน
สุภาภรณ์ พรหมฤาษี
เกรียงไกร โพธิ์มณี
รัชฎาพร บุญเรือง

บทคัดย่อ

        บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการสรรหาพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด 2) ศึกษาปัญหาการสรรหาบุคลากรของบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทำหน้าที่สรรหาบุคลากร บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการสรรหาบุคลากร จำนวน 19 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)


        ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการสรรหาพนักงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งงานที่เปิดรับตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างและตามตัวชี้วัด การวิเคราะห์งานให้ตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ การกำหนดวิธีการสรรหาโดยการลงพื้นที่และกำหนดผู้รับผิดชอบ การดำเนินการสรรหาโดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบประวัติผู้สมัคร และการประเมินผล 2) ปัญหาของการสรรหาบุคลากร ด้านที่มีระดับความสำคัญสูงที่สุดคือ การขาดการชี้แจงนโยบายที่ชัดเจน รองลงมาเป็น ขั้นตอนการทำงานด้านเอกสารที่ซับซ้อน และการขาดแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน และ 3) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงาน ด้านที่มีระดับความสำคัญสูงที่สุดคือ การกำหนดนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนเพื่อจัดสรรอัตรากำลังตามกรอบภาระงาน รองลงมาเป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในทุกกระบวนการเพื่อลดงานเอกสารและแบบทดสอบ และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหาอบรมพนักงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สอาด บรรเจิดฤทธิ์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการสรรหาบุคลากรของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลางในประเทศไทย. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3(10), 131-133.

สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2558). การดำเนินการสรรหาเชิงรุก. สืบค้น 8 เมษายน 2564. จาก https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment /article/ocsc-2558- proactive-recruitment-strategy.pdf.

สุชานุช พันธนียะและพฤฒ ยวนแหล. (2564). นวัตกรรมการสรรหาคนที่ “ใช่”: กระแสโลกและความท้าทายของราชการไทย. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ, 9(1), 22-34.

ภาณุวัฒน์ กลับศรีอ่อน. (2558). ปัจจัยความสำเร็จของการสรรหาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์. วารสารนักบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 35(1), 114-125.

Klingner, D. & Nalbandian, J. (1993). Public Personnel Management: Contexts and Strategies. Eagerwood Cliffs. N.J.: Prentice-Hall.

Krusche, A. el al. (2014). An Evaluation of the Effectiveness of Recruitment Methods: The Staying Well after Depression Randomized Controlled Trial. Retrieved 8 April 2021. from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4110646/.

Loudon, D. L., & Bitta, D. A. J. (1988). Consummer Behavior: Concept and Applications. (3rd ed). New York: McGraw-Hill.

Mathis, J.H. & Jackson, J.H. (2008). Human Resource Management. (5th ed). Cincinati, OH : South-Western College Pub.

Nedaee, T, Alavi, K. & Ramezani, Z.N. (2012). Employees’ Effectiveness World. Applied Sciences Journal. 18(10), 1400-1411. Retrieved 10 April 2021. from www. shorturl.at /kCLP1.

Priyaadharshini, R.G. (2018). Enhancing recruitment effectiveness in IT industry. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 390. Retrieved 2021, April 10. from https://www.amrita.edu/publication/enhancing-recruitme nt-effectiveness-it-industry.

Stull, S. & Freer, K. (2019). Perceptions of Performance Improvement Factors in an Emerging Market Environment. Performance Improvement Quarterly. 327-354. Retrieved 2021, April 10. from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ piq.21269.

Suntana, N. (2017). Analyzing the Effectiveness of Online Recruitment: A Case Study on Recruiters of Bangladesh. Retrieved 2021, April 10. from http://journals.abc.us .org/index.php/abr/article/view/1010.