ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

พัชรมัย อินอ่อน
ต้องลักษณ์ บุญธรรม

บทคัดย่อ

        บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี ระดับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู และปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .984 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบนำตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ


        ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคลากรด้านงบประมาณด้านการติดต่อสื่อสารด้านโครงสร้างองค์กรและด้านภาวะผู้นำการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากและปัจจัยที่เกี่ยวข้องสามารถพยากรณ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู ได้ร้อยละ 66.10อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.

กุลิสรา จิตรชญาวณิช. (2562). การจัดการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (2564). โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. สืบค้น 12 กันยายน 2563. จาก http://www.psproject.org.

ครือวัลย์ ทิพวัต, พนายุทธ เชยบาล, และพิมพ์พร จารุจิตร์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, 5(2), 100-108.

งามพิศ อ้อยแดง. (2561). การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต).กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

จักรกรี โพธิ์ศรี. (2560). ตัวแสดงที่มีอิทธิพลต่อการบริหารระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานระดับโลกในจังหวัดจันทบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

เจนจิรา จำปี. (2558). การบริหารจัดการชั้นเรียน. สืบค้น 25 สิงหาคม 2563. จาก https://www. sites.google.com/site/darunsitpattanarangsan/sara-na-ru/kar-rakankhunphaph-sthan-suksa.

ชัยรัตน์ ต.เจริญ, จินตนา จันทร์เจริญ, เฌณิศา สุวรรณจินดา, และวีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยเชียงราย (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต). เชียงราย: วิทยาลัยเชียงราย.

โชคชัย พรหมมาก. (2561). ปัจจัยการบริหารที่สิ่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต). ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

เทวัน เงาเศษ และหิรัญ ประสารการ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

นรรัชต์ ฝันเชียร. (2561). Child center เหมาะกับการเรียนการสอนแบบใด. สืบค้น 21 กันยายน 2563. จาก https://www.trueplookpanya.com/blog/content/68 591/teaartedu-teaart-teaarttea.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น.

มัฮดี แวดราแม, โชติกา ภาษีผล และ ศิริชัย กาญจนวาสี. (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกันคุณภาพภายในที่บูรณาการกับงานปกติ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 24(3), ไม่ปรากฎเลขหน้า.

ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข. (2551). การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2561). มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อ การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561. สืบค้น 12 ตุลาคม 2563. จาก http:// www.onesqa.or.th/th/index.php.

สลิตา รินสิริ (2558). การจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนในอำเภอเกาะจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล. (2558). ความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุคนธ์ สินธพานนท์, ฟองจันทร์ สุขยิ่ง, จินตนา วีรเกียรติสมุทร และพิวัสสา นภารัตน์. (2562). หลากหลายวิธีสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งห้างหุ้นส่วนจำกัด 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง.

สมพุด เกตขจร. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี. (2563). ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา. ปทุมธานี: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

อัคพงศ์ สุขมาตย์. (2557). ปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ส่งผลต่อจิตแห่งวิทยาการของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิทยานิพนธ์ปริญญาการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

อารยา ศิริบรรจง. (2560). ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (วิทยานิพนธ์ปริญญาการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต). ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

Lan Chi Le, Thai Dinh Do & Tam Phan. (2020). Factors Affecting Lecturers' Motivation: A Case Study of Public Universities in Ho Chi Minh City Vietnam. Educational Research. Vietnam.