กระบวนการสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณีสงกรานต์ การเล่นสะบ้าของชาวมอญ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

ภวิษย์กันฐพร มงคลชาติ
สุภาภรณ์ ศรีดี
กาน บุญศิริ

บทคัดย่อ

กระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเล่นสะบ้าในงานประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการนั้น สามารถจำแนกได้เป็น 2 ช่วง คือ การสื่อสารในช่วงเตรียมงาน และการสื่อสารในช่วงเทศกาล  การสื่อสารในช่วงเตรียมงาน เกิดขึ้นจากคณะกรรมการจัดงานเทศกาลสงกรานต์พระประแดง ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดหารายได้ เพื่อนำมาใช้จ่ายในการจัดงาน และกำหนดรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะแสดงในปีที่ตนรับผิดชอบ โดยจะต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน โดยมีอำเภอพระประแดง ทำหน้าที่หลักในการดูแลรับผิดชอบในส่วนพิธีกรรม  การสื่อสารในช่วงเทศกาลเกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ ได้จัดเตรียมงานเป็นที่เรียบร้อย โดยสาระสำคัญของการสื่อสารในช่วง เทศกาลแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ การสื่อสารผ่านพิธีกรรม และการสื่อสารผ่านการละเล่น โดยการสื่อสารผ่านพิธีกรรม เป็นการสื่อสารผ่านการประกอบพิธีกรรม ก่อนวันสงกรานต์จะมาถึง โดยชาวบ้านจะเตรียมบ้านเรือนให้สะอาด นำเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้มาใช้จ่าย เพื่อการรื่นเริงในวันสงกรานต์ มีการกวนกาละแม ข้าวเหนียวแดง เพื่อทำบุญตักบาตรหรือแจกจ่ายญาติพี่น้อง ผู้ที่คุ้นเคยและเคารพนับถือ การสื่อสารผ่านการละเล่นสะบ้า เกิดขึ้นหลังจากสรงน้ำพระเสร็จแล้ว เป็นการรดน้ำของหนุ่มสาวและการละเล่นสะบ้าซึ่งมีทั้งการเล่นสะบ้าหัวช้าง (สะบ้าทอยไกล) ในเวลากลางวันและการเล่นสะบ้าบ่อน (สะบ้าใต้ถุนบ้าน)ในตอนกลางคืน


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กาญจนา แก้วเทพ. (2555). เมื่อสื่อส่องและสร้างวัฒนธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 2).กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพ์ศาลาแดง.

กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน. (2551). สายธารแห่งนักคิดทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์.

กาญจนา แก้วเทพ, สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์, และทิพย์พธู กฤษสุนทร. (2554). สื่อพื้นบ้านศึกษาในสายตา นิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จิราพร บุตรสันติ์. (2559). ลักษณะและปัญหาในการสื่อสารต่างวัฒนธรรมระหว่างชาวเลกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลในตําบลราไวย์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์. (2534). การสื่อสารในกลุ่ม. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธวัชชัย บุญอุ้ม. (2554) ทัศนคติของชาวมอญพระประแดงในการเล่นสะบ้าทอย (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

นงเยาว์ ปิฎกรัชต์. (2554). บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสารมิตร.

ลัดดา จิตตคุตตานนท์. (2552). การวิเคราะห์การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมเพื่อการดำรงอยู่และสืบทอดประเพณีบูชาอินทขิล. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์. (2556). บุคลิกภาพและมารยาท. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิรดา พงษ์ภมร. (2547). กระบวนการสื่อสารเพื่อการธำรงรักษางานประเพณีรับบัวของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เสรี วงษ์มณฑา. (2554). กลยุทธ์การตลาด วางแผนการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ดวงกมลสมัย