การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับสำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา

Main Article Content

สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล
ปภาภัทร แสงแก้ว
ปรางทิพย์ เสยกระโทก
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


           บทความนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแพลตฟอร์มดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 3) เพื่อทดสอบความพึงพอใจและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบประเมินคุณภาพของแพลตฟอร์มโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 2) แบบทดสอบความพึงพอใจโดยผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที


           ผลการวิจัยพบว่า แพลตฟอร์มดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.22/82.15 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8575 ผลการประเมินคุณภาพของแพลตฟอร์มดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้มีความน่าสนใจและเหมาะที่จะใช้กับผู้เรียน ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยทำให้ได้แพลตฟอร์มดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2555). เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ผลิตตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ปรีชา ศรีซองเชศ, สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล, ดรุณี ปัญจรัตนากร และพงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2563). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563, นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และปรางทิพย์ เสยกระโทก. (2556). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์รายวิชาระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่. วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 31(1), 25-43.

สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล, ดรุณี ปัญจรัตนากร และพงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2563). การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางเลือกสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา. ในการประชุม สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 1, 3 สิงหาคม 2563. 55-56. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา.

ญาณินท์ อุดมสุขถาวร. (2562). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับสื่อ Augmented Reality สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

อดุลย์ ไชยเสนา, ดรุณี ปัญจรัตนากร และพงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2563). การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณโดยใช้หลักการคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. การประชุม สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 1, 3 สิงหาคม 2563. 87-88. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา.

Carlucci, D., Renna, P., Izzo, C., & Schiuma, G. (2019). Assessing Teaching Performance in Higher Education: a Framework for Continuous Improvement. Management Decision. 57(2), 461-479.

Cournoyer, L.F., Geneviève, J., (2017). Going back-to-school in Vocational Education and Training: Introduction. International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET). European Educational Research Association. 4(3), 196-205.

Deng, L., & Ma, W. (2018). New Media for Educational Change. 3-11. New York: Springer.

Fumasoli, T., Barbato, G., & Turri, M. (2020). The determinants of University Strategic Positioning: a Reappraisal of the Organisation. Higher Education. 80, 305–334.

Huijser, H., Kek, M.Y.C.A., & Terwijn, R. (2015). Enhancing Inquiry-Based Learning Environments with the Power of Problem-Based Learning to Teach 21st Century Learning and Skills. Emerald Group Publishing Limited, October 2015, 301-320.

O'Brien, E., McCarthy, J., Hamburg, I., & Delaney, Y. (2019). Problem-Based Learning in the Irish SME Workplace. Journal of Workplace Learning. 31(6), 391-407.

Okolie, U.C., Elom, E.N., Igwe, P.A., Binuomote, M.O., Nwajiuba, C.A., & Igu, N.C.N. (2021). Improving graduate outcomes : Implementation of problem-based learning in TVET systems of Nigerian higher education. Higher Education, Skills and Work-Based Learning. 11(1), 92-110.

Silva, A.B.D., Bispo, A.C.K.d.A., Rodriguez, D.G., & Vasquez, F.I.F. (2018). Problem-Based Learning: A Proposal for Structuring PBL and its Implications for Learning Among Students in an Undergraduate Management Degree Program. Revista de Gestão. 25(2), 160-177.

Yunus, M.M. (2018). Innovation in Education and Language Learning in 21st Century. Journal of Sustainable Development Education and Research. 2(1), 33-34.