การศึกษาผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

กรัณย์พล วิวรรธมงคล
พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล

บทคัดย่อ

                  บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณของตำบลที่ขอรับการประเมินใน 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ผลการดำเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณของตำบลที่ขอรับการประเมินใน 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 1) ระดับความสำเร็จการดำเนินงานของหมู่บ้านด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 เป้าหมายของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณของตำบลที่ขอรับการประเมินใน 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) การวางแผนในการดำเนินงานในปัจจุบันมีการวางแผนพัฒนากิจกรรมตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 2) การลงมือปฏิบัติ มีการดำเนินงานโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นไปตามเป้าหมายและได้รับความร่วมมือจากชุมชนและเป็นไปตามแผนการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ 3) การตรวจสอบ มีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และมีเป้าหมายที่เป็นจุดเด่น คือ การรักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือน และชุมชน รวมถึงมีการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 4) การทบทวนผลการดำเนินงาน มีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชัยภูมิ พงษ์ประพันธ์. (2555). การบริหารคุณภาพงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลลำปาง.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี. (2552). การศึกษาความสำเร็จของโครงการคนดีศรีสุพรรณประจำปี 2552 ในโครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาค.ในรายงานการวิจัย. สุพรรณบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี.

วิไลวัลย์ เจริญทรัพย์. (2554). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษากรณีชุมชนต้นแบบบ้านโรงสี ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. ใน รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สมบูรณ์ ลอยพงษ์ศรี. (2552). การศึกษาปัญหาการดำเนินงานตามเป้าหมายที่มุ่งต่อกำลังพลของกองพันทหารช่างที่ 4 ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

สุภาพ พรมพารักษ์. (2552). การแปลงยุทธ์ศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น. ในรายงานการวิจัย. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพมหานคร: สำนักนายกรัฐมนตรี.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ. (2543). การประเมินผลโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณระหว่างปี 2540-2542. ใน รายงานการวิจัย. สุพรรณบุรี: สำนักนายกรัฐมนตรี.

Deming, Edward, W. (1995). Out of The Crisis. USA: The Massachusetts Institute of Technology.

Dessler, G. (1998). Management: Leading People & Organizations in the 21st Century. Canada: Prentice-Hall.

Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration and Society, 6(4), 447-448.

Wertheim, W.F. (1981). The Urgency Factor and Democracy: a theoretical contribution to UNRISD Debate on participation. Geneva: UNRISD.