คุณลักษณะทางจริยธรรมและคุณลักษณะที่จำเป็นของนักศึกษาสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล

Main Article Content

ฉันทนา ปาปัดถา

บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางจริยธรรม และคุณลักษณะที่จำเป็นของนักศึกษาสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์และนักสื่อสารมวลชนที่มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อสารมวลชนมากกว่า 10 ปี จำนวน 16 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษาสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 20 คุณลักษณะ ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีจิตสำนึกที่ดี มีจิตสำนักสาธารณะ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความเสียสละ รู้จักทำเพื่อคนอื่น ความเข้าใจบริบทสังคม เปิดกว้าง ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของคนอื่น เข้าใจความขัดแย้ง เคารพซึ่งกันและกัน การยอมรับความแตกต่าง เป็นคนดี/รู้ถูกรู้ผิด เคารพสิทธิมนุษยชน การนำเสนอข้อเท็จจริง มีความสุภาพและมีกิริยามารยาท รู้กาลเทศะ จริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ และ 2) คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 7 คุณลักษณะ ได้แก่ ใฝ่เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเขียนและการสื่อสาร รู้กว้างและรู้หลายหลายสาขา และทำงานได้หลายอย่าง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2563).ทักษะดิจิทัล ก้าวสู่ พลเมืองในศตวรรษที่ 21. สืบค้น 18 มิถุนายน 2564. จาก https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1355-goto-citizens21st.html.

การดา ร่วมพุ่ม. (2557). สื่อมวลชนกับการรายงานข่าวสิทธิเด็ก. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ,8(1), 31-53.

กิติมา สุรสนธิ. (2548). ความรู้ทางการสื่อสาร ( Introduction to Communication). กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักท์.

คณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

จักร์กฤษ เพิ่มพูน. (9 มีนาคม 2560). ที่ปรึกษา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย,กรรมการควบคุมจริยธรรมสมาคมนักข่าว และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จังหวัดลําปาง. (ฉันทนา ปาปัดถา สัมภาษณ์).

จักรกฤษ ศิลปชัย. (6 กุมภาพันธ์ 2560). เจ้าของและนักจัดรายการ Yes Radio ทางwww.yesradiothai.com และ App yesradio. (ฉันทนา ปาปัดถา สัมภาษณ์).

จักรกฤษณ์ สิริริน. (2563). การปรับตัวของสื่อยุคใหม่. สืบค้น วัน เดือน ปี. จากhttps://www.salika.co/2020/10/13/adaptation-of-modern-media/ชยธร ธนวรเจต. (25 กุมภาพันธ์ 2560). ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรค์รายการและผังรายการ.

(ฉันทนา ปาปัดถา สัมภาษณ์).

ชาญชัย สวัสดิวิชัยกุล. (17 มีนาคม 2560). ผู้กํากับภาพยนตร์. (ฉันทนา ปาปัดถา สัมภาษณ์).

ชุตินทรา วัฒนกุล. (8 มีนาคม 2560). New Media Director สถานีโทรทัศน์ PPTV. (ฉันทนา ปาปัดถา สัมภาษณ์).

ฐิตินันท์ บุญภาพ คอมมอน. (10 มีนาคม 2560). อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. (ฉันทนา ปาปัดถา สัมภาษณ์).

ฐิติวรรณ ไสวแสนยากร. (22 กุมภาพันธ์ 2560). หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. (ฉันทนาปาปัดถา สัมภาษณ์).

ณัชชา พัฒนะนุกิจ. (2561). สื่อมวลชนกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในยุคโซเชียลมีเดีย (Social Media). สืบค้น วัน เดือน ปี. จาก. http://www.presscouncil.or.th/archives/4280.

ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2543). ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม : การวิจัยและการพัฒนาบุคลากร. เอกสารวิชาการคณะพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

นันทสิทธิ์ นิตย์เมธา. (8 มีนาคม 2560). Assistant Business Strategy Director สถานีโทรทัศน์ PPTV. (ฉันทนา ปาปัดถา สัมภาษณ์).

บรรยงค์ สุวรรณผ่อง. (15 มีนาคม 2560). ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, กรรมการควบคุมจริยธรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และบรรณาธิการที่ปรึกษา Econ News. (ฉันทนา ปาปัดถา สัมภาษณ์).

ประเสริฐ ผลิตการพิมพ์. (2554). ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร:โอเพ่นเวิลด์ส.

มัลลิกา บุญยืน. (5 มีนาคม 2560). บรรณาธิการความงาม นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย. (ฉันทนา ปาปัดถา สัมภาษณ์).

มาลี บุญศิริพันธ์. (2556). วารสารศาสตร์เบื้องต้น ปรัชญาแลแนวคิด. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ยุวดี ซุ้มกอทอง. (21 กุมภาพันธ์ 2560). ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ Smart SME. (ฉันทนา ปาปัดถา สัมภาษณ์).

วัฒนีภูวทิศ. (2556). บทบาทเชิงจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการรายงานข่าวสารหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงราย, 15(1), 97-107.

ศิริโรจน์ ศิริแพทย์. (9 มีนาคม 2560). ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวสกู๊ปข่าววาไรตี้ บทความ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์. (ฉันทนา ปาปัดถา สัมภาษณ์).

ศิวิลัย สมทรง. (19 กุมภาพันธ์ 2560). นักจัดรายการวิทยุรายการคลับสุขภาพ อสมท FM96.5, รายการอารมณ์ ดียามเช้า อสมท FM 97.0, และรายการมองเขา ดูเรา สวท FM 97.0. (ฉันทนา ปาปัดถา สัมภาษณ์).

สุคนธ์ธา เส็งเจริญ. (2556). การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสํานึกสาธารณะในนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุดาทิพย์ มุสิกะสินธร. (22 กุมภาพันธ์ 2560). บรรณาธิการข่าวหน้าสังคม-สตรี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.(ฉันทนา ปาปัดถา สัมภาษณ์).

สุทธิชัย หยุ่น. (2555). อนาคตของข่าว. สมุทรปราการ: ดับบลิวพีเอส ประเทศไทย.

สุทัศน์พงษ์ กุลบุตร. (2550). การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา. ปทุมธานี:ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

สุวรรณา สมบัติรักษาสุข. (2 กุมภาพันธ์ 2560). ผู้จัดการสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ฉันทนา ปาปัดถา สัมภาษณ์).

ACTUALIZ. (2563). 4 ทักษะที่คนทํางานต้องมีในยุคดิจิทัล. สืบค้น 18 มิถุนายน 2564. จากhttps://www.actualiz.co/single-post/skills-digital-era.

Admission Premium. (2559). 10 ทักษะที่จําเป็นในการทํางานยุคดิจิทัล (ปี 2020). สืบค้น 18 มิถุนายน 2564. จาก https://www.admissionpremium.com/content/1425.

Fah Chanwanthawat. (2562). 8 ทักษะในยุคดิจิทัลที่คุณต้องปรับตัว!! หากอยากประสบความสําเร็จในปี 2021. สืบค้น 18 มิถุนายน 2564. จาก https://stepstraining.co/trendy/8-success-skills-for-2020.

Gardner, H. (2007). Five minds for the future. Boston: Harvard Business School Press.

Krungsri Plearn Plearn. (2563). 5 ทักษะที่คุณต้องปรับตัวในการทํางานยุคดิจิทัล. สืบค้น18 มิถุนายน 2564. จาก https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/5-digital-skills.

Lasswell, H. (1948). The Structure and function of communication in society. In L. Bryson (Ed.), The communication of ideas (pp.37-40). New York: Harper.