การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์: คำจำกัดความจากนิยามต่างมุมมอง

Main Article Content

วรรณวิภา หงส์นภาดล

บทคัดย่อ

         บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการตีความการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จากเดิมในมิติบูรณาการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์ เป็นในมุมมองที่ทั้งสองอุตสาหกรรมเกิดจากแนวคิดที่ขัดแย้งกัน และสังเคราะห์ข้อโต้แย้งระหว่างมุมมอง    พหุศาสตร์ ได้แก่ นโยบายสาธารณะ การท่องเที่ยว การตลาดและสตรีนิยม ที่มีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ นโยบายสาธารณะมีมุมมองต่อการปรับเปลี่ยนการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในประเทศไปเป็นการตลาดบริการสุขภาพเพื่อกลุ่มผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ นโยบายสาธารณะอธิบายการศัลยกรรมตกแต่งว่าเกิดขึ้นเพื่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตซึ่งต่างจากแนวคิด  สตรีนิยมที่พิจารณาการศัลยกรรมตกแต่งว่าเป็นการยกระดับจิตใจในการดำรงชีวิต จนนำไปสู่แนวคิดการตลาดความงามที่แปรเปลี่ยนการศัลยกรรมให้เป็นสินค้า แนวคิดพหุศาสตร์ดังกล่าวนำไปสู่การกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยเพื่อทำการตลาดการบริการทางการแพทย์ให้ชาวต่างชาติ โดยเน้นความสำคัญด้านการแพทย์มากกว่าด้านการท่องเที่ยว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

เอกจิตรา คำมีศรีสุข. (2551). ความสัมพันธ์ของทุนวัฒนธรรมกับทุนนิยม: สะท้อนภาพจากการประกวด

นางสาวไทย. ดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ackerman, S. L. (2010). Plastic paradise: Transforming bodies and selves in Costa Rica's cosmetic surgery tourism industry. Medical Anthropology, 29(4), 403-423.

Bies, W. and Zacharia, L. (2007). Medical tourism: Outsourcing surgery. Mathematical and Computer Modelling, 46(7), 1144-1159.

Connell, J. (2006). Medical tourism: The newest of niches. Tourism Recreation Research, 31(1): 99-102.

Connell, J. (2011). Medical tourism. Wallingford, Oxfordshire: CAB International.

Connell, J. (2013). Contemporary medical tourism: Conceptualisation, culture and commodification. Tourism management, 34, 1-13.

Cormany, D. and Baloglu, S. (2010). Medical travel facilitator websites: An exploratory study of web page contents and services offered to the prospective medical tourist. Tourism Management, 32: 709-716.

Crozier, G. K. D. and Baylis, F. (2010). The ethical physician encounters international medical travel. Journal of Medical Ethics, 36(5): 297-301.

Gunawan, J. (2016). Thailand medical tourism and ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA): treat or promise. International Journal of Innovation in Medical Education and Research, 2(1).

Glinos, I. A., Baeten, R., Helble, M., & Maarse, H. (2010). A typology of cross-border patient mobility. Health & place, 16(6), 1145-1155.

Horowitz, M. D., Rosensweig, J. A. et al. (2007). Medical tourism: Globalization of the healthcare marketplace. Medscape General Medicine, 9(4): 33-42.

Horton, S., & Cole, S. (2011). Medical returns: seeking health care in Mexico. Social science & medicine, 72(11), 1846-1852.

Inhorn, M. C. (2011). Diasporic dreaming: return reproductive tourism to the Middle East. Reproductive Biomedicine Online, 23(5), 582-591.

Kangas, B. (2010). Travelling for medical care in a global world. Medical Anthropology, 29(4): 344-362.

Kangas, B. (2011). Complicating common ideas about medical tourism: Gender, class, and globality in Yemenis' international medical travel. Signs, 36(2): 327-332.

Ko, T. G. (2011). Medical Tourism System Model. International Journal of Tourism Sciences, 11(1): 18-51.

Leahy, A. L. (2008). Medical tourism: The impact of travel to foreign countries for healthcare. Surgeon Journal of the Royal Colleges of Surgeons of Edinburgh & Ireland, 6(5): 260-261.

Lee, J. Y., Kearns, R. A., & Friesen, W. (2010). Seeking affective health care: Korean immigrants’ use of homeland medical services. Health & place, 16(1), 108-115.

Lunt, N. and Carrera, P. (2010). Medical Tourism: Assessing the evidence on treatment abroad. Maturitas, 66(1): 27-32.

Mathijsen, A. (2019). Home, sweet home? Understanding diasporic medical tourism behaviour. Exploratory research of Polish immigrants in Belgium. Tourism Management, 72, 373-385.

Migge, B., & Gilmartin, M. (2011). Migrants and healthcare: investigating patient mobility among migrants in Ireland. Health & Place, 17(5), 1144-1149.

Negrin, L. (2002). Cosmetic surgery and the eclipse of identity. Body & Society, 8(4), 21-42.

Reed, C. M. (2008). Medical Tourism. Medical Clinics of North America, 92(6): 1433.

Smith, M. and Puczko, L. (2009). Health and Wellness Tourism. Oxford: Elsevier.

Song, P. (2010). Biotech Pilgrims and the Transnational Quest for Stem Cell Cures. Medical anthropology, 29(4): 384-402.

Tiefer, L. (2008). Female genital cosmetic surgery: Freakish or inevitable? Analysis from medical marketing, bioethics, and feminist theory. Feminism & Psychology, 18(4), 466-479.

Veerasoontorn, R. (2011). A Dynamic Model of Medical Tourism: An Analysis of Patient Narratives. Milton Keynes, LAP Lambert Academic Publishing.