รูปแบบการเชื่อมโยงการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสู่ธุรกิจโรงแรมและ ธุรกิจบริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

ฐาปกรณ์ ทองคำนุช
เบญจพร เชื้อผึ้ง
ธาริดา สกุลรัตน์
พิมพ์พร พิมพ์สุวรรณ

บทคัดย่อ

          บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจความต้องการคุณภาพสินค้าเกษตรในภาคธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรในภาคธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 3) พัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสู่ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้นำเกษตรกร บุคลากรภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้บริหารธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติบรรยาย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


          ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสู่ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนารูปแบบแบบจำลองการเชื่อมโยงการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสู่ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการ คือ S-MICE Model เพื่อนำโมเดลองค์ความรู้เกี่ยวข้องการการจัดการนวัตกรรมห่วงโซ่อุปทาน และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนในการผลักดันก่อเกิดพัฒนากลไกช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผล ประเด็นที่มีส่วนสำคัญตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการใช้เทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้ในการทำงาน ระบบการจัดการ การวางแผน การสั่งซื้อ ระบบการเก็บสินค้า และการขนส่งสินค้า การจัดการส่งมอบบริการสินค้าเกษตรปลอดภัยในฐานะเกิดสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภคจึงเกิดประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ เพื่อสร้างทั้งมูลค่าให้แก่เกษตรกร ธุรกิจโรงแรมและบริการ และส่งต่อคุณค่าถึงผู้บริโภค

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กุลพงษ์ ยูนิพันธุ์ และกฤษดา วิศวธีรานนท์. (2548). Supply Chain & Logistics: ทฤษฎีและตัวอย่างจริง. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, จินดา ขลิบทอง, และเพชร ทวีวงษ์. (2561). การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน. TLA Research Journal, 11(1), 48-62.

มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด. (2550). การบรรยายเรื่องโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยของประเทศญี่ปุ่น. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิทยา สุหฤทดำรง. (2546). ลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทานอธิบายไดงายนิดเดียว. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2553). โครงการศึกษาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรภายใต้โครงการการศึกษาวิจัยตลอดจนติดตามประเมินผลเพื่อเสนอแนวทางนโยบายการปรับโครงสร้างภาคการผลิตการค้าและการลงทุน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2562). ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563. กรุงเทพมหานคร: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์. (2560). การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรกล้วยไม้ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ), 10(2), 1595-1610.

Cao Mei and Qingyu Zhang. (2011). Supply chain collaboration: Impact on collaborativeadvantage and firm Performance. Journal of Operations Management 29, 163–180

David, Phillip Kaminsky, and Edith Simchi-Levi. (2003). Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Case Studies, Homewood. IL: Richard D. Erwin.

Monczka, R.M., Petersen, K.J., Handfield, R.B., & Ragatz, G.L. (1998). Success factors in strategic supplier alliances: the buying company perspective. Decision sciences, 29(3), 553-577.

Zhang, X., Song, H., & Huang, G.Q. (2009). Tourism supply chain management: A newresearch agenda. Tourism management, 30(3), 345-358.