การนำเรื่องเล่ามาวิเคราะห์ : การต่อรองกับโครงสร้างสังคม กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในหมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Main Article Content

ปริณุต ไชยนิชย์
เรืองสิน ปลื้มปั่น
ศิริศักดิ์ บัวชุม
ชนิดาภา กระแจะจันทร์
สมพงษ์ เกษานุช

บทคัดย่อ

            การเล่าเรื่องในอดีตเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิต โดยบทความนี้ได้นำเรื่องเล่าการต่อรองกับโครงสร้างสังคมของผู้สูงอายุมาวิเคราะห์ มุ่งเผยให้เห็นถึงผลการเรียกคืนประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อรองกับโครงสร้างสังคม วิเคราะห์ถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อให้เห็นการผลิตและการถูกผลิตซ้ำภายใต้โครงสร้างสังคม การเรียกคืนประสบการณ์นี้มิใช่การสัมภาษณ์เชิงลึก หากแต่เป็นการสนทนาเพื่อให้เกิดเรื่องเล่าจากมโนทัศน์ของคนพื้นที่ที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ดังกล่าวนอกจากจะเต็มไปด้วยปัญหาที่ถูกสะสมทั้งเรื่องความแล้งไร้ชลประทานแล้ว ยังต้องเผชิญภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ อย่างซ้ำซาก ในบทความประกอบไปด้วย 1) พลังแห่งการนำเรื่องเล่ามาวิเคราะห์  2) โครงสร้างสังคมในหมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 3) ตัวตนที่ต่อรองกับโครงสร้างสังคม 4) ปัญหาสะสมในพื้นที่จากการเลื่อนชั้นทางสังคม 5) กลวิธีหาระบบชีวิตที่มีดุลยภาพของผู้สูงอายุ และ 6) อิสรภาพที่ผู้สูงอายุต้องการ: ผลลัพธ์จากการต่อรองกับโครงสร้างสังคม ทั้งหมดจะทำให้เห็นถึงเบื้องหลังของความคิดความเชื่อตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่ถูกส่งพลังหล่อเลี้ยงให้ผู้สูงอายุ    ซึ่งกำลังกล้ำกลืนกับสภาพพื้นที่ที่เพาะปลูกไม่ได้ ซ้ำยังประสบกับการที่ลูกหลานย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินในเมืองใหญ่ แต่กระนั้นผู้สูงอายุในพื้นที่แห่งนี้ กลับยังคงมีพลังใจในการต่อรองกับโครงสร้างสังคมด้วยการคงไว้ซึ่งบรรทัดฐานด้านความเชื่อเรื่องประเพณี 12 เดือน ที่เมื่อเดือนเคลื่อนเดือนเหมือนจะคอยเตือนผู้สูงอายุในพื้นที่แห่งนี้ให้ได้กลับมีความหวังว่า หากยังคงรักษาประเพณี 12 เดือนไว้ ลูกหลานจะต้องกลับมา ไม่เดือนใดก็เดือนหนึ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ไทยพีบีเอส. (2564). เปิดปม: โคบาลบูรพา. สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2564. จาก https://news .thaipbs.or.th/content/301367.

ธนภัท กิจจาโกศล. (2564). เปิดโครงการจัดคู่กู้เงินระหว่างสถาบันการเงินช่วยเหลือร้านอาหาร จ.สระแก้ว. สืบคืน 19 มิถุนายน 2564. จาก https://www.77kaoded.com/news/thana pat/2130403.

นภาภรณ์ หะวานนท์. (2552). วิธีการศึกษาเรื่องเล่าจุดเปลี่ยนของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์. วารสารสังคมลุ่มแม่น้ำโขง. 5(2), 1-22.

นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ. (2555). ชีวิตที่ถูกลืม เรื่องเล่าของผู้หญิงในเรือนจำ. กรุงเทพมหานคร: สำนักกิจการในพระราชดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

เบญจวรรณ บุญโทแสง. (2559) การสร้างร่างกายที่สยบยอมของผู้ต้องขังหญิงต่ออำนาจในเรือนจำ (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ.

สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว. โครงการกองทุน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว. สืบค้น 24 มกราคม 2562. จาก http://sakaeo.nso.go.th/index.php/2011-11-30-04-11-55/642-201901301.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). (2542). การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก.

สระแก้ว. (2563). แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561-2564. สืบคืน 20 มิถุนายน 2563. จาก http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/ebook/detail/24/data.html.

Giddens, A. (1984). The Constitution of Society. Cambridge UK: Polity Press.

Avineri, S. (2019) Karl Marx: Philosophy and Revolution. (2nded.). Yale University Press.

Douglas, J. D., Patricia, A. A., Peter, A., Andrea, F. C., Robert, F. and Joseph, A. K. (1980). Introduction to the Sociologies of Everyday Life. Boston: Allyn and Bacon.

Farkas, Z. (2017). Analyzing social structure. A Chapter for the Outline of Social Theory. From https://www.researchgate.net/publication/319130073.

Jary, D., & Jary, J. (1991). "Social structure." The Harper Collins Dictionary of Sociology. New York: Harper Collins.

Maslow, A., 1943. A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.

Muller-Schwarz, N. K. (2015). The Blood of Victoria no Lorenzo: An Ethnography of the Solos of Northern Coco Province. Jefferson, NC: McFarland Press

Rogers, Carl. (1959). A theory of therapy, personality relationships as developed in the client-centered framework. In S. Koch. (ed.). Psychology: A study of a science. Formulations of the person and the social context. Vol. 3. McGraw-Hill.