การเพิ่มพูนคำศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์และคำกริยากับคำกริยาวิเศษณ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

Main Article Content

อาคม สระบัว
เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์
มนพัฒน์ บุณยะบูรณ
สายหยุด อุไรสกุล
อนุสรณ์ แซ่จันทร์

บทคัดย่อ

     จุดมุ่งหมายในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์และคำกริยากับคำกริยาวิเศษณ์ โดยนักศึกษาสามารถเพิ่มพูนคำศัพท์ ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล พร้อมทั้งได้เทคนิคการสอนการคิดแบบเชื่อมโยง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปแบบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบกลุ่มเดียวกัน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มเรียน EIC36041N สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จำนวน 31 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาอังกฤษจากข่าว โดยมีรายชื่อและรหัสนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองสอน ได้แก่ แผนการเรียนรู้ที่ใช้การสอนคำศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน จำนวน 4 แผน ตลอด 10 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง และ 2) แบบทดสอบความรู้คำศัพท์ใช้ทั้งก่อนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ


     ผลการศึกษาพบว่า จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์และคำกริยากับคำกริยาวิเศษณ์ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นกว่าการทดสอบก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยของ คะแนนหลังเรียน 17.06 (=35.03) และค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน 10.23 (=10.23) อาจกล่าวได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้คำศัพท์สูงขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). คู่มือการจัดการสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).

กิตติมา สิงห์สนธิ์ และ นิธิดา อดิภัทรนันท์. (2561). การสอนคำศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 38(6), 200-218.

จันทิมา จันตาบุตร. (2557). การใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่3 สาขายานยนต์ (ชย.3101) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล. (2559). กลยุทธ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี. ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ. ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้สู่ความยั่งยืน “17 มิถุนายน 2559” ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (หน้า 844-848)

พะเยา พรหมเทศ. (2549). การใช้การสอนภาษาที่เน้นคำศัพท์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ศัพท์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับก้าวหน้า (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พีรยาพร กาละ. (2555). การสอนคำศัพท์ปรากฏร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้คำศัพท์และความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วรชาติ ภู่ทอง. (2537). ผลการสอนแบบสัมพันธ์แบบขอบข่ายมีความหมายที่มีต่อการจดจำคำศัพท์ ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Lewis, M. (1993). The lexical approach: The state of ELT and the way forward. Hove, England: Language Teaching Publications.

Lewis, M. (2000). Language in the lexical approach. In teaching collocation: Further Developments In The Lexical Approach, Michael Lewis (ed.), 126-154. Hove, England: Language Teaching Publications.

Nation, P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press.

O'Dell, F., & McCarthy, M. (2008). English collocations in use. Cambridge: Cambridge University Press.

Richards, J.C. & Rodgers, T.S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Schmitt, N. (2000). Vocabulary in language teaching. New York: Cambridge University Press.