แนวทางการจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจรับผลิตอาหารเสริมครบวงจร ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร

Main Article Content

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์

บทคัดย่อ

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสภาพการจัดการการตลาดธุรกิจรับผลิตอาหารเสริมครบวงจรในอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2) ศึกษาข้อเสนอแนะในการจัดการการตลาดธุรกิจรับผลิตอาหารเสริมครบวงจร ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร และ 3) ศึกษาแนวทาง การจัดการการตลาดธุรกิจธุรกิจรับผลิตอาหารเสริมครบวงจร ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่สั่งผลิตหรือใช้บริการธุรกิจธุรกิจรับผลิตอาหารเสริมครบวงจรในอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 400 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


     ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 25–35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 100,001-200,000 บาท ปัจจัยด้านการจัดการการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อการแนวทางการจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจรับผลิตอาหารเสริมครบวงจร ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ 48.5 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51.5 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรด้านราคา มีอิทธิพลเชิงลบต่อการจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจรับผลิตอาหารเสริมครบวงจร ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมชุมชน ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยว และการบริหารการศึกษา

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ntapat Worapongpat
3. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3170600484xx1
4. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์และนักวิจัย
5. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อ โทร095-9426414 Email.com/dr.thiwat@gmail.com
6.ประวัติการศึกษา
- พ.ศ.2537-2541 ปริญญาตรี บธ.บ. ( บริหารธุรกิจบัณฑิต-สาขาบริหารธุรกิจ ) SPU.
- พ.ศ.2538-2542 ปริญญาตรี วท.บ. ( วิทยาศาสตร์บัณฑิต-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ) PNRU.
- พ.ศ.2542-2544 ปริญญาโท บธ.ม. ( บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-สาขาบริหารธุรกิจ ) KKU.
- พ.ศ.2561-2563 ปริญญาโท ศศ.ม. ( ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ) NTC
- พ.ศ.2547-2552 ปริญญาเอก ปร.ด. ( ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ) NEU.
- พ.ศ.2551-2554 ปริญญาเอก บธ.ด. ( บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต-สาขาบริหารธุรกิจ ) NEU.
- พ.ศ.2554-2554 หลักสูตร ( การบริหารและพัฒนาทรัพย์ยากรมนุษย์ ) NIDA.
- พ.ศ.2558-2558 หลักสูตร ( การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2559-2559 หลักสูตร ( Marketing Online ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.2560-2560 หลักสูตร ( Digitel Marketing & Brand Effecttive ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2561-2561 หลักสูตร ( Facebook Marketing & พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.2561-2561 หลักสูตร ( TIMEs 3 -Tech Startup ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- พ.ศ.2562-2562 หลักสูตร ( พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.2562-2562 หลักสูตร ( Master in Online Sales และ การตลาดในศตวรรษที่ 21 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2562-2562 หลักสูตร ( Digital Branding and Marketing in Action ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.บทความการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) (Proceeding National Conference Presentations; Full paper: academic article) 30 เรื่อง

1.อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล (ชื่อเดิม). (2554). เส้นทางการพัฒนาการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าขายตรงกลุ่มอาหารเสริมในประเทศไทย.งานประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 1 ณ.มหาวิทยาลัยธนบุรี. 956-966
2.อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล (ชื่อเดิม). (2555). กลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าขายตรงกลุ่มสกินแคร์ในประเทศไทย.การประชุมระดับชาติสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ.มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 50-61
3.อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล (ชื่อเดิม) (2013). กลยุทธ์การตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย.การประชุมระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 2 ณ.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 3-17
4.อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล (ชื่อเดิม) (2555). กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ของสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย.การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี2013. 24
5.อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล (ชื่อเดิม). (2554). กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการธุรกิจขายตรงประเภทกลุ่มอาหารเสริมภายใต้กรอบการดำเนินงานของสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย.การประชุมวิชาการระดับบัณทิตศึกษา ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม 2014. 395-421
6.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2557). กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการธุรกิจขายตรงกลุ่มอาหารเสริมภายใต้กรอบการดำเนินงานของสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำปี2557. 76-88
7.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2015). องค์ประกอบของกระบวนการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล.การประชุมวิชาการระดับชาติ”วิทยาการจัดการวิชาการ ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2015.159-172
8.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2558). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนในสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประจำปี 2558. 136-149
9.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2558). แนวทางการพัฒนาตลาดธุรกิจการค้าขายตรง ภายใต้การกำกับดูแลโดยสมาคมธุรกิจเครือข่ายขายตรงไทย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ประจำปี 2558. 76-91
10.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2558). แนวทางการจัดการด้านการผลิตที่ส่งผลความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจขายตรงกลุ่มอาหารเสริมสมุนไพร. การประชุมวิชาการระดับชาติTECHCON 2015 ครั้งที่1 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 11กรกฎาคม 2558. OB68
11.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2558). ศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคาดหวังของนักศึกษาสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจต่อการทำงานในบริษัทเอกชนเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย ณ.วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย CASNIC&ESTA2015. 103-118
12. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2558). เจตคติต่อการเรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5 ประจำปี 2558. หน้า.1086-1101
13. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2558). การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจร่วมทุน ไทย-ญี่ปุ่น. การประชุมสหวิทยาการด้นการศึกษาและการวิจัยระดับชาติครั้งที่3 TNIAC 2015 ณ.สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น. หน้า.33-48
14. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2559). ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อวิชาหลักการตลาด. การประชุมวิชาการระดับชาติคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า.163-178
15. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2559). ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มีการเรียนการสอนในวิชาสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS 2016 ครั้งที่ 6 ณ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ วันที่17 มิถุนายน 2559. 337-352
16. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2559). การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจสำหรับนักการตลาดสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ณ.มหาวิทยาลัยนเรศวร์ 21-22 กรกฏาคม 59 http://conference.nu.ac.th/nrc12/. หน้า.1075-1090
17. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2560). การวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาหลักการตลาด. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ10 กุมภาพันธ์ พศ.2560 https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15c0f69237efe207?projector. 866-901
18. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2560). ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ตำราวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในการจัดการเรียนการสอน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่31มีค.60 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2560 http://kk.mcu.ac.th/detail.php?id=17. 3354-3369
19. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2560). การจัดการด้านการผลิตที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจขายตรงสินค้าสมุนไพรภายใต้ชื่อสยามเฮลท์แอนด์บิวตี้แคร์. การประชุมวิชาการะดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference27. 361-376
20. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2560). ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยภายใต้แคมเปญการท่องเที่ยววิถีไทย กรณีนักท่องเที่ยว สเปน ตุรกีและอินเดีย (STI). การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 กรกฎาคม2560มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. 856-871
21. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2561). การรับรู้ และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยว นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค (Scandinavia) ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ภายใต้การรณรงค์การท่องเที่ยววิถีไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปี2561 วันที่ 22 กพ.61 ณ.โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น (INCBAA 2018). 414-429
22. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2561). การจัดการการตลาดที่มีผลต่อการให้บริการธุรกิจรับจ้างผลิต(OEM)ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภายในประเทศ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10วันที่1-3 สิงหาคม 61 ณ.มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง. 198-213
23. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2562). ความพร้อมของชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน หนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวังราชบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ วันที่ 25-26กุมภาพันธ์ 2562 ณ.โรงแรม อวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น. 136-151
24. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2562). การพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของวัดเขาช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 26 เม.ย.2562 ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม https://rcimcon.rmutr.ac.th/. 14-26
25. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2562). การตลาดบริการที่มีผลต่อการให้บริการธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภายในประเทศ. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 26 เม.ย.2562 ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม . 33-44
26. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2562). การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าของโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางครบวงจรOEMระดับชาติในจังหวัดสมุทรสาคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 4 การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน(Increasing Research to Sustainable Economic and Society)”ระหวางวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร(TheRoyal River Hotel). 1352-1360
27. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2562). กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจการตลาดขายตรง ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมขายตรงไทยและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 94-103
28. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2562). พฤติกรรมการใช้แอปปริเคชั่นเฟสบุ๊คและไลน์ไอดี กาดวิถีชุมชนคูบัววัดโขลงสุวรรณคีรี จังหวัดราชบุรีของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของนักท่องเที่ยว. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 80-93
29. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์.(2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมสุขภาพผ่านสื่อดิจิทัลของผู้หญิงในจังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10และนานาชาติครั้งที่3 วิทยาการจัดการ2021 การจัดการนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐานราก มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 1247-1257
30. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (25XX). กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 12

8.บทความการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) (Proceeding International Conference Presentations;
Full paper: article) 14 เรื่อง

1. Athiwat Kanjanavanikul (ชื่อเดิม) (2011). THE EFFECT OF MARKETING DETERMINANT TOWARDS SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE (SMEs) INTERNATIONAL JOINT VENTURE (IJVs) PERFORMANCE IN THAILAND MANUFACTURING SECTORS. The Second Asian Business & Management Conferrence 2011 Novenber 11-13 2011 The Ramada Osaka,Osaka,Japan . p267-277
2. AthiwatKanjanavanikul (ชื่อเดิม)(2012). Applicability of Marketing Theory Thought Game: Emphasizing Learning on Student Marketing Decision Enrollment in Thailand Higher Private Education Institution. ThaiSim 2012 –4th International Conference – Kanchanaburi, Thailand. Page 28
3. Kanjanavanikul. (2012). The Consequence of Partner Relationship Quality to Predict the Successful Performance of Small and Medium Enterprises (SMEs). International Joint Ventures (IJVs) in Thailand Industrial Sectors IBT Journal of Business Studies (Formerly Journal of Management & Social Sciences) Vol. 10, No.1
4. KanjanavanikulA. (2012). MANAGING JAPANESE-THAI PARTNERSHIPS COMMITMENT AND PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs). INTERNATIONAL JOINT VENTURES (IJVs) IN THAILAND INDUSTRIAL SECTORS. Proceeding of BuraphaUniversity International Conference, Burapha University Thailand, July 3-4. page66
5. Kanjanavanikul, A (ชื่อเดิม).(2014). THE JAPANESE AND LOCAL PARTNER RELATIONSHIP ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES(SMEs) INTERNATIONAL JOINT VENTURES (IJVs) PERFORMANCE IN THAILAND INDUSTRIAL SECTORS. Conference on“Green ASIA and Sustainability Forum Academic year 2014 Annual Conference, June 7th-8th Convention Hall Chulaphorn Research Institute. Page15-30
6. Worapongpat.N . (2015). Thailand Investment Position Outlook Through the lens of Japanese Investors: An Examination of the Japanese Investment Trend towards the ASEAN Economic Community (AEC). Proceeding of NIDA International Conference.,2015 ICADA2015 28-30 May,page 59
7. Worapongpat.N. (2015). Why Do Japanese firms invest in Thailand? An Exploration of the Japanese International Joint Ventures (IJV) Formation Motivation. Formation Motivation. Proceeding of NIDA International Conference.,2015 ICADA 2015 28-30 page 60
8. Ntapat Worapongpat. (2016). Tourists Behaviors and Marketing mix Towards Discover Thainess for Tourism Development Guidelines in the Northern Region of Thailand. International Journal of Business and Management Studies. CD.Rom. Issn 2158-149::05(01):419-428 (2016) page419
9. NTAPAT WORAPONGPAT. (2017). The Development of Supporting Services Teams of the Independent Direct Sellers and Members of the Direct Selling Association of Dietary Supplement Business of Thai Direct Selling Development Association. International Journal of Arts and Sciences' conference in Austria IJAS2017 http://www.internationaljournal.org/template.html page199
10. Ntapat Worapongpat. (2017). Marketing Strategies Of Rajamangala University Of Technology Influencing The Decision-Making To Study In Bangkok Metropolitan Area. (IJAS) International Conferencefor Business and Economics which will be held at the University of London Union, Malet Street, London 7 to10November2017., http://www.universitypublications.net/ijmt/0602/html/U7K350.x page55
11. NtapatWorapongpat. (2018). The Important Ranking of Master Business Administration (MBA) Program in Thailand Higher Private Education Institution (THPEI): A Conceptual Study of Student Expectation and Institutional Perspective for the Further Research. The 5th NEU National and International Conference 2018 (NEUNIC 2018) “Integrated Research and Innovation for Sustainable Society JULY 21, 2018 Khon Kaen, Thailand Pang2578-2583
12. Ntapat worapongpat. (2018). Line Id behavior of students influencing the decision to participate in the activities and services of the Faculty of.Rajamangala University of Technology Phra nakon. The 5th NEU National and International Conference 2018 (NEUNIC 2018) “Integrated Research and Innovation for Sustainable Society JULY 21, 2018 Khon Kaen, Thailand Page2584-2595
13. Ntapat Worapongpat. (2019). A Development and Quality Assurance for Doctor of Philosophy Degree Program at Rajamangala University of Technology with Sustainable National Development. (The 4th National RMUTR Conferenceand The 1stInternational RMUTR Conference) (Increasing Research to Sustainable Economic and Society) Between 26 - 28 June 2019 at The Royal River Hotel page170-186
14. Ntapat Worapongpat. (2019). Capacity Building and Marketing, Doctor of Program Of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon To be in line with the country's sustainable development direction. (NEUNIC.2019) http://newpersonal.net/cneu/ page 3231-3239


9.ผลงานทางวิชาการ(Academic works)ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ(Published in Journal) ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล(All of scholarly article must have already been in publication)
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ รวม 44 เรื่อง 26 วารสาร

1.อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล(ชื่อเดิม). (2556). สถานะการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย และบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มธุรกิจร่วมทุนระหว่างประเทศ (IJV) ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ISSN:0125-6564 E-ISSN :2673-0677 ปีที่ 35, ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556). 59-90
2.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2558). ความคาดหวังของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อการทำงานในบริษัทเอกชนเขตกรุงเทพฯ. วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา ISSN 1513-1145 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
3. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2558). A competitive Development of Thai-Japanese Joint Venture Cooperation. วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นTNI Journal of Business and Languages ISSN2351-0048 ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558). 17-21
4. Ntapat Worapongpat. (2561). Service Strategy of Direct Selling Business Support Membership of Thai Herbal Supplement Business of TDSA. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ISSN2286-6809 ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2561). 15-27
5. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2561). การเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [NEUARJ] ISSN1906-7267 ปีที่ 8 ฉบับที่2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561). 63-73
6. Ntapat Worapongpat. (2562). Laos as Thailand’s High Purchasing Powers Tourist Market: A Study on Country Destination Satisfaction. วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ISSN 2286-6922 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน (กรกฏาคม-ธันวาคม 2562). 1-11
7. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2562). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สบู่สับปะรดกลุ่มOTOP สตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี. วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา JSES ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2562). 65-71
8. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2562). การพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของ กลุ่มข้าวทอดกระทงทองตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา JSES ปีที่ 3 ฉบับที่ 2(กรกฏาคม-ธันวาคม 2562). 25-32
9.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2562). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายน้ำสับปะรดแปรรูปกลุ่มชุมชนแปรรูปหมู่บ้านโป่งกระทิงบนจังหวัดราชบุรี. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [NEUARJ] ISSN1906-7267 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562). 80-9
10. NtapatWorapongpat. (2563).Guideline for Integrated Marketing Strategy Development for the Image-Building of Ecotourism by Ban Pambok Community Thung Yao Sub-District, Pai District, Mae Hong Son Province. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2539-5939 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2563). 93-115
11. ณฐาพัชร์ วรพงศพัชร์. (2563). ลักษณะองค์การที่เป็นเลิศที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารวิชาการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ISSN 651-1088 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563). 30-45
12. Ntapat Worapongpat. (2563). AFlexible Arm Manipulator Control System Using Modified Discrete Sliding mode Model Following Controller with Sinusoidal Command Input. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลกรุงเทพ ISSN 1906-0874 Online ISSN 2651-2130 ปีที่14 ฉบับที่1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). 14-22
13. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2563). รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ ISSN: 1905-9647ปีที่14ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). 54-64
14.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2563). องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ISSN 2286-6809 ISSN 2651-1819 (Online) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563). 128-143
15.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2563). แนวทางการตลาดและการตลาดดิจิทัล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จังหวัดนครปฐม. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น [jsa-journal]ISSN (Print): 2697-6161ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2563). 115-127
16. Eksiri Niyomsilp Ntapat Worapongpat. (2020). Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC): According to Thailand 4.0 Economic Policy. Journal of Legal Entity Management and Local InnovationISSN (Print): 2697-6161Year 6 Issue 2 (March – April 2020). 219-227
17. Haiying Liu Ntapat Worapongpat Eksiri Niyomsilp. (2020). Influence of Chinese Tourists’ Perceived Value on Purchase Intention for Intangible Cultural Heritage Souvenir: Attitude towards Safeguarding Intangible Cultural Heritage as A Moderator. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation ISSN (Print): 2697-6161Year 6 Issue 3 (May – June 2020) P.257-267
18. Huamin Mo Ntapat Worapongpat Eksiri Niyomsilp. (2020). Effect of Research and Development Improvisation on Innovation Performance:The Moderating Role of Shared Mental Models. Journal of Legal Entity Management and Local InnovationISSN (Print): 2697-6161Year 6 Issue 3 (May – June 2020). 247-256


19. Ying Wei Ntapat Worapongpat Manoch Prompanyo. (2020). Factors Influencing Consumer Purchase Intention of Thai Dried Fruit Product Based on The Theory of Planned Behavior. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation. ISSN (Print) : 2697-6161Year 6 Issue 4 (July – August 2020). 193-198
20. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2563). การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ผลิตภัณฑ์ก้อนเชื้อเห็ด วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักหลากชนิดปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง จังหวัดราชบุรี. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น [jsa-journal] ISSN (Print): 2697-6161 ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2563) P.157-170
21. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2563). การตลาดดิจิทัลและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือน ศูนย์จัดการขยะชุมชน ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารนวัตกรรมการบริหารและ การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM) ISSN 2229-1598 Online 2697-4460 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563). 48-57
22. Haiying Liu Ntapat Worapongpat Eksiri Niyomsilp. (2020). Impact of Perceived Value Dimensions on Purchase Intention for Intangible Cultural Heritage Souvenir: A Case of Xi’an City in China. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ (RCIM) ISSN 2229-1598 Online 2697-4460ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). 54-60
23. Ying Wei Ntapat Worapongpat Manoch Prompanyo. (2020). Route Selection of Thai Fruit Maritime Logistics between Thailand and southern China. วารสารนวัตกรรมการบริหารและ
การจัดการ (RCIM) ISSN 2229-1598 Online 2697-4460 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). 101-115
24. Huamin Mo Ntapat Worapongpat Ekrisi Niyomsilp. (2563). Impact of Individual Improvisation on Innovation Performance:An Empirical Study Based on R&D Staff in China. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ (RCIM) ISSN 2229-1598 Online 2697-4460 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563)
25. Qiuyang Bai Ntapat Worapongpat Manoch Prompanyo. (2563). An Empirical Study of Influential Factors of University Alumni Donation willingness:A case of Nanyang Institute of Technology. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(RCIM) ISSN 2229-1598 Online 2697-4460 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). 61-72
26. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2563). การถ่ายถอดเทคโนโลยีการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่และการจัดพื้นที่โดยใช้แผนที่ชุมชนเพื่อให้เกิดความมั่นคงอาหาร ในชุมชนบ้านยางเปา(อมก๋อย). วารสารการบัญชีและ การจัดการ (mbs) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-7933ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563). 1-12
27. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2563). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารแปรรูปกลุ่มวิสาหกิจข้าวเตาปูน บ้านเนินหนองบัว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. วารสารการบัญชีและการจัดการ (mbs) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-7933 ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563). 1-12
28.Ntapat Worapongpat. (2020).The Role of Knowledge Management in Digital Education. Journal of Management Science Udon Thani Rajabhat University ISSN 2228-8031 Online 2697-5300 Year 2 Issue 3 (May – June 2020). 65-81
29. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2563). การพัฒนาสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนกาดวิถีชุมชนคูบัว วัดโขลงสุวรรณคิรี จังหวัดราชบุรี. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(RCIM)ISSN 2229-1598 Online 2697-4460 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). 1-14
30. ศุภิสรา กิจเจริญ วสุธิดา นุริตมนต์ ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2563). อิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่ใช้บริการกาแฟสตาร์บัคส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [NEUARJ] ISSN1906-7267 ปิที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม.63). 92-105
31. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2563). นวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา. HUSO Journal of Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). 103-125
32. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2563). การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (cosci) ISSN 1906-6988 Online 2586-9078 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2563). 166-176
33.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2564). คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการทํางานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ ISSN: 1905-9647ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564). 53-65
34. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2564). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก กลุ่มแม่บ้านงานจักสานบ้านนาโพรงมะเดื่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (MSUDRU) ISSN2228-8031 Online 2697-5300 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 64). 35-48
35. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2564). พฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของนักท่องเที่ยวประเภทวางแผนการเดินทางเอง กรณีศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียน. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [NEUARJ] ISSN 1906-7267 ปิที่ 11 ฉบับที่ 1(มกราคม-เมษายน 2564) P.304-318
36. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2564). การตลาดดิจิทัลและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทอง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจยวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[JRA]ISSN 2672-9490 Online 2672-9962 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2564). 189-202
37. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2564). รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันการอาชีวศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ISSN 2286-6809 ISSN 2651-1819 (Online) ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564). XX-XX
38. ปิยะวัลย์ ใยบัว วสุธิดา นุริตมนต์ ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2564). อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (เครือฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป). วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีบ[MSUDRU]ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 64) P.XX-XX
39. อมรเทพ ปักครึก ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ISSN2673-0839 (Online) 2673-0405 ปีที่5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 64). P.XX-XX
40.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2564). การจัดการการตลาดดิจิทัลและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งจากอ้อยศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุขบ้านวังตะเคียนจังหวัดราชบุรี. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ISSN2673-0839 Online 2673-0405 ปีที่5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 64). xx-xx
41.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2564). แนวทางการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มอาชีพสตรีแก้วถัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร [jfam] ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564). P.XX-XX
42.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์.(2564). กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่า การท่องเที่ยวที่แข่งขันได้ของการบริการประเภทที่พักวิสาหกิจชุมชน โฮมสเตย์เขตภาคกลางตอนล่างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด. วารสารการบัญชีและการจัดการ (mbs) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-7933 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2564) P.XX-XX
43.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. (2564). การเพิ่มขีดความสามารถ การจัดการการตลาดดิจิทัล การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กลุ่มชุมชนพื้นที่เขตภาคตะวันตก:จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ. วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม [J.Soc.Rmu ] ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 64) P.XX-XX
44.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์. การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรไทย พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง. วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม [J.Soc.Rmu ] ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 64) P.XX-XX

References

ปรียาเนตร สายพรม. (2560). การศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคชาวลาว : กรณีศึกษาร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่จุดผ่อนปรน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

พันธุ์ทิพย์ ดีประเสริฐ์ดำรง. (2559). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้าน LOFT ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิภาวรรณ มโนปราโมทย์. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

วิภาวรรณ มโนปราโมทย์. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2545). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พัลลภา ปีติสันต์ และคณวรรษ สุวรรณประเสริฐ. (2562). แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อชะลอวัยสำหรับกรณีศึกษากลุ่มสตรีในกรุงเทพมหานคร (การค้นคว้าอิสระปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต) กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล.

เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์. (2556). คู่มืออาหารเสริมฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: เอ็มไอเอส.

เอริสา ยุติธรรมดำรง. (2563). การสื่อสารการตลาด 4.0: ความท้าทายของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องดื่มสุขภาพสำหรับผู้บริโภคสูงอายุ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์มจร, 8(1), 184-197.