พระสงฆ์กับการจัดการตนเองในสังคมยุคใหม่

Main Article Content

พระสมุห์วศิน วิสุทฺโธ

บทคัดย่อ

การจัดการตนเองในสังคมยุคใหม่เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน เป็นสังคมในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน หรือเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ การปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันจึงต้องมีการพัฒนาตนเองให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม พระสงฆ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่จะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการตนเองเพื่อการเรียนรู้ให้เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของยุคสมัยจึงจำเป็นต้องการมีการพัฒนาตนเองให้เข้าใจและเกิดการเรียนรู้ในเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนหนึ่งการการติดต่อประสานงาน หรือการปฏิบัติงานชีวิตประจำวัน บทความนี้นำเสนอการจัดการตนเองในสังคมยุคใหม่ของพระสงฆ์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาของผู้ที่สนใจต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

จำนงค์ ทองประเสริฐ. (2554). ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์. กรุงเทพมหานคร: ดวงแก้ว.

เจษฎากรณ์ รอดภัย และวรกฤต เถื่อนช้าง. (2562). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจิตวิทยา.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 7(2), 157-168.

ธัชรินทร์ วุฒิชาติ. (2561). ความสุขของพนักงาน คือรากฐานขององค์กร. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพธุรกิจ.

นวินดา นิลวรรณ, สิทธิโชค ปาณะศรี, และพระครูโกศลอรรถกิจ. (2563). การประยุกต์ใช้หลักภาวนา 4 ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทสู่สังคมผู้สูงอายุ. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 7(3), 38-49.

บุษกร วัฒนบุตร. (2558). การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในการบริหารองค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 6(1), 24-36.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2543). ถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ 5).กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

พระปลัดธัญวัฒน์ อโสโก. (2563). การประยุกต์ใช้หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านบ่อเกตุ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 7(2), 35-46.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2546). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. (พิมพ์ครั้งที่ 12).กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาประจักษ์ พนาลัย และนิรุทธ์ วัฒโนภาส. (2563). การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(1), 374-387.

พระราชวัลภาจารย์ (ดาวเรือง อาจารคุโณ). (2563). ภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารศิลปการจัดการ, 4(3), 760-771.

อุทัย สติมั่น. (2557). ศานติภาวนาประยุกต์: พุทธิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน. วารสารปาริชาติ, 27(3), 22-37.