หลักสาราณียธรรม 6 กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ

Main Article Content

พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญฺโญ)

บทคัดย่อ

                การบริหารจัดการวัดตามหลักสาราณียธรรม 6 ของพระสังฆาธิการควรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นธรรม การเป็นผู้นำหรือผู้ปกครองที่ดี ควรมีวาจาที่สุภาพอ่อนโยนและเหตุผล ควรบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรมไม่ใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนควรมีสวัสดิการที่ดี ไม่เห็นแก่ตัวสนับสนุนการทำงานของผู้อยู่ในความปกครองตามความรู้ความสามารถ ไม่มีอคติ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อยู่ในความปกครองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่หลงอำนาจและมีความสามัคคีในองค์กร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมการศาสนา. (2540). คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยการคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา.

พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์ (วัชรินทร์ อคฺควโร). (2560). การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร, 8(2), 59-69.

พระครูโสภณธำรงกิตติ์ และ วรสิทธิ์ เจริญพุฒ. (2562). การจัดการวัดอย่างมีประสิทธิผลของคณะสงฆ์ภาค 15. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6(2), 277-298.

พระเทพปริยัติสุธี ( วรวิทย์ ). (2540). การคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2547). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา.

พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม. (2561). การบริหารจัดการโบราณสถานในวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 13(2), 71-79.

พระมหาสมทรง สิรินธโร และคณะ. (2525). บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต. กรุงเทพมหานคร: เกล็ดไทย.

พระมหาสุวรรณ สุวณฺโณ. (2561). ระบบการบริหารคณะสงฆ์ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร การศึกษาของคณะสงฆ์. วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 16(2), 183-193.

พระราชวัลภาจารย์ (ดาวเรือง อาจารคุโณ). (2563). ภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารศิลปการจัดการ, 4(3), 760-771.

พระสมพงษ์ ชินวํโส, พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ และ ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ . (2561). การประยุกต์ใช้หลักพุทธสันติวิธี เพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีม ของพระวิทยากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 6(sp1), 119-133.

อนันต์ วิริยพินิจ. (2525). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.