ความสำคัญของครูบรรณารักษ์ในห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา

Main Article Content

สุภาวดี เผือกฟัก

บทคัดย่อ

            บทความนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของครูบรรณารักษ์ในห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา จากการทำงานในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการระบบหนังสือและจัดห้องสมุดโรงเรียนระดัมประถมหลายๆ แห่ง  พบปัญหาของห้องสมุดโรงเรียนในระดับประถมศึกษาที่ไม่มีบรรณารักษ์ ทำให้งานบริการหรืองานห้องสมุดไม่สามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนไม่มีโอกาสใช้ห้องสมุด กิจกรรมต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดให้แก่นักเรียน เช่น กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมเล่านิทาน การโต้วาที การแสดงละครหุ่นมือ ฯลฯ


            โดยได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายห้องสมุดโรงเรียน คุณสมบัติครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ความสำคัญของครูบรรณารักษ์ในห้องสมุดโรงเรียน การเตรียมความพร้อมสำหรับครูบรรณารักษ์ กิจกรรมของห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวมีความสำคัญและมีประโยชน์กับห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมที่ขาดครูบรรณารักษ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กุหลาบ ปั้นลายนาค. (ม.ป.ป.) การปฏิบัติงานในห้องสมุดโรงเรียน. (พิมพ์ครั้งที่3). กรุงเทพฯ: สุวีริยะสาสน์.

มะลิวัลย์ จันทกนกากร. (ม.ป.ป.). กิจกรรมห้องสมุด. เรียกใช้เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563. จากhttps//www.nmk.ac.th/maliwan2/page/6_1activitysource.html.

แม้นมาส ชวลิต. (2504). ห้องสมุดโรงเรียน. กรุงเทพฯ: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. (2552). จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พุทธศักราช 2552. เรียกใช้เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563. จาก www.lib.kps.ku.ac.th.

สีไพ ประดิษฐ์ภูมิ. บทบาทของบรรณารักษ์กับการให้บริการวารสาร วิชาการไทยในยุคเข้าถึงแบบเสรี. วารสารบรรณศาสตร์มศว ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561.

อนุชา พวงผกา. (2560). บรรณารักษ์กับเทคโนโลยียุคไทยแลนด์ 4.0. เรียกใช้เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563. จากwww.arit.kpru.ac.th.

National Education Association. (1966). The School Library Programs in Rural Areas. New York: Department of Rural Education.

Sanook. (ม.ป.ป.). บรรณารักษ์. เรียกใช้เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563. จาก https://dictionary.sanook.com/ search/dict-th-th-royal-institute.