การพัฒนาสื่อสร้างแรงบันดาลใจด้วยกระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน กรณีศึกษา รายการโทรทัศน์ตามรอยพระองค์ท่านผ่านครูสู่ห้องเรียน: สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Main Article Content

ปริณุต ไชยนิชย์
ธนู ทดแทนคุณ
เรืองสิน ปลื้มปั่น
ทรงวุฒิ ใยกะมุข
สมพงษ์ เกษานุช

บทคัดย่อ

               การพัฒนาสื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านรายการสารคดีโทรทัศน์ “ตามรอยพระองค์ท่าน ผ่านครู สู่ห้องเรียน” ตามที่ สำนักงานการศึกษาทางไกลของแต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีเนื้อหาสาระวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเป็นการให้บริการวิชาการกับประชาชนทั่วไป ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสศทท.13 (dltv13) โดยรายการ “ตามรอยพระองค์ท่าน ผ่านครู สู่ห้องเรียน” ถูกพัฒนาขึ้นด้วยรูปแบบรายการสารคดีที่มุ่งเน้นเสนอข้อเท็จจริงผ่านเรื่องเล่า ให้ความรู้จากประวัติชีวิตจริงของครูแท้ (ครูผู้สืบสานแนวพระราชดำริที่น้อมนำหลักทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมของพระราชามาสู่ห้องเรียน) โดยเนื้อหารายการมุ่งให้ผู้ชมทุกเพศทุกวัยเมื่อรับชมแล้วเกิดแรงบันดาลใจให้อยากเป็นครูผู้สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งตัวสื่อเองได้เชื่อมโยงเทคนิคต่างๆ หลายรูปแบบเข้าผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดจินตนาการที่ดีและจูงใจผู้ชมได้ อาทิ เรื่องเล่าจากบทสัมภาษณ์ มีการนำสื่อมัลติมีเดียที่มีองค์ประกอบทั้ง 5 มากระตุ้นความสนใจของผู้ชมได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิโอและตัวอักษร การใช้ดนตรีและเสียงประกอบ ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความหมายที่สมบูรณ์ให้แก่ภาพและเสียงที่ปรากฎบนจอโทรทัศน์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลในพระบรมราชูปถัมภ์ผ่านดาวเทียมซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรับหน้าที่ถ่ายทอดออกอากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ทั้งหมดก็เพื่อส่งความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ และความรู้สึกในทางสร้างสรรค์แก่ผู้ชม สื่อสร้างแรงบันดาลใจดังกล่าวพัฒนาจากกระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานตามคุณลักษณะพิเศษของมนุษย์ตามแนวคิดของสตอลทซ์ ในเนื้อหารายการจึงมีการเปรียบเทียบชีวิตการทำงานระหว่างอดีตกับปัจจุบันของครูแท้ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูผู้สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน้อมนำหลักทศพิธราชธรรมหนึ่งในสิบข้อสู่ห้องเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กุลธิดา รงค์จิตประภัสร์. (2535). การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16PF (ฟอร์ม A) ในนักศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

จุมพล รอดคำดี. (2532). สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา, กรุงเทพฯ.

ชาลิสา มากแผ่นทอง. (2538) .วิทยานิพนธ์ ปม. (สาขาการสื่อสารมวลชน). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ

ผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์ชุด ทุ่งแสงตะวัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2553). ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

หมอชาวบ้าน.

สุตชาติ วงษ์หุ่น. (2538). วิทยานิพนธ์ ปม. ประเมินผลการรณรงค์การใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วของรัฐบาลในปี

พ.ศ. 2538: ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.ไทย.

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2533). การสื่อสารกับสังคม, กรุงเทพฯ.

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. (2546). การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ, กรุงเทพฯ.

Stoltz, P.G. (1997). Adversity Quotient : Turning obstacles into opportunities . New York

: John Wiley & Son, Inc.